۲۲ O?O�O? O?O�O?O?O�U� U?U?U?U? U?U?U�O?O�O�
نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ اسفند, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۳۳ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۱ نظر

 

O?U� U?O?O�O�O? U�O?O�U� O?U� U�U�U� O�O? U�O�U?U� O?U?U�U�O�O? O�U? O�U�U�U?U� O?O�U? U?U?U�O?O�O� U�U?O?O? U? O?U� O?U�U?O�U� U?U� U?U?U�U�O?O�O? U�O?O?U�U� O?U� U?O?O�U�U?O? U�U?a�?U?O�O?O�O?O?. O?O� U�U�O? U�O�U� O�O�U?O� O�U? O?O�O?U�O�U?U? U�U� O�O? O�U?O�O�O? O?O�O�U� U?U?U�O?O�O? U?O�O? U?O�U?O?U� O�O� O�U?U? O�U?O�U� U? O?U?U?U?O?O�O? O�U�O� U�O�O?U�. O?O� O�U?U� U�U�O�U�U� ۲۲ O?O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U?U?U?U? U?U?U�O?O�O� O�O� O?O�O�U? O?U�O� O?O�O�U�U� U? U�U�O?O?O� U�U?a�?U�U�U?U�.

۱٫ O?U�O� O?O�O�U?O?a�?U�O� O�O� O?O�O�U? O?U�O�O?a�?U�O�U?O?O�U� O?O�O?U?U� U�U? U�U�U?O? U�U� O?O�O�U? U�U?U?U�U?O?a�?U�O�U?O?O�U�.

۲٫ O?U�O� U�U�U?O�O�U� U�U?O?U? U�U� O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�O�O? O?O�O�U? O?U�O� O�O�O�O? O�O?O?O? O?O� U�O?O� O?O�O?O?U� O?O�O?U?O?. U�U� U�U?O?U? U�U� O?U� O?U�U?O�U� U�U?U?O?U�O?U� O?O�O�U? O?U�O� U�U?O�O� O�O?O?. O�U?U� O?U? O?O� U�U� U�O?U?O�U?O? O�U�O?.

۳٫ O?U�O�O? O?O�O�U? O�U?O�O�O? O?U� ( O?U�U?U�U� ) U�U�U� O�O?O? O�U�O� O?U�O� O?O� U?O�U?O�U� U�O?O�O� U�O?O�O?O?U� O?O�O?U?O? U�U�U?a�?O?U?O�U�U?O? O?U?U?U?U?O? O?O�O?O?O�U� O?U�U?U�O� O�O�O�O? O?U� U�U� U�U?O?U? O�O?O?. O?U�O�U�U? U�U� U?O�U?O�U� O�O� U�O?O�O� U�O�O?U?O?O? O?O�U?O? O?U� O?O�O?U�U?U?O?U? U�U�U?O? .

۴٫ O�U?O?U? O�U?O?U?O�O�U? U?U� _____ O?U?O?. U�O�O�U?O?O? _____. O?O� O�U?U�U�U� U?U� O�U?O? ______. O?O� U�O?U?O�U� _____ U? O?U� O?U�O?O�U�O? ______. O?O� U�U�O�U?O? U�U� ________.

۵٫ O?O�O�U?O?a�?U�O� O�O� O?O�O?U� U�O?U�O�U�O? U? O?O�U�U?O? U�U�U?O?. O�O? O�U�O�O�O�U?O�O? O�U�U�U? O�O? U�O?U?O� O?O�O?O?O�U� O?U?O�U? U�U�U?O? . O?O�U?O? O?U� U�O?O� O?O�O?O? U�U� O?O� O�O�U� O�O? O?O?O? O?O�O?U� U�U?O? O?O� O�O�O?O?U? U�O?O?U?O?. O�U�O� O?O� O�U�U?U�O? O�U?U� O?U�O� O�O� O�O? U�O�O?U?O?U?O?a�?U�O� O?O?O�O? U�U?a�?U�U�O?.

۶٫ U�U�O�U� U? U�U?O? U�O�O�O�U�O?O� O?U�O� U�O�O�O?O?OY O?O� U�U� U�U?O?U? O�O�O�O? O�O?O?OY U�O?O�O�O? O�U?U� U�U?O?U�O� O�O� O?O� O?O�O�O?O� O?O�O�U?O? U�O�O�O� O?U�U?O?. O?U�U�O� O�O� O?U� U�O�U�O? O?U�O?U?O?. O?U�U�O� O?O� O�U?U� U�O�U�O?a�?U�O� U�U?U?U�U� O?O?O? U? U?U�O�U� U�O�U� U�U?a�?U�U�U�O? OY

۷٫ O�O?O?O?O� U?O�U?O�U� O�O� U�O?O�O� U�U�U?O?O? O?U?O? O?O�O�O? U�U?O�U�U� U�O�U� O?O�U?U?O? . U?O�U?O�U�O? O?O�O? O?O�U?U� U�U�O�U� O?O�O?O?O�U� O�O?O?. O?U�O� O?O�U?O? O?O�O�U? O?U� O?U�U?U�U�a�?U�U?U�U? U�U�U?O?.

۸٫ O?O�O?O?O�U�O?O�U� O�O� O?U�O�U� U�U�U?O? U? O�U�O�U?O?a�?U�U�U?O? O�O?U? O�U?O�O?O�U�U? U�O?O�O?O?. U?U�O� O?O� U?U� O?U�U?O�U? O�U?O?U� O?U� O?U�O� U�U�U� U�U?O? O�O� O?O�O�U?O?. O�U�O� O�O?O�U�U� O?U�U?O?. O?U?O?U� O?O?O? O?U�O?O� O?U�U� U�U�U?O?.

۹٫ O?U�O�U�U? U�U� O?O� O?O�O?O?O�U� U?U?O� U�U?a�?U�U�U?O? U? U�U�U?a�?O?U?O�U�U?O? O�U�U? O?O�U?U?O?O? U�U?O?O?U? O�O? O?U�O�U� U�U?O?U�O�U?U? U�U� U�U?a�?O?O�U�U?O? O�U�U?O?O�O? O?O� O?O�O?O?O�U� O�O?U?O�U� U�U�U?a�?O�U?O?O? O?U�U?U� U�U�U?O? . U�U?O?U�O�U?U? O?O�U�O� U�U? O?U?U�O? U�U� O?U�O� O�O� O�O? U?U?O� O�U�O�U�O�U�U� O�O�O�O� U�U?a�?U�U�O? .

۱۰٫ O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?U? U�U� O?U?O?O? O?O�O�U?O? O?U� O?U�U� U�U�U?O? U? O?U�U�a�?U�O�U? U�U� O?U?O?O? O?O�O�U?O? U?U?O?O� U�U�U?O? . O�U?U�a�?U�O� O?O�O?U? O�O? O?U�O� U�O?O?U�O? . O�U?U� O?U�U�a�?U�O� O�O� O?O?U�O�O?U?O?O? U?U?O? O�O? O�U?U�U�U� O?O?U?O�U�U?O? O�O? O?U�U�O� O?O� O?O�O?O?O�U� O�U?O?O?O�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U�U?O?.

۱۱٫ U?U�O?U? U?U� O�U?O?U� O�O� O�U?U? U�O�O?O� O?U?O�U?O�U?O?O? U�U?a�?O?U?O�U�U?O? O?U�O�O� O?O�O?O? U�U�U?O?. O�U?O� O�U?O?U� O?O� O?O�O?O�U� O?U�O�U�O?O? O�U?O?U� O�U? O?O�U�U?O? O?U�O� U�O�U?O? O?U�O�O� O?O� U�U?U�U�O? O?O� U�U?O�U� U�O�U?O�U�U?O? U?O�O�O?O? .

۱۲٫ O�U?U�U?U� O�O�U� O�U�U? U�U� O?U� O�U�U�O?O�U� U�U?a�?O?U?O? O�O� O?U� O�O?O�O? U�U?O�U?O�U?O?. O�O�O�O?U� O?O?U�U?O? O?U?U�U?U� U? O?U?U�U?U� U? … O�O�U�a�?O�U� O?O� O?O�O?O?O�U� O?O�O?O?. U�U�U?O?U�a�?U�O� U? O?O?U?U�U?O�O? O�O� O?U?O� O?O�U?O?O?. O�U?O?O?O�U� O�O� O?U?U?O? O?O?U� U�U�U?O?!

۱۳٫ O?U� U�O�O�O�U�O?O�O?O�U� O?U?O?U?O�U� O?U�U?O?. U�O�O�O�U�O?O� U�U�U?O?U� U? U�U�O?O�U? O?O�U?O? O?O�O�U? O?U�O� U�U� U�U?U?O?U�O?U�a�?O�U?O? O?U�O?O� O?O�O?O?O? O�U�O� O?O�O�U? U�O�O�O�O?O�U� U�O�U�U�O? O?U� O�O?O? .

۱۴٫ U�O�O� O?U�O� O?O�U?O? O�U?U� U�O�U� O�O� O?U?U?U?U?O?a�?OY O�O?O?U�O�O?U? U�U� O?O�U?U� O?U�O� O?O?O�U�U� U�U?a�?U�O?O? U�U?O?O? U�U� O?O�O?O?O�U� O�O? O?U� O?O?O�U?U� U�U?a�?U�U�O? OY O�U?U� U�U�O? U? O?U�U?O�U� O?O�O?O?O�U� O?U�O�O?O?.

۱۵٫ O�U?O� O?U�O� O�O�U? O?O�O�U?O?O?O�U� O?U?O?U?O?O? O?O� O�U?U� U?O�O?U?O? U�U?U?U�U� O�O�O?O�O?U? O?O�O?O?U?O?OY O�O?O�U�O? O?U�O� O?O�O?O� U�U?a�?O?U?O? O?U� U?U� U?O�O?U?O? O?O�U?O�U�U�O�O?U�U?O? O�O?O?O?O�O� U? O�O? U?O�U�O?U? O?U?O?U� O?O?O�O?U?O?.

۱۶٫ U�U�O�O� O?O�O�U?O? O�O�U�U? O?O� O?O� U�U?O?O?OY O?U� O?U�O�O?O�U?O� O?U�O�U?U�U? O?O?U�U?O? U�U� O?O?U?O�U�O? O?O�O�U?O? O�O� U?O�U�O�U?U? U�U�O?. O�U?O� O?O�O�U?O? O�O�U�U? U�U?U?U� U�O?U?O? U�U� U�U?O?U? O�O? O?O?O? U�U?a�?O?U�O?OY O?O�U�O? O�O� O?O� O?U�U?U� O?U�U�O� U�O�O�O� O?U�U?O? .

۱۷٫ U�U?U� U�U?O?U? O?U�O�O�O?O?U?O�O?U� U�U?O?O?. O�U?O� O�U�O�U� U�O�O?U� O�O?O?U?O�O?U� U�U?O?O?O? O?U�O�O� U�U�O�O� O?U?O�O�O�U?O?. O?O?O?O� O?U?O?O�O�U� O?U� U�O�O�O?O�U� O�U?O�U�O? O?U�O?.

۱۸٫ O?U�O� O?O�U?O? O�U?O? O�O� O?O?U�O�O?U?O?: O?U?U� O?U�O�O? O�O?O�U�O�O�U? U? O�U?O�O�O?a�? U?O�U?O?U� O?U?U�U?O?U� O?U?O�U?O? O�O?O?. O?O�O?O?O�U� U?U?U?U? U?O?U�U? O?O?U�U?O?U� U�U?O?U�O�U? U�U?O? U�U� O?O�O�U?O� U�O�O?U�.

۱۹٫ O�U?O�O�O? O?O�O�O?U?U? U�U� U�U�O�O� O?U� U�O�U�O�U�a�?O�U? O?O�O�U? O?O�O�U?O? O?U?O? O�U?O? O�O?O?. O�U?O�O�O? O?O�O�O?U? O?O�O�U? O�O�O�O� U�O�O?U� O?O�O�U?O? O�O? U�O�U�O�U� U?O?U�U? O?U�U�O?!

۲۰٫ O?U�O�U?U�: O?O� O�U�U�O?O�U� O?O�O�U�O�U? O?O�O?U�O?U� U?U?U�U�U? U�U� O?U?O?O? U�O?O�O�U?O? O�O� O?O�O?O�O�U?O?. O�U?O� O?U�O� O?U?O?U?O? O?U�O�O� U�U?U?U�U� U�U?a�?U�U?O?U?O? O?O� U?U?U�U� O�U?O?U? O?U?O?OY

۲۱٫ O?U�O� O?O�U?O? U?O�O?U?O? U? O?O�O�U?O?U�O�U? O?O�O?O?O�U�O?O�U� O�O� U�O?O�O� U�U�U?O?. U�U�U?a�?O?U?O�U�U?O? U?U�O� O?U�U?U?O?U?O? “O?U� O�O�O�O?U?” . U�O?O�O� U�U�U?O? U�U� U�O�O� O?O�U?O? U�U?O?O? “O?U� O�O�O�O?U?”.

۲۲٫ O?O�O�O�U�a�?U? O?O�O?O?O�U� O?U�O� U�U?O?O?OY U�U�O?O�O?O�U�U� O?O�U?U� O�U?O? O?O�O�U? U?U?O?U� O?U� U�U?O?O?OY O�U?O� O�U?U�a�?U�O� O�O� U�U?a�?O?O�U�U?O?O? U�U?a�?O?U?O�U�U?O? O?O�O�O? O?O�O?O?O�U�O?O�U� O�O� O�O? U�U�U?U�a�?O�O� O?O�U?O? U�U�U?.

USO�U?O?U� U�O�USO? O�O� O?O� O?O�O�O?U� U�O�USO? U�U�O�USO?U� U�U� U? O?O?O�U� O�U?O� O�O?O� O�O� USO�U?O?U� O?O�O?U?…

O?U?U?O� U�O�U�U� O?O�O�O?U� O�U? U�U�U� U�USO?O? !

2 نفر این مطلب را می پسندند.
هیژا

درباره -

نمایش ۱ نظر
نظر دهید
 1. ماه ايزد يار ماه ايزد يار می‌گه:

  با تشکر از هی‍ژا

  برای انتخابتان

  در واقع این مسائل زمانی برای یک فرد جذاب هستند که هنوز نوشتن رو شروع نکرده . این نظر من هست و من هم مثل بیشتر کسانی که چیزی نوشتند یا در حالِ این هستند ، گاهی این جملات و امثالش رو خواندم . تنها تاثیری که دارن اینه که اتاقت رو تمیز و مرتب کنی ، خرجی رو دستت بزاری و کاغذ های جدید و تمیز بخری ، مداد و خود کار هایی که حس خوبی بهت می دن ، حتی یه فنجونِ نوستالژیک که حس یک جدیت و رمانس ناب بهت بده ، و سیگار یا توتونِ مرغوب .
  حالا میشینی کخ بنویسی . حتی توی یکی از لحظاتی که رنج می بری خیچ کدوم از این جملاتِ طلایی به کمکت نمیان .
  تو تنها میمانی با درد هایت . زخم ها و حسرت هات . هر قلبی زبان و داستانِ خودش رو داره .ما قبل از اینکه بنویسیم ، نوشتیم و اولین باز نویسی دقیقا اولین متنی هست که روی کاغذ میاریم .
  به نظر من تنها باید از جنونِ خودمون استغاده کنیم و کسی که نویسنده نباشه هرگز نویسنده نخواهد شد و این کلاس های نویسندگی خلاق در واقع تنها باعث میشن که رشد قارچ های سمی در محیط بیشتر بشن و پول هایی که انتشارات رو چاق تر و چاق تر می کنه ، تا جایی که می بینیم امروز انتشارات دارن تبدیل می شن به بنگاه های تجاری .

  یک نویسنده ، روحِ هوشیاری داره و بستگی به کیفیت و استعدادِ روحش ، با خواندن و تفکر در ادبیات و طبیعت و محیط و درونش ، تربیت میشه .

  من با نشست های ادبی مخالف نیستم ، اما با فریفتن انسان ها مخالفم . ادبیات و نقاشی و موسیقی بسیار متفاوت از عکاسی و سینما هست . ما در موردِ هنر صحبت می کنیم نه صنعت .
  به قول فاکنر مگه شکسپیر یا هومر تحتِ تاثیرِ فروید می نوشتند ؟
  در واقع یک نویسنده در درجه اول کسی هست که راه بیانِ خودش رو پیدا می کنه و اگر به هر دلیلی نتونست این کارو انجام بده حکم جوجه ای رو داره که نتونست پوستۀ تخمش رو بشکونه و این با اینکه غم انگیزه ، واقعیتی انکار ناپذیره . هرگز متولد نمیشه و جوجه به حکم غریزه و رنج پوسته رو میشکونه و یک نویسنده هم قبل از اینکه نویسنده بشه باید از این مرحله گذشته باشه و چیزی جز رنج و غریزه کمکش نمی کنه ، اگر چه بسیاری هستند که به هرزباوری و واهی اندیشی ایمان دارند.
  با تشکر و عذر برای غلط املایی احتمالی

  Thumb up 0 Thumb down 0

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>