U�U�O? O�U�O?U?O? O?O� U?O�O?U?U?O�U?
نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۲ دی, ۱۳۹۰ در ساعت ۰۴:۱۵ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۲ نظر

A�

U�U�O? O�U�O?U?O? O?O� U?O�O?U?U?O�U?:

U?O�O?U?U?O�U? O�O� O?O� O�U�O�U� O�U�O�U?O? U�U? O?U?O�U� U?U� U�U?O? O�U?O?O�O� U�U?O? U�O�U�U?O? O? O�U?O?O�O�U? U�U� O?O� O�U�O�O� O�U?U?O�U�O�O? U�U?O�U?O? U�U? O?O�O?O? U�U� U�O?O?O? O?U� U�O?O� O�O�U�O?O?O�U? U�O�A� O?U�U�O� U�O?U?O�U?O? O�O?O? .U�O�U�O� O?O� O?O?O�U? U�O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? O�O?U?O�U�U�O�U? U?O�O?O?U� U? O?O�U�U?U� O?U� O?O� O?U�O�U� O�O�U� O?O?O?O? U�U? O?U?O? O? O?O� O?O?O�U? U�O� U�O?O?O? O?U� O?U?O? U? O?U?O�U� O�U?O?O�O� O�U�O�O�U� O?O?U�O? U�U�O�U�U? O?O�U�O� U? U?O�U?U?U� U�U? O�U?O? U? O?O� U?U?U�U� U�O�U? U?U?O?O�U?O?U� O?O� (U�U?U�U?U�) O�U?O?O�O� O?U� O�U?O�O? O�U� U�O?O�U�U� O�U�O�O�U� U�U?U?U?O�O? . O�U�O� O?O� U?U?U�U?O?U� O?O�U?U� U�U?O? O�U� U�U� O�U�O?O�U�U�O� U�U?O?O�O?U�O? O?O�O� U?O?O?O�O?U� O?O� U�U? O?U?O? U? U�U?O�O? O?U� O?O�O?U?U� U? O�O?O�U?O�O? O?O�O�U?U� O?O� O?U�A�A� O�O�O?U�O�U? O?U� U?U? O?O?O�U?U� .

U?O�O? U?U?O�U? O?O� O�U�O?O�U� O?O?O? O?O? O?O� O?O� O?O�U?U?U� U? O?O?U?O?U? O�O? O?O�U?O� U�U?O�U?O?O�O? U?U?O?U? O?U?U?O�O? .O�O�U� U�U� U�U?O�U?O? O�O� O?O� O�O?O�O? O�U�O?O�U� O?O� U�O?O� O?U?U?O�U?U� O?O?O� U�U?O�U� O�U�O?O�U�U�O� U�U?O? O?U?O�U?O?U�O�U? U�O�O?U?O?U? O?O� U?O�O?U?U?O�U? U�O?O�U�O?U� U�U? O?U?O? U�U� O?O� U�U?O? O�U?O? U�O�O?U� U�O�O�U�O?U� U? O?O�O�O?U?A� U�U? O?O�O?O? . O�U�O?O�U� U�U?O? U�U�O�U�U�O? O?O�U?O� U?U?U�U� U�O� U? O�U?O�O? O�O? O?U? O�U�O? U�O�O�U�U? O?O?U�U?U� O?O?U� (U�O�U�O� U? U�U?U�O�) U�U� O�O? O?U?O? O�U?O�U�O?U�O�O?U? U? O�U?O?O�O� O?U�O�O?U? O?O�U?U� O?U? O�U�O? O�U?O?O�O�U�O�U? U�O�O�U?O� O?U� O�U?O? O�O� O?O�O�U�O? U�U� O?O?O? U�U?O?U?O? O?O� U?O�O?U?U?O�U? O?U�U�O� O?U?O�U?O? O�U?O�O�O? O?U?O? . O�O�U� O�U?U�U�U� U?O�O?U?U?O�U?A� U�O?O�U� U?U� O�O?U?O?U? U?O� U�O?U?U�U? O�O?O? O�O� U�U?U�O?U?O? U�O� O? O�O�O?O�U�O� O? U�U�O�U�A� O?O�O�U�O?U� O?U?A� U?U�O?U?U�A� O?O?U?U� U�U?U�U�O? .

O?O� O?U?O�U� O?U� U�O?O�O�U� U? O�O�O�O�U? U? O�O�U�O?U� O?U� O�U?U� O?U?O? U? O�U?O?U� O�O?U?O?U� O�U�A� U�U� O?U?O�U?O?U�O� O�O�U?U?O?O�U� U�U?O�U� O�U?U� O?U? O�U�O? U�O?O? O�U�O� U�U�U? O?U?O? U�U?U� U�O?O�U� O�O� O?O� O�O�U�O? U�O�U�O�U� O?O�O?O� O�O? O?U?U?O�U? O?O�O�U?O� O?O�O? .

O?O�U?O? U�U� O?O?O�U? O�O? O�U?O�O�O? O?O� O?U?O�U� O?U� U?O�O?O?U� U? O?O�O�U?O� O�U�O? U�O�U�O� (U�O�O?) O�O� O?O�O?O� O�O? (O?U�) O?O� U?O�O?U?U?O�U? O?O?O�U�U�O? O?U�O�O� U�U� O�U�O�O� O�U�U?U�O? U�O� O?O�U�O?O?O�U?O�O? O? O?O?U?U?O�U�O� U?…….. U�U�U� U? U�U�U� O?O� U�U�O? U�O�O? O�U�O�O�U� O?U?O? O�U�O� U�O�O�U?O? U�O� U�O?O�U?O? O?O� U�O?O�U�O?U� U? O?O�U?O� O�U?O�O? O?U?U?O�O? O?U�U�U� O?U�U� U�O�O�O�O� O�O� O?O�U?O? O?O?U�O�U?U?U� O?O� U�O�U�U?O? O�O� U?U?O?O� U�U�U?U�

O�U?U�U?U?U�U� O?O�O�O?U? U�U? U�U�O�O�U?U� U�U� O?U?O� U�U?U�O?U?O? U�O� U? O?O?O�O?U? U�O�U?U? U�U� U�O�O? O?O� U?O�O�O? O?U�O�U� O?O�O?O?U� O�O� O?U� U�U�A� O?O�O?O?U� U?O� U�U�OY U�U� O?U� O�U?O�O? U�O�O�O? U?O�U?U� U? (U�U�) U�U?O�O?U?U� U? U�U�U?U� U�O� O�O� O?O?U?U? O?U?U�O�U? O?U?U?O� U�U? O?O�O? U�U� O�U�O?U?O? U?U�O� O?U?O�U?O? O�U?O�O� U�U?U�U�O? U�U� O?U� U�U�O?U�U� U? O?O�O?O� O?U?O?U� U?O� O�O?U?U? O?U?O?U� . U�O�O� U�U� O?O� O�O�U� O�O�O�O� O?O?U?O�O�U? O�O? O?U� U�O� O?O� O?U?O�U� O?U� O�O?O?O?O?O�O? U? O?U?O�U�O�U?U? U�O�U?O?O�U� O?O� O?U?O?O?U� U�O�U? O�O? O�O�U�O?U� U�U�O? U�O�U? U�U?O�O� O?O�U? U�O?O?O? O?U� U�O�O?U�O� O�U?U?O� U�U?U�U�U�O? U�U� U�U�O?O� O?U� O?U� U?O�O?U?U?O�U? U? U�O?O�O? O?O�U� O?U�U�O� O?O� U�U? U?O�O?O?. O�U�U�U?U� O�U?U� U?O�O�U?U� O�O� U�O�O�O� U�U?U�U�U?U� U�U� O�U�O?U?O? O?O?O? O?U?O�U?O? O?O� U�U?O? U?O�O?U?U?O�U? O�O?O? U�U� O?O� U�U?O?O�U� O?U� .

O?O�U�U?U� U? O?O�U�U?U� O�O� O?O� O�U?U� U�O?U�O� O?U?U� U�U?O?U�U?U� U�U� U�O�O� O?U?O�U?O?U�O� O?O�O�O�O� O�U�O?U?O? O�U?O�O�O? U�U?O?U?O?OY

O�U?O�O?: O?U?O�U?O?U? U�U� U?O�O?U?U?O�U? O�O� U�U?O�O? O?O�O�U?O� O�U?O? U�O�O�O� U�U?O?U�O? U�O�O?U? O�O? O�U?O� U? O�U?O?O�O�U�O�U? O?O�U?U�U? O�O?O? U�U� U?O�O�O?O� O?O� O�U�O? U�O�U? U�O�U�O� U? U�U?U�O� O?O� U�U� U�O�U�U�O� U?O�U� O?O�O�O? . U�O�U�O� O?U� U�O� O�O�O?O�O?U? U? O?O�O�U?U? O?O� O�U�O� U�O�O?U�O� O�O�U?O� U? O�O?U� O?O� U�U? O?O�O?U�O? U�U� U�O� U�O?O�U� O?O� O?O�O�U?O� O�O�O� O�U?O? O?O�O?O�U? O�U?U?O? O�O� O?U� O�O� O?U?U?O�U? U�U?U�O?U�O?

U�O� O?U� O?U?U?U� U? O?U?U?O� O?U�U� U�U? U�U�O�U?U?U�A� O�U?U�U�U� O?O�O? O?O?U�O�U?O?U?A� U�U�O? U?U�O?U?U� U? U�U�O�U� O�O� O�O�U? U?O� O?O?U?O�O� U�U�O�U�U? O?O� U�U�O�U?U?U� O?O� O?O?O�U�U?U� O?U?O� O�U?O�U?U� U? U?O�O�O? O?O�O? U�U� O?O� U?O�O?U?U?O�U? O?U?O�U?O? O�U?O�O�O? U�U?U�U�O? OY O?O?U�O�U?O? O?O?U?U� U?U?U�U� U�O?O? U�U� U?U� O?O�O?O� U? U?O?O� U�U�O?O�O? U�U� O?O� U?U� O?O�O�U?O� O?O? U? U�U?O�U?U? O?O�O�U�U?O�O?U?U? U? U�O�O?U? O�O?O? U�O�O?U� O�U�O? O�O� O?O� U�U�O�O? O?U�U?O?O? O?U? U�U?O? O�O? O?U�U?U� U�O?U?O�U?O? (O�U?O�O�U? U? O�O?O?U?O�O?) U�U?U?O�O�O�U?U� U�U� O�U? O?U? U�O�U� O�U�O�O�U� O?U?O? O?O�U?O�O?U? U�U� U�O� U�O�U� U?U�U? O�O? O?U�U?U� U�U�O?U�O�U� O?U� U�O� O?U? O?U�U?O?O? O?O�O?U� O?U?O? . O?O?O? O�O? O?U? U�O�U� O?U� O�O�O?U?O�O?U? U�U? U?O�O?O�O?U?U�A� U? U�U?O?O�U� U?O�O?U?U?O�U? O�O� O�U�O?O�O?U� U�U?U?U?O�U?U�A� U? U�U�O�U?O?O� U�O?O�U�O?U� U�U?U�U�U?U� U�U?O?O�U� U?O�O?U?U?O�U? O�U?U� U�U�O?O�O?U�O� U�O?U?O�U?O? O�O?O? U? U�O� U?U� O?O� O?U�U� O�O�O�U? O�O? O?U?U?O� U?A� U?U?O?U? U?O�U?O?U� O?U�O�U�O� U?O�O?U?U?O�U? O�U?O�O�U? O?O� U?O?O� O?U?O?O?O� U? O�O?O?U?O�O? O?O� O?O�O?O� U?U?O� O?O�U�O?U�O? . O�U�O�O�U� O?O�U?U?O? U?O�O�U?U� U�U� O?O?O?U?U� O?U� U�O?O�U?U� U?O� U�U�O�U� U�O�U�U?U� U�U? O?U?O?A� O�O?U?O�U� U�U? O�U?O?O?. O?O� O�U?U�U�U� U?U�O?U?U� U? U�U�O�U� U�U�O? O?O�U� O�O�U? O?O? O�U�O� O?O�O? O?U?O�U?O? O?O� U?O�O?U?U?O�U? U�U?O�U?O? O?U?O?

O?O� O�O�U�O? U�U�U?

U�O?U?O�U� O?O� O�U?U�U�U� O?U?O�U?O?A� U?O�O?U?U?O�U? O?O� O�U�O?U?O? O�O?U� O�U?O� U? O�U?O?O�O� U�U�O�O�O� O?U� U�U�O�U� O�U�O? U�U?O?O�O?O?

U�O�U�O?O�O�O� U�O�O?O�U�U?.

4 نفر این مطلب را می پسندند.
هیژا

درباره -

نمایش ۳ نظر
نظر دهید
 1. ماه ايزد يار ماه ايزد يار می‌گه:

  سلام
  بحث بسیار جالبی رو مطرح کردید . هر خطی رو که اشاره کردید جای تامل و صحبت داره . اما من چیزی رو اضافه می کنم . ملاکِ اینکه سطحِ یادگیری چفدر هست جز این نیست که خواسته یا ناخواسته فرد آثاری رو به هر شکل از نظرِ رفتاری یا انتزاعی نشان بده . حال ممکن هست در جنسِ مرد و جنسِ زن میزانِ یادگیری مساوی باشه اما ارائه و نمایشِ این مسئله متفاوت باشه و در یکی بارز تر باشه در قسمتی و در دیگری نمایشِ اثر کم رنگ تر …

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. آرش می‌گه:

  نمی دونم این مقاله از کجا امده و کی این تحلیل ها رو انجام داده اما بزرگان ما اینو میگن که منم موافقم:

  زنان چون ناقصان عقل و دینند چرا مردان ره آنان گزینند؟

  یا

  بگفتار زنان هرگز مکن کار
  زنان را تا توانی مرده انگار

  Thumb up 0 Thumb down 1

 3. با سلام
  امیدوارم پاسخ منو در قالب تعصب راجع نوشته ی خودم قرار ندید
  میخوام قبل از ورود مستقیم به هدف که همون پاسخ این دوستمان می باشد یه مقدمه ی از تعریفی در رابطه با انسان و زندگی انسان کنم البته این عادتمه که همیشه سریع جواب نمیدم شایدم عادت بدی دارم ولی بهر حال

  انسان موجودیه که میتونه نگاه کنه و تفاوت در نگاهه که تفکری در ذهنش ایجاد میکنه و با سرعتی قابل ملاحضه از سایر موجودات متمایز میشه
  در صورتی این نگاه سبب پیدایش تفکر میشه که تابع و وابسته به نگاه های دیگه نباشه هر چند نگاه های دیگر بزرگ و قابل تامل باشند اما در واقع باعث خفه کردن ایده های ما میشه و ما هر چه قدر هم ماهر باشیم نهایتا بتونیم تصویری دقیقتر از اون نشون بدیم که همه میدانیم تصویر هر چند با مهارت خاصی شکل بگیره ولی باز هم اصل نمیشه

  پس تقلید یا الگو برداری محص از دیگران چه در زمان حال و چه در زمان گذشته باشند ما رو سرانجام به نزدیکی های همون تفکرات میرسونه، که طبق مثال” حتی به اصل ذهنیت نیز نمیرسه اگر هم بطور فرض برسه باز هم توفیقی نسیب ما نمیشه چرا که تمایز افکار، اینجا نابود میشه و خلاقیتی شکل نخواهد گرفت.
  خب حالا این چه ربطی به پاسخ داشت؟!
  این در رابطه با رجوع به سخن بزرگان بود که نمیشه از اونا بعنوان مصداق مطلق ِ نظراتمان استفده کنیم البته میشه فقط برای تفهیم بیشتر ایده هامون از سخن ایشان استفاده کنیم که شما فقط با کلمه ی ((موافقم)) فقط تایید کردید و دلیلی نیاوردید
  هرچند بزرگان ما فقط اون چند نفر نیستند که شما با آنها موافق بودید!
  شعر شما از ناصر خسرو بود که متاسفانه ایشان هم در قید تعصبات قداستی حبس شده بودند و شعرای کاملا روایی و در عین حال بدون تاویل داشتد
  و اما چند سخن از بزرگان بقول شما:
  مردان آفریننده کارهای بزرگند و زنان بوجود آورنده مردان. رومن رولان
  زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست . آناتول فرانس
  اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟ . ناپلئون
  و ………
  برسیم به اصل قضیه
  ما در واقع در زمانی زندگی میکنیم که اگه کمی از دید هایی عادت گونمون بگذریم به وضوح قدرت زنان را در جامعه خواهیم دید هر چند همین نگاه های سنتی مخصوصا در این دیار مشکلات زیادی در راه تعالی زنا قرار میده و گاهی هم بصورت مستقیم مانع ایجاد میکنه اما باز هم با توجه به این ناسازگاری ها زن خیلی بیش از انچه که ذهن ما پیش بینی کنه رشد کرده و نقش ان را نمی توان انکار کرد که حتی به نظر من اگه همچین شرایطی هر چند که شرایط مطلوبی نیست ولی نسبت به گذشته مناسبتر است را زن در قرون اخیر دارا بود وضعیت شان با زاویه ی شدیدتری نسبت به اکنون تغییر می یافت
  ولی متاسفانه در گذشته که تفکرات بر پیشرفت ها هم سو بود با موقعیت فیزیولژیکی مرد ها از آن که مربوط میشد به انتخاب تصادفی در افرینش ،بصورت غیر منطقی استفاده کردند که پیامد های ان تا اینجا که من و تو هستیم ادامه داشته و مطمئنم در اینده خیلی کم رنگ تر میشه
  دوست عزیز امروزه زن در شرایط نا به سامان اگر نسبت به خیلی موارد وابسته به مرد باشه خوب میدانیم که از نظر ذهنیت مستقل گشته و این به نوبه ی خود مصداق بر هویت نگرشی میشه که همین برای او هدف سازی میکنه و هدف سازی دلات بر خود یابی هست و نهایتا خود یابی که موازی میشه با خود شناسی در برگیرنده ی هوش و عقل و پشتکار میشه
  و این یعنی نقض دیدگاه وابسته ی شما
  با تشکر فراوان( محمد رضا قربانی)

  ماری کوری که متولد ۱۸۶۷ است، ۲۵/۱ درصد این فهرست را به خود اختصاص داده است. وی نخستین بانوی فیزیکدان اروپایی است که موفق به کسب دکتری در رشته علوم شده و ۲ جایزه نوبل برای مطالعات خویش در زمینه رادیواکتیو به دست آورده است. او در ۶۷ سالگی در سال ۱۹۳۴ درگذشت.
  روزالیند فرانکلین
  فرانکلین در سال ۱۹۲۰ به دنیا آمد. وی شیمیدانی است که جیمز واتسن و فرانسیس کریک که با کشف اساس دی ان ای برنده جایزه نوبل شدند از وی الهام گرفتند. روزالیند در سال ۱۹۵۸ درگذشت و ۱۴/۲ درصد این فهرست را سهم خود کرده است.
  هایپشیا از اسکندریه (هیپاتیا)
  وی زاده سال ۳۷۰ میلادی است و تا ۴۵ سالگی به زندگی خویش ادامه داد. هایپشیا، رسالات و مقالات مختلفی در زمینه علوم هندسه، جبر و نجوم در روم باستان نوشته است. وی سال ۴۱۵ به قتل رسید. هایپشیا ۹/۴ درصد سهم این فهرست را دارد.
  ژوسلین بل برنل
  وی متخصص فیزیک نجومی است که ۴/۷ درصد را سهم خویش کرده است. وی سال ۱۹۴۳ به دنیا آمد. برنل با همکار خود، آنتونی هویش تپ اخترها را کشف کرد. هویش برای این کشف جایزه نوبل را برد.
  آدا کنتس لاولیس (آدا بایرون)
  آدا متولد ۱۸۱۵ است و با مشارکت خود با چارلز بابیج در زمینه محاسبات کامپیوتری موفق به کسب ۴/۵ درصد این فهرست شده است. آدا سال ۱۸۵۲ در ۳۷ سالگی درگذشت.
  لیز میتنر
  میتنر به اتفاق همکار خود شکافتن هسته اتم را کشف کرد که موجب اعطای جایزه نوبل به همکار وی اوتو هان شد. میتنر ۴/۴ درصد فهرست ما را به خود اختصاص داده است. وی سال ۱۸۷۸ زاده شد و سال ۱۹۸۶ درگذشت.
  دوروتی هاگکین
  شیمیدانی که تکنیک پراش اشعه ایکس را تکمیل کرد. وی سال ۱۹۶۴ موفق به کسب جایزه نوبل شد و در سال ۱۹۹۴ در ۸۴ سالگی درگذشت. هاگکین ۳/۸ درصد این سهم را دارد.
  سوفی جرمین (سوفی ژرمن)
  ریاضیدان متولد ۱۷۷۶ که سهم عظیمی در پیشرفت قضیه نهایی فرمت داشت که در آن زمان حل نشد. جرمین که سال ۱۸۳۱ درگذشت، ۳/۷ درصد این فهرست را سهیم است.
  راشل کارسن
  کارسن زیست شناس و نویسنده متولد ۱۹۰۷ است و در ۵۷ سالگی درگذشت. وی ۳/۳ درصد فهرست ما را به خود اختصاص داده است.
  جین گودال
  گودال زاده ۱۹۳۴ است. وی طرفدار حقوق حیوانات و پیشرو تلاش هایی در زمینه حفاظت از میمون های وحشی در جهان است. او ۲/۷ درصد را سهم خویش کرده است.
  و

  زن در اوستا به لقب «ریته‌سیه‌بانو» یا «اَشَه‌بانو» خوانده شده، که به معنی دارنده فروغ راستی و پارسایی است. امروز واژه نخستین در زبان پارسی حذف شده و فقط بانو که، به معنی فروغ و روشنایی است برای زنان به کار می‌‌بریم. باز واژه مادر در اوستا و سنسکرت «ماتری» است که به معنی پرورش دهنده می‌‌باشد و خواهر را «سواسری» یعنی وجود مقدس و خیرخواه می‌‌نامد و زن شوهردار به صفت «نمانوپنتی» یا نگهبان خانه، نامزد شده است.
  زن درایران باستان (درمتون پهلوی) مقامی بسیار والا و ارجمند داشته است. مهریکی از ایزدان مادینه بوده که به شکل زن مهر آن نیز وجود دارد. اما بعدها نماد مردانه پیدا کرد. زن ایرانی در دوره هخامنشیان در کلیه امور همچون مردان به کار و پیشه مشغول بوده است. این را کشف سنگ‌نبشته‌های گلی در تخت جمشید به اثبات می‌‌رساند. جالب این که بدانید زنان در هنگام زایمان مرخصی با حقوق داشته‌اند و همچنین پس از زایمان به آنان پاداش‌های گران بها نیر داده می‌‌شد. در برخی از سنگ نبشته‌ها شاهد آن هستیم که مردان در خدمت زنان کار می‌کنند و ریاست کارها به زنان است و نیز می‌‌بینیم که زنانی معرفی شده‌اند که املاک وسیع و کارگاه‌های بزرگی داشته‌اند، همچنین زنان دوره هخامنشی می‌‌توانستند بدون هیچگونه دخالت شوهر در املاک و دارایی‌های خودهرگونه تصرفی که مایل بودند، بنمایند.
  در ایران باستان، مقام زن در جامعه بسیاربالا بود و زن در بسیاری از شئون زندگی با مرد همکاری می‌‌کرد. بنابرنوشته کتاب نیرنگستان پهلوی، زنان می‌‌توانستند در سرودن یسنا و برگزاری مراسم دینی حتی با مردان شرکت کننده یا خود به انجام اینگونه کارها بپردازند. زنان حتی می‌‌توانستند درا وقات معینی به پاسداری آتش مقدس پرداخته و طبق کتاب ماتیکان هزاردادستان به شغل وکالت و قضاوت مشغول شوند. در فروردین یشت و دیگریشت‌ها و همچنین شاهنامه و دیگرحماسه‌های باستانی این سرزمین، اسامی بسیاری از این زنان نامدار و پهلوان و میهن پرست دین دار- که به واسطه کارهای مفید و نیکشان در گروه زنده و روانان جاوید، درآمده‌اند – نام برده شده و برروان فرهمند آنان درود فرستاده می‌شود. در ایران باستان زنان همچون مردان می‌‌توانستند فنون نظامی را یاد بگیرند و حتی فرماندهی سپاهیان را بر عهده بگیرند (مانند: بانو آرتمیس که فرمانده سپاهیان ایران در برابر یونانیان بود، و گردآفرید که مرزدار ایران بود و در برابر سهراب صف آرایی کرد).
  زیبایی تمدن ایران و فرهنگ انسانی اش در اینجا بیشترآشکار می‌شود که زنی ایرانی دارای شخصیت حقوقی و برابر با مردان بوده و می‌‌توانسته به شغل وکالت دادگستری بپردازد و حتی بر مسند قضاوت بنشیند. بنابه گفته کتاب هزار دستان (هزار ماده قانون) زنان دانشمند و باسواد به پیشه قضاوت مشغول بوده اند. این زیبایی تمدن دیدن چهره‌هایی درخشان از زنان ایرانی که بر جایگاه والای ایران تکیه زده‌اند نمایان تر می‌شود.
  چهره‌هایی همچون «هما»، «آذرمیدخت»، «پوراندخت»، «دنیاک» و نیز چهره‌هایی مشهوری که فرماندهی سپاهیان ایرانی را بر عهده داشته‌اند: همچون آرتمیس، کردیه، بانوگشسب، گردآفرید و… نیز زنان سیاستمدار و دانشمندی که به تنهایی و یا دوش به دوش مردان خود ایستادند و از این سرزمین پاسداری کردند، زنانی چون: آتوسا (همسرکورش بزرگ)، شهربانو استر، شهربانو موزا، پروشات، آتوسا (همسرسیاستمدارو هوشمند اردشیر دوم)، پانته‌آ، کتایون، سیندخت، فرنگیس، فرانک، شیرین، منیژه، ارنواز، شهرناز، رودابه، تهمینه، دوغدو، پورچیستا (چیستا دخترکوچک آشوزرتشت

  Thumb up 2 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>