O?O�O?O?O�U� U�O�U?U? U�U� O�O?U� U�O?O�O�U�O? 2
نوشته شده توسط سلام در تاریخ ۲۳ شهریور, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۱:۳۹ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۲ نظر

O�O�U�U� O�U?O?U�O�U� U�U� O?U?O?U?U� U�O�U?U�O? O?O?U?O�U?O? O?O�U?O? U�U?O?O? U�O�U� O?U�U?U? U�O�U?U� U�U? O�U?O?U� O?U?U? U�U�O? O�O?O�U�U� U? O?O� O�O� U�U? O?O?O?U� U? O?U�U�O?O� O?O�O�U? O�U?O?U� U?U�O� U? O�U?O�U� U�O�U? U�O?U�U? U�U? O?O�U?O?U� O?O� O�U?O?O? O?O?O? U?U� O?O�O?O? O?O�O? U? U�U?O�O� U�O�O?U� O�O?O?U� O?U?O?. O�U�O� O�O? U?U�O?U? O?U�O?U� O?U?O?U?U� O?U�O? U�U� O�O?U�U�O? O�O?O�U? O?U?O? U�U� U�U�U?O?O�U�U� U�O�O� O?O?U?O�U�O�U?O? O?U?O?O?O� O�O? U�O?U� O?O?U� O?U?O?. U?U�U� U�O� O�O� O?U?O?O� U?U�U? O�O? U�O�O?U� O?U�O?U� U?O�U?U?U� . O�O?O�U?O? O?O� U?O�U?U?U� U?U�U� U�O� U�U� U�U? O?U�O?. O?U�U� O�O�U� U?U�O?U? O?O?U?O� O�O� O?O�U?O? U�U? U�O�O? U�U? U�U?O?O? U�U� O?U�O�U� U�U�O? U? O?O?O? O�O? O?O� O?O�O?O� O?O�O?O�O�O? O�O?O� U�U? O?O�U�O?O? U? O�U?O?O? . O�U?O?U� O?U�O? O?O?U?O?O�O�U�U� .O?O� U�U?U�U� O?O�O?O? O�O� U�U� O?O�O? U�O�O?U� U? O�O?O�U? O?O� O�U?O?U? O?U�O? U?O?U�U?O�U?U? O?O?O? O�U�U?O?U� O�O�U� U�U� U�U�U?O?U� O�O?O�U? U�O� U?U�O�O? O?U�U�U? O?O?U?O?O�O�U�U� O?U?O? O?U?O?O?O� O�O? O�U?O?O? O�O? U?O?O? O?O� O?U?O�U?U� O?U�O?. O�U�U?O?U� O�O�U� O�O? O�U?U? O?U�U?U� O?U�U�O?O?O? U? O?O�O�U� U?U?O? : ((O?U�U?U� U�O?O? O�U?U�U� )) O�O?O�U?U�O�U?U� O�O� O?O�U�O� O�U�O?O�O�O?U� . O�U�O?U?O? U?U?U?O? : ((U�U?O?U?U�U? O�U?U�U? O?O?U?U� O�U?U?U�U? U�O�U? O�O�U�U�U? O�U?U� U�O?U�O�O?U� O?O?U?O? O?U?O? O?O�O?U� O�U?O?U?U� O?O� O?U?O?U? O�U?U�U� .)) U?U�U? U�U� O?U?O?O? U�O?O�O?O?U� U�O?U�U�O�U?U� O?O?U?U� O?U�U� O?O�O?O? U�U� U�O?U? U�O?O�U�O? O?O?U? U�O?O? U?O� O?O?O?. U�U�O�U� O�U?O� U�U� O�U� O?O?U� O?U?O? U? U?O�O�U�U� U? O�U?O? O�O� O�O? U?O?O? O?O� O?O� U�U? O?O�O?O? O?U?O� U�O? U�U? U?U?O?: ((O�O�U�O� O?O?U?U� O?O?O? O�O? O?O�U�U? U? U�O�U�U? O?U�O� O�U?O�O?O? O?U?O�O? U?U�O�U?O? U?O?O�U? O�U?U� O�O�U�U?U� O�O�U�U?U�O� U?U�O? U�U�O�O? U? O�U?U�O?. )) O�U?U?O? O�O� O?U�O? U�U� U�O�O? O�O? O?U?O� U�U� U�U?O?O? U�O�U?U� U�O�U? O�U?O�O?O? O�O� O?U�O�O?: ((O�U?U� U�U�U?U� U�U?U�O? U�U?O�O?O� O�O?U� O�O�U� O?U� U?U�U? O�O? O�U?U� O?U�O�U? U�O� O?U?U�O�O? U�U?O?O�O? U�U� O?O� O�U�O?U� U�U�O?O?U?O?U� O?U?O? O?U� O?U�O� O�U?U� O?U�U�.)) O?O?O? U�U�O�U� O�U?O� U�U� O?U�U�U� U�O�U? O?O?O?U?U� U�O?O�O?O? O�O� O?O�O?U�O�O? U? O?O�U�O� O?O? O?O� O?O?O? U�O�U? O?U?U� O?U?U?O?O? U?O�O�U�U� O�O� O?U?O� O?O? U�U�U? U�U? O?O? O�O?O�U�U� O?O�O? : ((U�O�O?U?U� O�O�U�U�U? U�O�O?O�O? U�U� O�O?O�O? O?O� U�U�U?O�O? U? U�U?U�O? O?O�U?O�O?O�O? U�U?O�U� O?U?O�U?U� O?O� O?U�O� O?O�U�U�O?U� U�O?U� U?U?O?O?. )) U?O�O�U�U� O�O� U�U�O�U�O? U? O�U�O?O�O�O? O�U?U? U�O�O?U� U? U?U�O�O�U� U? O�U?O?U� O?U?O?O�O? U? O?O� U�U�O�U� O�O� O?O�O? U�O�O? U? O?O?O? U�O�U�O? O�O� O?O� O?O�U? O�O?O� O?U?O�O? O?U?O�U?U�. U�U�O? O?O�U?U? O?U?O? O?U�U?U�U? O?O�O?O�O?O? U? O�U�O?U�U? O�O� O?U�O? O?O�O? U? U�U�O�O�U� U�O?O?O? U? U?U?O?: ((O?U�O� U�U� U�U� U?U�O� U�U?O�U?U� O?U�U�U� U�O�O�O�O? U�U� U�O�U� U�U?O�O?O� O�O?O� O?U?O�U�O�O?U� O?U� U�U�U? O?U�U�)) U�O?U�U�O�U?U� O�O� O�O? O�U?U? O?O?O?U�O�U?O? U?O�U?O?U� U? O?O�U� O�O� O�U�O?O�O�O?U� O�U?U? O?O?O?U� U? U?U?O?U�: ((U�U�U?O?U?U�U� U�O�O� O?O�O?O� O�U?U�U�O?O� O�O?O� U�U?U�U�U� O?O� O?U�U� O�U?O?O? O?O�U?U� O?U� U�U?U�U? O?U�O? U�U�U?U?U� O�O?U? U?U�O?U? U�U� O?U?U?U� U�O?U�U?U� U�U?O?O? U�U? U�U?U?U� U? U�O�O�U? U�U?U�U�U� U? U�U?U?U� U�O?U�O? U�O?O?U?U�O? . )) O�U�U?O?U� O�O�U� O?U�U? U�O?U?O?U? U?U?O?: ((O�U?U�O�U?O�U? U�U� U�O?U?O? O�U?U�O? O�U?U� O?U�U� O�U?O? O?U?O? U�O�O?O�U�U�U� U�U� O?U� O?O�U� O?U? U�U� O?U?O? O?O�U?O?U?O�U? O?O�O?O? O?O?O?U�O� U�U� O?O�O�U?U� U�O?U� U? O�O?O�U? U? O�U?U? O?U?U?O?O? U�U�U? O�O�O�O� O�U?O�U� O?O�O?O? U?O�O?U� U? O�U?O?O? O?O� O�U?U�U�U� U�U�O? O?O�U�U? U�U?U�U?U�O?O� O?U?O?U� O�O?O? U?U�U? O�U?O? U?O�U� U�U?U?O�U?O?U?U� O?O� U�U�O? O?U�U?U�U� O�U? O?U?O? O?O�O�U�U?U� O?O� U�O?U� O�O? a�� )) O?O�U�O? O?O?. U�U�O?O?O� U�O�U�O?U�. O?U�U�O? O?O? U�U�O?O?O�U?U? U?U?O�O? O?O�O?O�O?O? U? U�O?O?O?. U?U?O?U� : ((O�U?O? O?O?O?O? )) . ((O�U?O?U? U�U�U� O?O?U� U?O?U�U?U� O�O? O?U?O?U� O?O?U� O?U�U?U�U� O?U�O?O�U�)) O�U?U� O�O� O?O�O�U� U? O?U�U?U?U� U?U?O?. O�U�O?U�U?U� O�O� U�O?U?O?U� O?U�O?O? U? U?U?O?U� : ((O�O�U�O� O?U�O� O?U�U?U� O?U? O?U?U?.)) O�U�O?U?O? O�O? O?U� O�U�O?U� U�O�U?U? U�U� U?O?U�U? O?U?U? O?U� O?U? U�U� O?U�O�U�O?. O?O� U?O� O?O� U�U�U?U� O?O�O? O�O� O?O?O? U?O�O?O�U?O? O�O� U?O�U?U?U� O?U?O�O?U? U?U?O? : ((U�U�U� U�U? O�U?O? O?U?O? O?O� U�O?U� O�O? O�U?U�U�U� O?U� O?O?U� O?U� U?O?O�U� U�O�U?U�)) U�O?U� U�O�U?U� O�O� O�U?O? U�O�O?U� U? U?U?O?U� U�O�U?U�OY O�O?O�U�U� O?O�O?: (( O?O�O�O?O� U�U�U?U� U�O?O?U? U�O�U�U? U�U� U�U?U�U?U� O?U?O?U? O�U?O?O�O?U? O?U?U? U�U�O�O? O?U?O�O?O? O?U?O�U?U�. U�O?O�O? . U�U?O�O?O� O?O�O?O� U�O?O�O?. U�U� U�U� O�U?U� U�O?O�O?O? U�O�O?O�O?O?O�U?O? U�U�U? O?O�O? U? U�U?O�O?O� O?U� U�U�U? O?O? . O?U�U� O�O�U�U�O?U� O�O? O?O?O?O? U�U�U?O?U� U�U?O�U? O?U?O? U�U� U�O�O� U?U?O? U�O�O?O�O? O�O?O�U?U? U�O?O�O�U� . O?O� O�U?U�U�U� O?O? U�U�U?U�U? U�U� U�O?O�U?O? U�U?O?O? O�U�O�O?U� U? O?U�O�U?O? U? U�U� O?O�U?O� O?U?O�O? O?O�O�U� O?U?U?U� O�O?U�O� O�O�U�U� O�U?U� O?O�O?O� U�U�U?O?U?U? U�O?U?O?U? U�O?O? . )) U?U?O�O? O�O� O�O? U?O?O� O?U?O?O� U�O�O?U? O�O?U� U�O?U�O? O�O� O?O� U?U?O?U� U? O�U?O?O�U?O? U?O�U� U�O�O?: ((O�O�U�O� U�U� U�U� O�U?O�O?O? U�U? O?U�O? U? O�U�U? U�U?O�U� U? U�O�U?O�U?O? U�U� O?O�U�O� U�U?O?U�U� O?U�O� O�U? O?O� U�U?O�O?O� O?U?O� U�U?U?U?O�U�)) O?O�O�U?U� U?U?O�O? O�O� U?U?O?O? U�U�O? U? U?O�O�O?O? O?U?U? O?O?O? U? O�O? O�U�O?U�U? O�O?O� O?O?U? O?O�O�U� O?U?O� U�O? U?U?O? : ((U�U�U?O?U?U�U� U�O�O�U�U�U?O?U� U�U�U?U�U? U�U?O?U� U�U� U�O?O�U?O? O?O?U�))

O?U�O�U�O?O?O�O?O?O?O�U� ۱۳۹۰ O?O�O�U?

یک نفر این مطلب را می پسندد.
سلام

درباره - این روزها به طرز خیلی خیلی تلخی آرامم!

نمایش ۲ نظر
نظر دهید
 1. عمادی می‌گه:

  قصه شروع خوبی داشت و کششش لازم در خواننده ایجاد میشد تا بخواد به خوندن ادامه بده.دیالوگها با تیپ های شخصیتی هماهنگ بود.
  کاش نارضایتی مادربزرگ توی قصه آورده می شد.ولی ظاهرا به خاطر اختلاف طبقاتی بود!ینی من اینطور برداشت کردم!
  نکته ی دیگه اینکه بعضی جمله ها سلیس و روان نبود و به نظر من اگه چند تا کلمه حذف و کلمه ی دیگه اضافه می شد بهتر بود.مثلا به جای :”نه از کمد خبری بود ،نه نمی دانم چرا دعواهایش بیشتر از قبل شده بود “بهتر بود می نوشتید:”نه تنها از کمد خبری نبود،بلکه نمی دانم چرا دعواهایش هم بیشتراز قبل شده بود…”
  خواننده تنها چیزی که از ظاهر عمه رعنا می دونه فقط رنگ چشم ورنگ پوسته چون به عنوان دختری زیبا توسط خدمتکار خونه معرفی شده بود،نیاز بود توصیف بیشتری ازش بشه.مثلا میشد توی همون دیالوگهای حمیده چند تا صفت اضافه کرد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ماه ايزد يار ماه ايزد يار می‌گه:

  تشکر داستان خوبی بود

  Thumb up 0 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>