اردیبهشت, ۱۳۹۲

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۵۴ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۲ نظر

U�U�O�O�O? U�U? U�O?U?U�U� O?O�U?O?U� O�O� O?U� O?U� O�O�U� U�U? O?U�U� O?U�U? U�U?U?O?U�/U�U? U?O�O?U? O?O? U�U? U�U?U�U�U�… -A�A�A�A�A�A�A�A� O?O�O? U�U� O?O�U?O? U�O�O?U? O?O?U� U�U? O?U�U? U�U� U�U? OY! -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O?U�U� O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O� O?U�U�U?U� O?U?O�U�U? U�U� U?O�O?U?O?U?O?U�U�U?O? U?O�O?UZU� O?U?O�U�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O� U�U?O�U? U?O�U?O?O� O?O�O�O? U�U�U� O?U�U� U�U� U�U?O�O�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O? U�U?O�U?O?U? U?U�O?U? O?O�U�U?O�O? U�U? U�U�U� U?O�U?U� […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۳۲ قبل از ظهر | در مجموعه شعر | با ۰ نظر

U�O�O?U�U?U�! U?O? O�O? U�O�U?U�O? A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O� O?U� U?U?O�O?O?O�U� U�O?O�. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�U�U?U� O�O� O?U� O�O�U� O?O?U?O�O� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�O?U?O� O?O�U?U� U? O?O?U?O�U�U� U? U?O�U�O?U� U? U�U�O�O�O�O? U?O� O?O� U�U�O�O� O?U�O?U� O�O�O�O�U� O�U�U?U?O? O?O?. A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O?U�U?U� U�O?O?U?U� O?O�O� O?U�U?U� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?U� O�O�U�U� O?O?U?O�O� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?O� O?U?O?O�O? U?O�U� U�U�O? A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O�O?U� U? U�O�O� U? O�O?O?O�U?O�U� U�O�U?U� O�O� O?U?O?O? O?O�O�U� O�O? […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۵۳ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

  O�USU� O�U�O?USO?U� U�U� O�U�U� U? O�U?U� U? O?U�O?U?U� O�O�O?U�O�O?U� U�O� U�U�O?USO? O?O�O? O?O?O�USO� U�O�USO� O�O?USO?U� U? O�O?O�O�U?USO�O�U� O�O?O?O? O�O? O?USO�O?O�O? U�U?O�O? O?U?O�U� O?O�U�O?U�U�O?O�U� U? U�O�U�U�O�U� O?U?O?U� O�O?O?. a�?O?U�O�O�O�a�?O? O?O� U�O�U� U?U�O�U� U�O?U� O�O? U�USU�O�O? O?O� O�O�O� U�O?O�USU� O�U�O�U�USU� O�USU� O�O�O?O�U� O�O� O?USO�U� U�O�O?U� U? U�U?O?USO?U� O�O?O? O?O� U�USU?USO? O?O?O�USO� U�O�USO� O�O?USO?U� O�O� O?O� O�O?U� […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۱۶ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

O�U?O�U�O?U�O�O?US O?O?O�U� U�O�U� O�O?O?U� O?U�U�US O?O�O?U� O�US O�O?O? U�U� O�O? O?O�U�USO? O?U? O?U�U� O�U?O�U� O?U�O�O?US U? O?O?O�U� O?U�O�O?US O?U� U?O�U?O? O?U�O?U� O�O?O?. USU�US O�O? U�O?O�O�U�US U�U� O?O� U�O� O?U? O�O?O?U� O�U?O�U� O?U�O�O?US U? O?O?O�U� O?U�O�O?US U�O?O?O�U� O�O?O? O?O�O�O?US O�O�O?O�U� O?O?O�U� U? O?U?U�O� O�O?O?. O?O� O�USU� U�U?O�U?O? O�USU� O?U�U?U� U? O�O�O�U� O?U�U� O?O�O?U� O?U�U� U?O�U?O?U� O�U?O�U�O?U�O�O?US […]

نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۵:۳۲ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

O�O�O?O�U� U? O?O?O�U� U? O�U�O?U?O?U� U?U? U�U?O? (O?O�O�) U?U?U?U? U�U�O?U�U�: U?U?O?U?U�U� U? O?O�O� O?O?O�U� U? O�U�O?U?O?U� O?O�O� O�O�O?O�U� O?O?O�U� U? O?U?U�O�O? O?O�O�U? O�O?O? U�U� O?U� O�U?O�U� O?U�O�O?U? O?O?O�U� O�O�O?O?O�O� U�U? U?U?O�O?. U? U?O�O?O? U�O�U? O?O�O�U?U� O�O�O?O�U� : O?U?O� O?O?O�U� O?U�U�O� O?O�O� U?O�U?O? U?O?O�U�U?O? U�O�U? O?O�U�U? O�U�U�O? U�O�U�U�O? O?U?U�O�O? O?O�U?U�O? O?O�O�O?U�O? O?O?U�U?U�O? O�O?O?O?U�O�U�O? U�O�O�U?O? U?… O�O?O? […]