O?O?O�U� U? O?U?U�O�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۱۶ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

O�U?O�U�O?U�O�O?US O?O?O�U� U�O�U� O�O?O?U� O?U�U�US O?O�O?U� O�US O�O?O? U�U� O�O? O?O�U�USO? O?U? O?U�U� O�U?O�U� O?U�O�O?US U? O?O?O�U� O?U�O�O?US O?U� U?O�U?O? O?U�O?U� O�O?O?.
USU�US O�O? U�O?O�O�U�US U�U� O?O� U�O� O?U? O�O?O?U� O�U?O�U� O?U�O�O?US U? O?O?O�U� O?U�O�O?US U�O?O?O�U� O�O?O? O?O�O�O?US O�O�O?O�U� O?O?O�U� U? O?U?U�O� O�O?O?. O?O� O�USU� U�U?O�U?O? O�USU� O?U�U?U� U? O�O�O�U� O?U�U� O?O�O?U� O?U�U� U?O�U?O?U� O�U?O�U�O?U�O�O?US O?O?O�U�O? O?O� O?U?O�U�O�O?US O�O? O�USU� U�O?USU� U�U?O�O�U� U�US O?U?O?: O?USO� O?U?U�O� O?O?U?U� O?O?O�U� O�U�U�O�U� U?O�USO� O�O?O?OY U�O� U�U?U?U�U� O�U?U�O�O� U? O�O�O?O�O?O�O? O�U?O? O�O� O?O� U�O�U�O? O?O?O�U� U�US O�USO?USU�OY U? O?USO� O�USU� U�O�U�O? O�U?U�O�O� U? O�O�O?O�O?O�O? U�O� O�O� O?O�O? O?O�O�USO� U�O�O�O� U�US O?U�O?OY O?USO� O?U�U?U�O?U� U�U�O�U� U�USO?US O�O� U�US U?U�U�O? U�U� U?U?USU�O?U� U?USO�U� U�O? U�O?O� O?O�O?O?U�OY O?USO� U�O?O�U�US U�U� O?O�O�O�US O?O?O�U� U�O�US U�O?U?O�U?O?US U�O?O?U�O? O?U� O?USU?U� U�O?U?O�U?O?US U�US O�U�O?USO?U�O?OY
O?O� O�USU� U�U�O�U� O?O?US O?O�O�USU� O?O� O�O?U?O?US O�O? O?USO?U?O�U� U�O?O�O�O�O�U� O?U� O�USU� O?U?O�U�O�O? U?O�O?O� O?U�USU�.
USU�US O�O? U�U�U�O?O�USU� O?U?O�U�O�O? O?O� O�O�O?O�U� O?USU� O?O?O�U� U? O?U?U�O� O�USU� O�O?O? U�U� O?USO� O?U?U�O� O?O?U?U� O?O?O�U� U�U�U�U� O�O?O?OY U�O?O�O�O�USU� O�U?O�U�O?U�O�O?US O?O?O�U� O?USO�U� U�US O?O�O�U�O? U�U� O?U?U�O� O?O?U?U� O?O?O�U� U�U�U�U� O�O?O? O�U�O� O?O� O?O�O�US O?O?USO�O� U?O�USUSU� U�U� O?O�USO? U�O?U?O�U� U�O�U� O?U?U�O� O�O� O?O� O?U� U?O�O�O?O? U�O�U�U�O? O?U?U�O� O�USU?O�U�O�O? U�U�O�U�U�U� U�USU�U?U� U�O� U? O?O�U�U?O�U�O?U� U�O�. O?U� U?U?O?U� O?O?USO�O�US O�O? O?O?O�U� O?U�O�O?O�U� U? O�U?O�U�O?U�O�O?O�U�O? O?U�U�O� U?O?USU�U� O?U?U�O� O?O�O� O?O�U�O� U? O�U�O?O?O�O?USO? O?O?O�U� O�O?O?. O?U� O?O?O�O�O?US U�US O?U?O�U�USU� O?USO�U� U�U�USU� U�U� O?O� O?U?U�O� O?O�O� O?O�U�O� O?O?O�U� U�U�O�U� O?U?U�O� O�O?O? U? O?U?U�O� U�U�O�U� O?O?O�U�. O?O?O�U� O�O?O?O�O� O�U�O?USO?USO?U� O�O?O? U? O?O?U?U� O�USU� O�O?O?O�O� O�U�O?USO?U� O�U�O?O�U� O?O?USO�O� O�O�U� U? O�O?O?O?O�USUS O�O?O?. USU�US O�O? U�U�U�O?O�USU� O?U?O�U?O?U�O�US O�U�O?O�U� O?O� O?USU?O� O�USU?O�U�O�O? U�U�USU� O?U?O�U�O�USUS USO�O?U?USO�US O?O?O�U� O�O?O?. U�U�USU� O?U?O�U�O�USUS O�O?O? U�U� O?U� O�U? U�O?O�O? O�U�O?USO?USO?U� U? O?U?U�O� O?O�O� O?O�U�O� O�O� U�US O?U�O?. O�U�O?USO?U� O?O?O�U� O?O�U?U�US O?O?U� O�O?O?. O�U?O� U�U�U?U�O�O? O?O?O�U�US O�O� O�O? O�U�U�U�O�U� O?USO�U?U� O?U�O?U�O? U�O�O?O� O?U� O�U�O?USO?USO?U� U�USO?O?USU�. O�U�O?O�O�U� U�U�USO? O?O?USU�USO? U�US O?U?O�U�USO? O?O?U?U� O�USU�U�U� O�O? O?O?O�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U�USO? O?USO�U�O?USO?USO?OY O?USO� U�US O?U?O�U�USO? O?O?U?U� O�USU�U�U� U?O�U?U� O�US O�O� O?O� O?U�U� O�U?O? O?USO�U?O�USO? O?USO�U�O?USO?USO?OY O?USO� U�US O?U?O�U�USO? O?O?U?U� O�USU�U�U� O?O� O�U?O? O�O�U? O?O?U�USO? O?USO�U�O?USO?USO?OY
O?U?O�U� U�U�U� U? U�USO�O�U� O�U�U?USO? O?USU?O�US U�U� U?USO? U�US O?USO? O�USU� O�O?O? U�U� O?O?O�U� U�U� O?O�O�USO�US O?O� U�O�U?U� O?U?U�O� U? O?O� U�U� U�U� O?O�O�USO�US O?O� O�U�O�U� O?USU�US U�O� O?O�O�O?OY O?O�O�US U?O�O?O� O?O�O?U� O?U� O�USU� O?U?O�U� O?O�USO? O?U� O?O�O� U�O?O?USO? O?O?O�U� O?U?O�O?O�O?USU�. U�O?O?USO? O?O?O�U� O?O?USU� U�O?U�O� O�O?O? O?O?O�U� O?O�O?U�O�O�O? U�O� O�O? O�U�O�U� O?O�O�USO� O?O�O�O? U? U�O� O?O?O�U�US O?O�O�USO� U�O?U?O�U?O?US U�O?O?O? O?U� O?O?O�U�U�O�US O?USU?O� O?O�O�O?. U�O?O?USO? O?O�O?O?O�U� O?O�O�O?O�O? O?U? O�O�U� U?USU� U�O?USO�U� U�O�O�O�O?O�O�O?.
۱) O?O?O�U� O?O�U?USO� O?O�O?O?US O�O? O�U�O�U� O�O�O�O� O?U� O?O?O? U�U�US O?U�O?.
۲) U�O� O?O?O�U� U?O�U�O?USO? U�O?U?O�U?O?US O�O? O�U�O�U� O?U� O?O?O? U�US O?U�O?.
U�O?USO�U�: U�U?U� O?O?O�U� O�U�O�U� U?O�U�O?US O�O� O?O�O�USU? U�US U�U�O? U? U�U?U� U�O� O?O� U�O�U�O? U�U�U?U�O�O? O?O?O�U�US U?U�O� U�US U�U�USU�O? U?O? U�O� O�U�O�U� O�O� O�O? O?O�USU�U� O?O?O�U� O�U?O? U�US O?USU�USU� U? O?U� O?O?O�O�O?US O?USU?O� O�U�O�U� O�O� O?O�O�USU? O?O?U� U? O?U�U?U?U�U� U�U� O?O?O�U�U�O�U� O?O�O�USU�O�U� O?O�O?USU� U�US U�U�O?O? U�US O?USU�USU�.
O�USU� O?O?O�U� U�US U�O�U�O? U�U� O?U�O� O�O? U?O?O? O?USU�U� O�O�O�US O?U� O?U�USO� O?U�U?O�USO? U? U�O�O?O� U�O?O�O?USO? O?O?U?U� O?U� O?USU�U� U�USO?US O?O?USU�USO?. U?O? O?U�O�O�O? O�USU� O?USU�U� U? U?USU?U?US U�O�USO? O?O?USO�O� U�U�U� O�O?O? O?O� O?O?U?O�U�USU� O?U�O�O�O? O�U?O?U�O�U� O�O? O?U�USO� O�O� O?O�O�USO� U�U�USU� U? O?O?O? O?U� O?O?U�USO� U? O�O�U�O�O� O�USU� O?USU�U� O?O?U�USU�.
O?O� O�USU�O�O� O?U� O?USO�U� U�O�O�U�U�O�USUS U�US U?O�O?O�O?USU� O?O� U�O?O�U�U� O�U?O?U� O?O� O?U?O?. USU�US O�O? O?O�O�O? O?O�USU� U�O?O�O�U� U�O�U� U?O�O�O�US U? O�O?U�U� O?U�O?US U�O� O�O? O�U�O�U� U?O�U�O?US U�US O?O�O?O? U�U� O?O� O�O?O�O? U?O�U�O?USO? U�USO?O?. U�O� U�O�O?U?O�USU� O?O� O�O?O�O? U�U�O�U� U�U�U?U�U� U�O� U? O�O?U�U� O?U�O?US U�O�US O?O?O�U�US O?USO�U�O?USO?USU� U? O�O�O?O�O? U�U�USU� U�U� O?O� O�O?O�O? U?O�U�O?USO?. U�O�U�O� O?O� O�O?USO?O? O?O�U�USO?US O?U� U�O�U� H2O U?O�U?O? O?O�O�O? U?U�US U�O� O?O� O?O?O�U� O�U?O? O�O?O�U�US U�O�O?U�U?US O?O�O�US O?U� U�O�O�U�USU� O�O? O?O? U?O�U?O?U� O?O� USO�O? O?O�O�O�O? U�U�O? O�O?O�O? O?O?U�U�O? O?O�U?O? O?O�O�O�U�O? O?O�USO�O? O?O�U�U�O? U�O?U�U�O? O?O�USO�U�U� U? ….. U�O�O�U� O?USU?O�US U�U� U�O?O�U� U�US O?U�O? O�O?U�U� O?U�O?US O?O?O�U�US O?O� U?O�U�O?USO? O?O�O�O?U� U�O?O�O�O? O�U�U? U�US O?O�O?O?. U�US O?O�U�USU� O�U�U? U�O�O?US O�O? O�USU? U�U?O� U�O�O�US O?O�O�US O�U�O?O�U� O�O?O? U�U� O?U� O�U?O�O? O�USU?US U?USU?O?O?U� O�O?O? U�U� U?O?O?O?U� O�U�O� O?O?O�U� O�U�U? U�O� O�O� O?O� O�O?O�O? U�U�USO�O?US U?O?O?O?U� O?U�O?USU� O?U�O?US U�US U�U�O? U? O?O�O�US O?U�U�O� U�O�U� U�O�US U�O�O?U�U?US O?O� U�US U?O?USU�O?. U�O�U�O� O?O?US O? O?O?O? U? … O�O�U�O? O�USU�O�O�O?O? U�U� U�U�U� U�O�O?U�U? O?U�O?USU� O?U�O?US U�O�US U�O?U?O�U?O?US O�O? O�USU? U�U?O� U�O�O�US O?U� O?O?O? U�US O?U�U�O?. U�O�U�O� USU�US O�O? U�O?O�USU� O?O�O� U?U?O?O? O�U�O�USU�O� O�USU? U�U?O� O�O� O?U� O?U� O�U�U? O?U�O?USU� U�US U�U�O? U?U�US O?O� U?O�O�O?US O�USU� O�USU? U�U?O� O?U� U�U?O? O�U�U? O?U�O?USU� U�US O?U?O?. O�O�U� U�O�O� O?U� U�U?O? O�U�U? O?U�O?USU� U�US O?U?O? O�U?O?O? O�O�US O?O�O� O?O�O�O? U? O?O�USO? O�O? O�USU�O�O� U�O�O?US O?U?O? U�U� O?O?O? U�U?O? O?O�O�US U�O� O�USO�O�U�US U�O� U? O�USU�US O�O? U�U�U� O�U�O�U� U�O?U�O�US O�O�O�US O?O�O�O?. O�O? O�USU� U?O�O?O?U� O�U?O�O�O? O?U� O?U�O�O?O? U?USU?U?USU�O� U? O�O�U?U� U? USO� O?U�O�U�U� U�U�O?US U�O� USO?O�U� O?U�O?USU� O?U�O?USU�O�US U�O?U?O�U?O?US O�O? O�U�U? U�O� O?O�O�U�O?. USU� U�U�O�O? U?U�O� USU� U�U?O? O�U�U? O?O�O? U�U�US O?USU�O? O?U�U�U� U�U�O?USU� O�U�U? O?O�O? O?O� U�O?O� O�U? U?O�U?O? O?O�O�U�O?. O?O�O? O?USO?O�U�USU?U�O? O?O�O? U�U�O?USO? O?O�O? O�O�O�O�USUSO? U?… O�USU�O�O�O?O? U�U� USU� U�U�O�O? O?O�U� O?O�O?O? O?O�US O�O? O�U�U?U�O�US O?U�USO�US O�O�O�O� O?O�O�O? U? U�US O?U?O�U�O? USU� U�U�O�O?US O?USO?O� O�U�U� U�U�O? U�U?U� U�O?O�O? O?U�USO? O?USO?O?O�US O?O�O�O?.
O�USU�U�O� U�O�O�U� U�O�USUS U�O�U�U�O� O?USU�US O�O? O�USU� U�O?O�U�U� O?U?O? U�U� O?O?O�U� O?U�USO�US U�O� O�O� O?O?USUSO� U�US O?U�O? U? U�O� O�O? O?O�USU�U� O?O?O�U� O�U?O? O?U� O?U�USO� U�U?O�U� U�US U�U�USU�.O?O� O�USU�O�O� O�O? O?U?O�O?U� U�O�O�U� U�O�USUS U?USU�USO?U� O?O� O?O� U�U?O�O? O�USU�U�U� U�U?U?U�U� O?O?O�U� O?O�U� U�O� O�O? U�U?O�U�USU�US O�U�O?O?O�O?US U�U�U�U?U� O?O?O�O?USO? O�U�U�USO?O? O?O?U�O? O�O?O� U?… O�O� O?O�O? O?O�O�USO� U�O�O�O� U�US O?U�O? U?O�U�USO? U�US U�U�USU�.
U�U�O�U�O�U?O� U�U� O?USO?USU� O?O?O�U� U�O� U�O� USU� O?O�U?USO� U�O?U?O�U?O?US O�O?O�U�O�U� O?U� U�O� O�O�O�O�U� U�US U�U�U�O? U? U�O�O�O?O�O�U� U�O� O?O?O�U� O?U�USO� O�O� U�O?U?O�U?O? O�O? O?USU?O�O�U� U�US O?USU�U�O? U? U�U?U� O�O? U�U?O?U�US O?O� O?O?O�U�US O�U�O? U�US U?USO�U�O? U?U�O�U� U�US U�U�U�O? U�U� O?USU?O�O�U� U�USO? O?U�USO� O�O�U�O�U�U�O? O?U� U�O� U�US O?USU�U�O?. USU�US O�O? U�O?O�O�U�US U�U� U�US O?U?O�U�O? O?O�U� O?O�O?O? O?O�US O�O? O�U�O�U� O�O�O�O� O?O� U�U�O?U� O?O�O�USU? O?O?O�U� O?U� U�O� O?O?U�O? O�USU� O�O?O? U�U� U?O�O? O?U� U�U�O? O?O?O�U� U�O?U�O� O?O�O?O?. U�O?US U�U� O?U� U�U�O? O?O?O�U� U�O?U�O� O�O?O? O?O�U?USO� O?O�O?O? O?O�US O�O? O?U�USO�US O�O�O�O� O?O�O�O? U�U?U� U�US O?U?O�U�O? U�U�O�USO?U� U�U�O?. U�O?US U�U� U?U�O� USU� O?USU�U� O?O� U�O?U� O?O�O�O? U�U�US O?U?O�U�O? O?U�USO� O�O� O�U?O� O?USU?O�US O?O?USU�O? O�U�O� U�O?US U�U� U�U�O?USU� O?USU�U� O�O?O?U?O�O?U� U�US U�U�O? U�US O?U?O�U�O? O?O� U�U?O�O? U�U?O�U�O� U? U�O?O�USO�US U�O� USU� O?U� U�O�O�U?O? O?U�O?USU�O?. O?U� U�O?O� U�U� O�O? O?O?O�U� USU� U?O�O? U�US O?U?O�U� O?U� O�USU�US O�O? O�O�U?O�USO�O? U?O�O? U?US O?O�O?. U�O?US U�U� O?O?O�U� U?O?O?O�O?U� O?O� U? U?USU�USO?U� O?O�US O?O�O�O? U�O?U�U�O� O?U?U�O� O?O�O� O?O�U�O�O?O�US O?O�O�O? U? O�O?US U�US O?U?O�U� U?U?O? U�O?US U�U� O?O�USO�U� U?O�U?U?O�U�US O?USO?O?O�US O?O�O�O? O?O� O?U?U�O� O�U�O?O?O�O?US O?O�O?O� U? O?U�O?O� O?U�U� U�US U�U�O?. U? O�O?US U�US O?U?O�U� U?O� O�O� U?O�O�O?O� U?O�O�O?O? U? U?U?O? U�O?US U�U� O?O?O�U� O�U�O?O?O�O?US O?O�US O?O�O�O? O?O� U�U?O? O?O� O�O?O?. O?O� O?O?USO�O�US O�O? O?O?U�U?U� U�O�US U�U?O? U�U� U�O?O�U?U? O?O�USU� O?U�U�O� A�U?U�O?U�O�A� O�O?O?O? U�USU�US O�O? O?U?O�U�O�O? O?O?U�U?U� O?U� O?U?O�U�O�USUSU�O�US U�U�O�U�US O?O?O?U?US O?O�O�O?. U?O? U�US O?USU�USU� U�U� O?O?O�U� U? U?O?O?O�O? U? O?U?O?O?U� O?U� USU�US O�O? U�U?U�U?U� U�O�US U�U?O? O?O�U�O?O� U?O�U?O?U� O?O?U� O�O?O?.
O?O?O�U� U?O�O�O?US U?USU?U?US U�O�US O�O�O� O�U?O? O�O� O?O�O�O? U? U�O�O�O?O�O�U� O�USU� O?O?O�U� U�U?O? O?U?U�O� O�O�O�US O?O�O�U�O?. O�O�US O�O�U�US O?O�U�USU�O�O?US U?USO�O�U�U?U� U?USU?U?US U�O�US O?O?O�U� U?O�O�O?US U? O?O�O�USO�O? O?O� U�O�U?U� O?U?U�O� U?O�O�O?US O?O?O�U�O�U� O�O�O?O�O? U�US O?U?O?. O�U�USO? O�O?O? O�USU� O�O?O?U� U�U? U?O� (O�U?O�U� O?U�O�O?US O?O?O�U�) O?O?U?O�U�O? O�O�US O�U?O? O�O� O?O� U�O�O�U?U� O?U�U�US U? O?O�U�USU�O�O?US O�USO�O�U� O?O�O? U�U�O?.
O?O�U?O�U?O?U� O�O? U�O?O�O? O?O?O�U� U? O?U?U�O� U�O�O? O�O�O� O?O�O�U�US (1373) O�U�O?O?O�O�O�O? U�O?O�O�O�.
U�U�O?O?: edupsy.parsiblog.com

3 نفر این مطلب را می پسندند.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>