O�O�O?O�U� U�O�U?O� O�O?U?O?U? U? O�O�U�O?U�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۵۳ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

 

O�USU� O�U�O?USO?U� U�U� O�U�U� U? O�U?U� U? O?U�O?U?U� O�O�O?U�O�O?U� U�O� U�U�O?USO? O?O�O? O?O?O�USO� U�O�USO� O�O?USO?U� U? O�O?O�O�U?USO�O�U� O�O?O?O? O�O? O?USO�O?O�O? U�U?O�O? O?U?O�U� O?O�U�O?U�U�O?O�U� U? U�O�U�U�O�U� O?U?O?U� O�O?O?. a�?O?U�O�O�O�a�?O? O?O� U�O�U� U?U�O�U� U�O?U� O�O? U�USU�O�O? O?O� O�O�O� U�O?O�USU� O�U�O�U�USU� O�USU� O�O�O?O�U� O�O� O?USO�U� U�O�O?U� U? U�U?O?USO?U� O�O?O? O?O� U�USU?USO? O?O?O�USO� U�O�USO� O�O?USO?U� O�O� O?O� O�O?U� U? O�O�U� O?O?O� U�U?O�O? U�O�O�U�O?U� U�O�O�O� O?U�O?.
O�U?U�O�O�U?U� U�USO? O?O�O?O�O�U�U� O�O�O?O?O�O� U�USO�U� O?U?O�U�U� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? U�O�USO� O�O?USO?U� U? U�U?O? U�O?USO?USO? U�O�O?U� O?O�U� U?U?O?U� O�O?O?. O�O?U�a�?O�U�O?U?U� O?O�O?O�O�U� O�O�O?O?O�O� U�O�USO� O�O?USO?U� U? O�O?O�O�U?USO�O�U� O?O� U?O�U�U�U? O�O�U�O?U� U�U?O�U�O�U� O?O�O� U�O�O?U� U? O�U�U�USO? O?U� O�O� O?USO�U� U�O�O?U� O�O?O?.
O�O? U�O?O�U?O�U� O�O?U�a�?O�U�O?U?U� O?U�O?U?U� O�O�O?U�O�O?U� U�USO?U� O�O?O? USU� U?O?USO?U�U� O�O?USO?U� U�O�O?U?O? U�U�U�a�?U?O�O?O? U? O?O�O�USO� U? O�O�U?O�U� U? O?U?O�U?U?U�U�a�?U�O�U� O�O�O?U�O�O?U� U�O?U?O�U?O? U�O�O?U�O? O?USO?O?O� O�O? U�O�USO� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? O?O? U? U�U?O� O?O�U�O?U�U� U�U�a�?U?USO�O?. O?U�a�?U�O?O� O�U? U�O�USO� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? O?O? U? U�U?O�U� U�O?O?USO� U? U?U?U�O�U?U?U� O?O� O�O�O?U�O�O?O�O? U�O�O?U�U?U� U�U� O?O� O?O�O�USO� O�O?USO?U� U�O?U?O�U?O?U� O?U�O?U?U� U�U�a�?U�U�U�O?O? O?O?O�USO�O�O? U?U?U�O�U?U?U�U� U�U�a�?O?O�O?O? U? U�O� U�U?O? U�O�USO� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? O?O? U? U�U?O�U� U?USU?U�a�?O�U� O?O� O?O?O�O? U? O�O?U?U� U? O�O�U�O�U�O? O?O�O�O�U� O?O?O�USO�O�O?U� O�O?O? U�U� O�O? U?O?USO?U�a�?U�O�U� O?USO�O?U� U? O?U�U� U�O�U�USO? O?USU?O�O? O?O?USO�O� U�O�O�O�O?O� U�U�a�?O?O�O?O?. O�U? O?O� O?O�O? O�U?U� U�O?O�O? U�O�O?O? O�U?O?O? O?U�a�?O�U?O� U�U�U� U?U�O� U�U�O?U�U� U? U?U�O� U?O�U� O�O� O?O�O?O�O�U�U� O�O�O?U�O�O? O?O?O�O? U�O?O�O�U� U? O?U�O?USU�a�?O?U�O?U�a�?U�O�U� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? O?O�O�O� O?O? U? U�U?O�U� U�O�O?U�U? O�O?O�O�U?USO�O�U� O?O� O�U?O�USO�O? U? U�U?U?U�U?U� U�O?USO?O? O?U�U�O� O�O�O?O�O�O� O?O�O?U� U? O?O� O�USU�a�?O?O�O�U� O?O�O� U�O�O?U� O�O?O?.
U�U?U�O?O?U�USU? U�USO? U�O?O?U�O? O?U?O? U�U� O�U?O�O?O� O�O�O?O? U? U�O?USU�O? U�USO�U� O?O? U? U�U?O� U? U�O�USO� O�O?O�O�U?USO�O�U� U? O?O�O�USO� O?U�O?U?U� U�O�O?U�O�U�O? O�O? USU� O?U? U? O?O?U�USU�O�O? O�O�O?U�O�O?USO? O?USO�O?U� U? U�O�O�O�U� O?U�U�O� O�O? O?U?U� O?USU?O� U?O�U?O? O?O�O�O? U? O�USU� O�U?O�O?O� O�O?O? U�U� O�U?O�USU� U�U�U� U? O�O�O? O?U?U�O� U? O?U�USO?U� O�O� O?U�a�?U?O�U?O? U�U�a�?O?U?O�O?.
U�U?U�O?O?U�USU? U�U�a�?U?U?USO?: a�?U�U�O? U�USO? O?O� O?O?U�USO�U� O�U�U?U�O? U�U�a�?U�U�O?. O?O? U? U�U?O�O? U�O�U�O?O? U�U?O�U�USU�O? O�O�U?U� O�O�O?U�O?U� O�U�U?U�O?O? U�U�U?U�U�a�?U�O�U� U�USO?U�O�U� U?O�O?O?U� U? O?O?O�O? U? O�O?U?U� U�U� U�U�U� O�USU� O?U?O�U�U� O?U�a�?U?O�O? O�O?USO?U� U�O?U?O�O? O?O? U? U�U?O�U� O?O�O?O? O?U?O?O�U� USO� U�O?O?O?U� O?U?O?U�O? U�USU?USO? O�O�U�O? U�U?U�O?USO? U? O?O?O�U?U� O?U� U�O?U?O�O? U�U�U�U�USU� O?U�a�?U�U?O? O?U�O?U?U� U�O�O?U�O�U� U�U� USO� U�O?O�U?O�O? U�O?O?U�O? USO� O?U�O�O�U�U� USO� U�U?U?O�U� U?O�O?O?O?U� U�O?O?U�O?a�?.
O?O?O�USO�O�O? U�O�USO� O�O?O�O�U?USO�O�U� O?O� O?U�O?U?U� O�U�O?O�U�a�?U�O� O?O?O? O?O? U�U� O?U�O�U?U� O?O� O�O�O�O?a�?U�O?O�O�U� U�O�U�U?O�O? U�O?O�U�U� U�U?U�: O�O�O?O?U� (Ratzel)O? O?O�U?U�U� (Bronhes)O? U�U?U?U�U� (F.Le play)O? U�O�U�O?USU�U?a�?O?U� (Huntington Ellsworth)O? O?O� O�U�U�USO? O?U?O�U�U� O�O?O�O�U?USO�O�U� U�O?O�U�O?U� U�U�U�O? U? O?U�O?U?U� O�U�O?O�U� O�O� U�O?U�U?U� U�U�O?O�USO�O? O�O?O�O�U?USO�O�U� O?O?O�U�U�O?. O�USU�U�O� U�U� O�O�U?O?O�O�O�U� a�?U�U�O?O? O�O?O�O�U?USO�O�USa�? U�U�a�?O?O�O?U�O?O? U�U�a�?U�U?O?USO?U�O? U�U� U?O�U�O?USO? O�O�O?U�O�O?U� O�O� O?U� U�U�U� U?O?USO?U�a�?U�O�U� O�O?USO?U� O?U?O�USU� U�U�O�USU�O? U? O?USU?U�U� O?U�O?U?U� O�O�O?U�O�O?U� O�O� O?O�U�O?U�O�U� O?U?O�U�U�U� U�U?U�: U?O?O?U� U? O?U�U�O?USO? O�U�USO�U�U?O?a�?U�O� U? O?O�USO�U�O�O? O�O�U� U? U�U�O�O?O? O?USO�O?U�USU�O? O?O? U? U�U?O� U?… O�O?U�U�a�?O?U�O?U� U�U�U�O?. U�O�U�O�U� O�O�O?U�O�O?O�O? O�U�O?O�U�U� O�O� O?U� O?O�O?U�USU�a�?U�O�U� U?O�U�O?USO�USO? O?O�O?U�O�U� U�U?O?U�USO? U�U�O�O�U� O�O�O�O�O�USO? U�U�O�O�U� U�O�O?USO? O?O�O?U�USU�a�?U�O�U� O?O? U? U�U?O�U� O�U�USO�U�U?O?U� U?… O?U�O?USU�a�?O?U�O?U� U�U�a�?U�U�U?O?U�O?.
O?U�O�U?U� O?O�O�USU� U?O�U?U�U� O�O? U�O�U�U�O�U�O? O?O�O�O?O� O?U�O?U?U� O�O�O?U�O�O?U� U? U�USO? O?U�U?O� U? O?U�U?O� O?U�O?U�a�?U�O� O�O� O?U� O?U?O�U�U� O�O?USO?USO? U�O�O�U?O�O�U� O?U?O�U�U� O�O?O�O�U?USO�O�U� U�O?O?O? O?O�O?U�a�?O�U�O?. U�O�U�O�U� U�U�a�?O?O�U�USU� U�U� O�O�U�O?U� U? O?U�O?U�a�?U�O�U� O?O?O�U? U�O?USU� U�O�U�U�O?: U�O�O�O? O?USU�a�?O�U�U�U�O�USU�O? U�U�O?U?U�USU� O?O� U�U�O�O� O�U?O?U�O�U� U?O�O?O?U� U�U?U�: U�USU�O? O?O�U�U� U? U?O�O�O?O? O?U�O? U? U�U?O�U�U?a�?U�U? U?O?USO? O?U�O?U� U? O�USU� O�O� U�U� U�U�a�?O?O�U�USU� U�U� U�U?U�O?O?O�U�a�?U�O�U� O?O�O?O?USO�O? O?U�O?U�a�?U?O�U?O� U�USO?O? U? U�U?O�O�U� U�O?O?O?U� U? U?O�U�O?USO� O?O�O�U� U?O�U?O�O? O?U�O?U�O? U�U�O�O?O?a�?O?O� O�O?O?.
U�U�U�U�USU� U�O?U�U� O�O?O? U�U� U�U?O�O?U�O�U� O�U�O?O�U�U� O�O? O?O?O�USO�O�O? O?U?O�U�U� O�O?USO?USO? U�U�U�a�?O?U?O�U�O? O?O�U�U�O�O� O?O�O?U�O? U? U�O� USU� O�O? U?O�U?U�a�?U�O�U� O�U�O?O�U�USO? O�O? O?USO�O?O�O? O?U� O�U�O?O�O�O? O�U?O�O�O? O�O?O�O�U?USO�O�U� U?USO�O�U�U?U� O�U?O? O?O?USUSO�O�O?U� U�O�O?U�a�?O�U�O? U? O?O� O�O�O� O�USU� O?O?USUSO�O�O? O?U?O�U�O?O?U�a�?O�U�O? O?O� U�O�USO� O�U?O? O?O�O?U?O�O� O?U?U�O? U? O?U� O?U�O?U?U� O�O?O�U�U� O?U�U�O?. U�O�U�O�U� U?O?O�O?U?U� USO�O�O?U�a�?U�O�U� U?U?O?O? U�O�O?U� O?U?O�USU�O�U� O�O?O?U?O�O�U� U�U� O?O�O?O� O?USO�U?U� O�U�U? U?U?O?O? O?U�O�U� O?O?U�O? U�O?U�U?U� U�O�O�U�O?O?U� O�O?O? U�U� O?O?U� O?U�O�U� O?O� O?O�O�O?O� O?U?O?O�O? O�O?O?U?O�O�U� O?U�a�?U�O�O� O?O�O?U� O�O?O?. USO� O?U�U?U� O?U?O�O�O� O?USU�U� O�O?U�USU�U?U�O�O? U�O?USO�U� O�O?USO?U� U?O�U�U�O?U� O�O?O? U�U� O?O� U�U�O�O?U� O?O�U�O�U� O?O?USO? U�O�O?U� O?O� O?O?U� O?U�O�U� U?O?USO? O?U�O?U� O�O?O? O?O� O�O�USO�U� U�U?O� O�O� O?U� O?O�O�U�U� O?U� O�USU�a�?U�O� O?O�O?O? U? O?O� O�O�U� O�U?O? O�U�O?U�U� U?O�U� O?U?O?.

 

U�U�O?O? : A�http://www.aftabir.com

یک نفر این مطلب را می پسندد.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>