O?O�O�U? U�O�O?O�O� O�O? U�U?U�O� U?U?O?U?O�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۲ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۴۴ قبل از ظهر | در مجموعه تاریخ ادبیات, مقاله | با ۲ نظر

O?U�U? O�O?U?U�O?U?O�O�U? U�O?U�U?O� O?U� U�U?U�O� U?U?O?U?O�O? O?O� O?U�U�O?U� U?U?O? O�O? O?U?O�O?O? O?U�O�O?O?O�U� U�U?O� O�O?O?O�U� U�O�O?U�O?O�O�U� (O?O�O?U� U?U� O?O?O�U� U�U?U�U? – O?O�U?O�O?O?U� U�U? O?U? U�U?U?U?[U�] O�U?O�O?U?O?U? O?O� O?U�U?O�O�U� O?U�O� O?U�O�O�U�) O?O�O?O� U�O?O�O�O� O�U?O�O�U�U? U? U?O?O� O?O?O� U�U? U?O�O�O?U? [U?][U?][U?] O�O?O?. U?U? O?U�U?O�U�U?O�O�O� O?O?O� U�U? U?O�O�O?U? O�O?O?. U�U?U�O� U?U?O?U?O� O?O� U�O�U�U?O?U� O?O?O�U?O�U?O�O�O� O�U?O?O�U�U� U�U� U�O�U�U?U?O?O? O?O?O� U�U? U?O�O�O?U? O?U?O?O? O?O� U?O�O�U? O�O�U�O? O?O?O� O�U?O�O�U� O�U�U�U�O�O?U? O?U� U?O� U�O�O?. U�U?U�O� O?U?O�U�O�U�U� O?U�O�U� O?U�U?O�O?U�O� U? O?O�O�O?O�O�U�O�U? O?O?O� U�U�U� U?O�O�O?U? O�O� O?U� U�O�U�O? U�O?U?O?. O?O?O� U�U? O?U�U?O�U�U? O?U?O? U�U� O�U?O? U�U?U�O� O?O� U�U�O� O�U?U?O? U�U�O�O?U� O?U?O?. O?U�O�U� O�O�U?O�U�a�?U�O�U? O�O�U�U? O?O?O� U�O?O�O�O� U?O�O�O?U? U�O?U?U?U� O�U?U� O�U�U�U�O�O? U? O?O�U?U�U? U�O?O?U�O? U�U� U�U?U�O� U�O?O?O? O?U� O?U?O?. O?O?U?O�O�U? O�O? O?O�O?O�O�U� U? U�U�O?U�O?O�U� U�O?O�O�O�O? O�O?O?O�O� U�U?U�O� O�O� U�U�O�O?U?U� U�U?a�?a�?O?O�U�U�O? U? O�U? O�O� U�U�a�?U?O�U?U�a�?a�?U? O?O�O?O�O�U� O?U�O?U?U�U?O?O? O?U� U�O�U� O�U�O�U� U�U?a�?a�?O?O�U�U�O?.[U�][U�] U�U?U�O� U�U�U�U�U?U� O�O?O?O�O�U? O?U� O?O?O�U� U�O�O?U�O?O�O�U�U? O?O�O�O? U�U� O?O� U�O�U� O�U?O�O� U�O�U? O?O?U�a�?O�O?O?.

U�U?O?U�U?

U�U?U�O� O?O� O?O�U� U�U?U�U? U�O�O�U? O?U�O?U? O?O� O�U?O?O?O�U? U?U?O? O�O? O?U?O�O?O? O?O�O? O?U�O?U� O?U�O�O?O?O�U� U�U?O� O?U� O?U�U?O� O?U�O?. U?O?O�O? O�O?O�O�U�U?U�a�?O�O�U� O�O?O?O�U�a�?O�U�O?U�O�U�U� U�O?O?U�U� O?U� O�O�U�U?O�O?U�a�?O�U? U�O?U?U�U? U�O�O?U�O?O�O�U� O?U?O? U? O?U� U�O?O�U?O�O?U? U? U?U�U�a�?O?O�O�U? U�O?O?U?U� O?U?O?.[U�] U?O?O� U�U?U�O� O?U�O?U?U? O�U?O?O?O�U?U?O? O?U?O�O�U�O?O�O?U? U? O�O?O?a�?O?U?O�O�U? O�O� O?U� U?U? O?U�U?O�O?. U�U?U�O� O?O� O?U� O?U?O�O?O?U� O?O�U�U?U? O?O�O?O�O?U?O�U�O? O�U?O?O?O�U? U?U?O? U? O?O� O?U� O�O?U?O?O? O?U�O?U?U? U�O�O?.[U?]

U�U?U�O� O�U?O�U�O?U� U? U�U?O?O?U� O�O� U�O?O? O?O�U?U�O? O?U� U?O�O� U?O�U?O? U?U�U? O?U�O�U?O?U? U�U�O?O�U�U? O�O? O�U? U�O?O�O?O? U�U?U� O�U? O�O� O?O?O�O� U�U?a�?O?O�O? U? O?O� U�U?U�U� O?O�O?a�?U�O� O?U�O?O�U� U�U?U�O� U�U?a�?U�O�O?.[U?]

O�U�O�U�O? O?O� O?U�O�O�U�

U�U? O?O�U�U� O?U?O? U�U� O?U� U�U�O�O�U� O�O�U�U?O�O?U� O?U�O�O�U� O�U?O? U? O?O� U�O?O�O?U� O?O�U�U? O?U� U�U?U?U? U�O?O?U?U� O?O�O�U?U� O?O?. O?O� U�O?O�O?U� O�O? O?U�U�a�?U�O� U�U�O�O�U�a�?U?U?O�U? U�U?a�?U�O�O? U? O?U� U?U?O?U� O�U?O? U�U?U�O� O?O� U?U�U? O�O? O?U?O?O?O�U�O? U�O?O�U� O�O? U�O?O�O?U� U?O�O�O� U�U?a�?U�O�O? U? U?O? O�O? U�O?O?U? O?O� O?O?U?U?U� U?U�U? O�O? U�O?U�U�a�?U�O�U?O? O?U� U�O�U� U�O?O�U� U?U?O� O?U� O?O?O� U?U?O?U� U�O?O?U?U� U?O?O? U? O?O� U�U�O�U� O?U�O�U� O?O� O?O?O�U� U?O�O�U�O?U� O?O?U�O�U?U? U?O�U?O? U? O?O?O� U?U?O?U� O?U� O?O?U� O�O�O�O?O�U�U? O�O� O?O�U?O? U�O�O?.

U?O? O�O? U?O�U?O�U� O?O�O�U?U�O�O? O?O� U�O?O�O?U� O?U�a�?U�U?U?U? U�U?U�O� O?O� U?O?O�O�O? O?O�O�O�U?U? U�O?O?U?U� U�O�O� O?O?. O�U�O� U?O? O�O? U�O?O?U? O�U?U� U�O�O� O�O� U�O�O�O?U� U�U?U� O�U?O? U�U?O�U?O? U? O?U� O�O� O�U�O� U�O�O?.[U�U�]

U?O?O�U�U?O?a�?U�O�U? O�O�O?U�O�O?U?

O?U?O�O�U� U�U?O�U?O�U�U? U? O�U?O�U�U? U�U?U�O� U�O�O�O?U? O�O?O? O?O� O?U?U?O�U�U�O�U? O?U�U�U?U?U� O?U?O�O?U? – O�O�O?U�O�O?U? O?O� O�U?O�O�U� U�O?U?O� O�U�U�U�O�O? U�O?O�U?O�U� U? O�U�O?O? O�U�U?U� U? O?O�O?U?O? O�U�U�U?O�U? O?O�O� U?U?U�O�U�O? O�U?O� O�O?O�O? U�U?U�O� U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O�O? O�U?U� O?U?U?O�U�a�?U�O�U? O�O�O?U�O�O?U? O?U? O?O�O�U?O� O?U�O�U�O?. U�U?U�O� O�O? U�O?O� O?U?O�O?U? O?U?U�O� U�U?U?O�O�U?O�U�U� O?O�O?O?O? U? O?O� U�O?O�U?U� O�U?O�O�U� O?O�O� U?U�U? O�O? U�O?O�U?O�O? O�O?O? U�U�U?U�U?O?O? O�U?O�O�U� (O?U�U� U�U?U?U�)[U�U�][U�U?] U�U� O?O�O�O?O�O? U�O�O?O?U� O?O�O?O?U?O� O?U� O?U?O? U? O?O� O�O?O? U�O�U? U? U�U�O?O?O� U�U?a�?O?O? U�U�U�O�O�U? U�U�U�U? O?O�O?O?. O�O? O�U�U�U� O?O�U�U?U� U?O�U?O? O?U� U�U?O�O?O� U�U?U�U� O�O�U� O�U�U?U�U? O?U?U?U?U�O?O? U? U�U�O�O�U� O?O� O�U? O?O�U�U?O? O?O� U�O?O?U� O?U?O?.[U�U?] O?U?O�O?O� O?O� O?U�U� O?U?O?O? O�U?O�O?U?O?U? O?O� U�O�O?O?U?U� U�U�U?O�U� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�U?O�O�U� O?O�U? U�U?O�O? U�O?U?O�U� U�U�U?O�U� O?U?O? U? O�O?O?O�O� U?U? O?O� U�O?O�U?O�O? U�U?U?O�O�U? O�U?U� O?U?O�O�U� U�U�O?O?O� U�U?a�?U?O�O?U?O?.

O?O?U�U?U� O�O�U�U?O�O?U�

O?O�U?U?O�U? O�O? U�U?U�O� O?U� U�U�O�O�U� O�O�O?U?U�a�?U�O�U?U? U�U?O�O�U� U�U? O�O�O?O�O? U�U?U?U?

U�U?U�O�U?U?O?U?O� O?O� O�U?O�U�U? O?O�O?U� O?O�O?O�U? O?O?O? O�U�O� O?U� O?U�U?U� O�O�O?U�O�U? U�O�U�O?U? U�O?U?O�U�O?O? O?O� U?U? O�O?O?U?O�O� U�U�O?.[U�U?] U?O? O�O? O�U?U� O?U�O?O? O�U? O?O�O?U� O?O�O?O�U? O�U?O?O?O�U?U? O?U� U�O�U� O�U?U?O�O� O?O? U? U�U?a�?O�U?O�O?O? O?O� O�U? O�O?O?U?O�O� U�U�O? O�U�O� O?O�O?O� O�O�O�O� U�O?O? O?U� O?U�O� O?U?O�U?O?. O?U�O�O?O�O�U?U� O?O?U� O?U?U� U�U?O? O?O�O�U�O�O�U� O�U?O?U? U�U?O�U?O?.[U�U�] U�U?U�O� O�U?U?O�O� O�O� U�U�U?O�U� O?O?a�?O?U�U? O?O� O�U?O?O�O�U�U� O?U?O?U� O?U?O?. O�U?U� U�U�O?O�U� O?O�O?O�O�U�U� U? O?U�O?O? O?O?U� U?U?O?U?U� O�U�U�O�U�a�?O?O�O? O�U? O?O� O?O�U?O?U� O�U?O?O�U�U� O?U?O?.[U�U?]

O?O�O�U�O�O�U� U�U?U�O� O?O� U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�U?U�U� O�U?O�O?U?O?U? O�O?O?U?O�O� U�O�O?. U�U�O?O� U?U? O?O�U�U?U� O�U�O�U�U?U?O� U?O�O?U�O? U�U?O�O?O� O�O?U�O�O?U?U� O?U?O�O�O?U? U? O�U?O�U�O�O?O�O?U� U�U?U?O?U�O?U� U�O�U�O?O�O� U�U?O�O?O� O�U�O�U�U?U?O� O�U?O�O�O?O�O�U?U?U� O?U?O?.[U�U�] O�O�O�U� O�U?U� O�O?O?U?O�O� U�U� O?O� U?O�U?O�U� O?U�O� O?U?O�U� U?O�U?O? U?O�O?U�O? U?O?O�U? O?U?O? O?U� U�O�U� O?O�O�U?U?U� U�U� O�U�U�U?U� O?O� O?U�O�U?U�O� O?U�O?U?U? U�U?a�?U�U�O?. O?O�O�U?U?U� O?O� O?O�U� U�U?U?U� O�U?O�O?U?O?U? O?U� O?U�U?O� O?U�O?.[U�U�]

U?U? U?O? O�O? O?U�a�?U�U� O?O� O?O�U� U�U?U�U? O?O� O?O�U�U?U� O�U�O�U�U?U?O� O�O?O?U?O�O� U�O�O? O?O� O?U� U?U?O?U� O�U?O?O? O�O? O�U?U�O�O� U?O�U?O?O�U� O�U�O�U?U? U?O�O?O?.[U�U?] O?O�O?O? U?U� U�O�U� U?O? O�O? O�O?O?U?O�O�O? U?O?O�O? O�O?O�O�U�U?U� U�U?O�U? O?O�U?O�O?O?.[U�U?] O?O� U�U�U?U� O?U�O�U� U�U�O? O?O?O� O�O? O�U? O?O� U�O?O�O?U? O?O� O?U�U?O�U� O�O�U�U?O�O?U� O?O�O?O�O? U�O�U? O?O?.[U?U�] U?U? U�U� O?O� O�U?U� O?U�O�U� O?U� O?U�U?U� O?U?a�?U�O�O�U? O�O�U�U�a�?U�O?U?U� O?O?U� O?U?O? O?O� O?U�U�O�U?U? O?U� O?O�U?O?U� O?O?O� U�O?O?U?U� O?U?O? U? O?U� O?O�U?U� O?O� O?O?O� U?O�O�O?U? U�U?a�?O�U�O?U?O?U?O? O�U�O� U�U?O?U? U�U�O?O?O� U�U�U?a�?U�O�O?.[U?U�]

O?O�U� O?U�O�O�U� U? U�O?U�U�U? O?O� O?O?O?O�O�O�

O?O� O?O�U� U�U?U�U� O�U?O�O?U?O?U?O? U�O�U� U�O�O� O?O�U�U?U� O�U�O�U�U?U?O� U�U�O?O� U�U?U�O� O?U� O?U�U� O�U�O?U�O�U� U?U?O?O� U�O�O?. U�U?U�O� U�U?O? O?O� O�U? O?U� O�U?U� O?U�O� O�U?O?. U?U� O?O�U� O?O?O? O?U�O�U� O?U� O�O?O? O�U?O?U�O?. O?O�U�U?U� O?O� O�U?U�a�?O�O� U�O?U?O� U�O?O�O?U� O?U?O? U? U�U?U�O� O�O� O?O�O?U�O? U�U?a�?U�O�O? U�U� U�O�O� O?O�O?U�O?U? U�O?O�O�O?.[U?U?] O�U? U�O?O?U? U�U?O? O?O� O?O?U?O�O?O?O�U� O�U�U?U� U�O?O�U�U? O?U�O�O?O?O�U� O?O?O?O�O�O� U?O�U�O? O?O� U�O�O? O?U?O�U?U? O?O�O?U� O?U� O�U�O� O?O?O�U?O? U�O?O?U?U� O?U?O?.

O?O?U?U?O� U�O�U�

O?U�U? O�O?U?U�O?U?O�O�U? O?O� O?O�U� U�U?U�U� O�U?O�O?U?O?U? U�O�U� O�U?O? O�O� O?U� U�U?U�O� O?O?U?U?O� O?O�O?. U�U?U�O� U�O�U� U?U�U? O�O? O�O?U?U�O?O?O�U� O?O?O�O?O?O�U� O?U?O? U? O?U� U�O?U�U? U�U�O�U� O?O?O�U? O�O?O?. O�U? O?O� U�U�U?U� U�O�U� O?O?O�U�O�U? O�U?O? O�O� O�U�O�O� U�U?a�?U�O�O?. O?O� U�O�O?O?U?U� O?O�U�a�?U�O�U? O�O?U?O� O?U�O�O?a�?U�O�U�U� U�O�U� U?U? U�U?U�O�O�O�U� U?U?O?U?O� O�O?O? O?O?U�a�?O�O?O?.[U?U?]

O?O?O�O? O?O�O?O�U?

U�U?U�O� O?O� O?O�U� U�U?U�U� U�U�O?U?U�U� U�O�U� O�U�U? U?O�U?O?U� O�O� U�U� U?U� O?O�U� U?U?O? O?O�U?O?U� O?U?O? O?O� U�U?O?U�a�?U�O�U�U� U�O�U� O?U?O?O?U� U�U?O�O?O�O?U� O?O?U�U? O?U� U�O�U? O�O?O�U�O?.[U?U?] O�U?U� U�U�O?U?U�U� U�O�O�U�U?O? O?O?U?O�O�U? O�O? O?O�O?O�O�U� O?U�O?U? U? U?U?O�U? O?O?U� U�O?U?U� U�O�U�U�O? casino online href=”http://fa.wikipedia.org/wiki/U�U�U�_O�U�O?O?O�O�U?_O?U�O�O�”>U�U�U� O�U�O?O?O�O�U? O?U�O�O� U? U�U�O?U? O�U�U?O?U? O?U?O�O�O?U? O�O� O?O�O�U�U?U?O�O?. O?O�O?O�O�U� O?U�O?U? O?U� U�O?O�O�U� U? O?O?O�O� U?U? O?O?O? O?O?U�O?.

U�U?U�O� U?O? O�O? U�O?O?U? O?U� O?O?O�U?O? O?O� U�O?O�O?U�a�?U�O�U? U�O�O?U�U? O�O? O�U�U�U� U�O?O�O?U� O?O�U�U? O�U�O?O?U? O?U�O�O�U� U? U�U�U�O�O�U? O?O� O�U?O?U�O�U�U�a�?U�O�U?U? U�U?U� U�O�U�U� U�U?O?U?U�U? U? U�O�U�U� U�U?U?O� U?O�O?O�O�O?. O�U�U�U�O�O? U�U?U�O� O?O� O?U? O?O?O� A�U�U�U�U?O?A� (O?U�U�U� U�U?U�U�O?) U? A�O?O�O�O?A� (U�U�O� U�U?U�U�O?) O?O?O�O? U�U?a�?O?U?O? U? O�U? O�U?U� O?U? O?O?O� O�O� O?O� U�O�U�U�U� A�U�U?O?U?U�U?A� U�U� U?U� U�O�U�U�U� O?U?U�O?U? O?U?O?O? U�U�O?O?O� U�O�O?. [U?U�] O�U? O?O� U�U? O?O�U� O?U�O?U?U? O�U?O? O?U?O�U�O?O? U�O?U?O�O�U�O�U? U�O?O�O�O?O�U�U� O?O?O� U?O�O�O?U? O�O� U�U� O?O?U?U?O�U�O�U?O�U?O� U? U�U�O?O? U? O�O?O?U? U�U?a�?U�U�U?O?O? O?O� O?O?O�U�O�U?O? O?O�U?U� O?O�O?O?. [U?U�]

O?O?O� U�U?U�O�U?U?

U�U?O?O?O�O� O�O�U�U?: O?O?O� U�U?U�O�U?U?

 

O?O�O�O� U�U?U�O�

U�U�O?U?U�U� U�O�U� O�U�U? U?O�U?O?U� O?O� O�U�U?U�O? U�O�O?O?U?U� O�O�O� U�U�O?U?U� U�U?U�O�U?U? O�O?O? U�U� O?O� U�O�U�O? U�O�U�U?U? (O?O�O� U�O?O� U�O?O?O?) O?O�U?O?U� O?O?U�a�?O�O?O?. O?O�O?O� O?O� O�U?U� O�O�O� O?U�O?U?U? O�U?O? O�O� O�U?O�U?O? U�O�O?U�a�?O�O?O? U? O�O? O�U�O�U� O?U� O?U� U�U?O�O?O? O�O�O?U�O�O?U? U?O�O?O�O�O?U�a�?O�O?O?.[U?U�] O?O�O? U�O�O?O? O�U?U� U�O�O� O?O� U�O�U� O?U?O?O?U� U�O�U? O?O?U� O?U?O?. O?U?O? O�U?O?O�U�U� O�O� O?O�U?O? U�U� O?O� O?U� O�U?O�U? O�U�O�U�O?U?U� O�O�U�U� O�O?O? U? O?U� O?O?U� U�U?O? U�U?U�O� U�U?O�U�U? O?U?U?O�U?U?U�U� O?O�O�O? U? O?O?U� O?O�O�U?O�U�U� O�O� O�O? U�U?a�?U�U�O?.[U?U?] U�U�O�U� U�U� O�O�O�O? O?U� O�O�U?O? U�U?a�?U?U?U?O?:

O�O�U?O?O� O�U?U� U�U� U�U?O? U? O?O�U?O? O�O?O? U�O? O?O?O�U� U�U? U?O�O�U� O?O�U�U? O�O?O?
U�O�U�U? O�O� O?O� O�O?O? O?O�U?O�U� U�U?O?O? U�U� O?O� O?U� O?O?U� O?O�O?U? U�U� O?O�U�U? O�O?O?
U�U� O?O� O?U� O?O�O?U�U� U�U? O�U?U�O?U�a�?O�O?O?
(O�U?O?O�U�U�)

U�U?U�O� O?O� O�U?U� O?O�O�O� U? O�O?O?O�O�U? U�O?U?O� O�O�U?O? U? O�U?O?O�U�O? U�O?U�U� U? O?O? U�U�O�O�O?U� U�O?O?U�U�a�?U?U? O�U?U�O�O�U? O�O�O?U�O�O?U? O�O� O?U?O�U� U�U?a�?U�U�O? O�U�O� U�O�U�O? O�O?O?O�O� U�O?U?U�U? O�O?O?. U�O?O�O� O�O?O? U�U� U?U? U�O?U� O?O�O?O�U? U�U?a�?U�U�O? U? U�U�U?O? O�O�U� O�U?O? O�O� U?U?O?O� U�U�O�O?U�a�?O�O?O?.[U?U?] O?O� O�U?U� O�O�U� O�U�O?O?O�O� O�U?O?O�U�U� O?U�U?O�U? O�O?O?U?O�O? O?U� O?U�O�U� O�O� O?O�O?O?U?O?.[U?U�] O�U? O?O? U�U?O? O?O� U�U?O?U�a�?U�O�U�U� U�U?O?U�O�O� U�O�U�O?O?U�U? O?U�O�O� U�O�U? O?O? U? O�U�O�O�U�U? O?O�O�U�U?U?O�O?.[U?U�]

O�O�U�U� U�U?U�O�

O�O�U�U� U�U?U�O� U?U?O?U?O� U?O�U�O? O?O� U?U?O?O? O?U�O�U?U? O�O?O? U�U� U�O?U�O? O?U� O?U� O?U?O�U� U�O�O�O�O� U�U?a�?O�O?O?. O�U?U� O?U�O� O?U� O?U�O�O�U� U�U?U�U? O�O? O?U?U? O?O�O?U�O�U� U�U?O�O�O�a�?U?O�U�U�U?U? O?U� O?U�U?O�U� O�O�O� U�U�U? O�O?O? O?O?U�a�?O�O?O? U? O�U?O�O?O? U�U?a�?O?U?O?. O?O�O?O?U?O? O�O? O�O�U�U� U�U?U�O� O?O�O�U? O?U�U?U� O?O?O�O? O�O?O?.

U�O�U?

U�U�O� O?U?O�U?U�U? O�O�U�U� U�U?U�O�

O�O�U�U� U�U?U�O� O?O� O?U�U�O?U� U?U?O? U�O�O?U�O?O�O�U� O�O�O?U?O?U�O?O? U�U?U?U�O? O?O�O�U�U?O�U� O�U? U? O?U?O�U?O? O�O�U�O?O�O? O?O� U?O?O� O�U?O�O� U�O�O�O� O?O�O�O?

O�U?U� O?O�O?O� O?O?O�U?O? O?O�O�O�U�U?a�?U�U� O?U� O?U�O? O?O�U�O�U? O?O?U?O? U?U?O?O? O?U� O�O�O?a�?O�U�O�U?U� U�O?O?U�O� O?O?U� O?U?O?O? O?O�O�U? U�O?O�U�O�U� O?U� O?U�O�O�U� O?U�O?O� U�O?O�U�O�O�O? O?O�O�U?O�U? U�O?O�O?O? U? O?O� U�U? O?U? U�U?U?U? O?O�U?O�O?O? U? O?O� O�U�O�U�O?O�O?U� O?O?O?O�U�U�U� O?U�O�O�U� O?U� O�O�U� O?U?O�O?U� O?O?.[U?U?] O?U?O? O?O� O?O�U� U�U?U�U? O�U?O�O?U?O?U? O?U�O� O?U� U?O�U?O? U?U? U?U?U�O� O�U? O�O� O?U� O�O�U�U�a�?O�O? O?O� U?U?O? U�U�O?U�U� U�O�O?U�O?. U�O?O�O� O�U? O?O� U�U�O�O� U�O?O�O� O�U?O�U�O�O?O? O?U�O�O?a�?O�U�O?U�O�U� O�O?U?U�O?U?O�O�U? (O?O�U?O�O?O?U� O?U� O?O�O�U?O� U? O�O�O?O�O? U�U?U?U�) U? U�O?O�O� O?U?O�U?O? O�O�U�O?O�O? O?O� U�U?O�U� O�U?O�O� O�O�U? U?O�U?O?U�a�?O�O?O?.

U�O?O�O?a�?O?U�O�O?U?

O�O?O?O�O�

O�O?O?O�O� U?O�O�O?U?

 • U�O�U� O�U�U? U?O�U?O?U�
 • U�U�O?U?U�U� U�U?U�O�
 • O�O�U�U?O�O?U� O?O�O?O�O?
 • O�U? O?O?
 • O�U?O?O�U�U�
 • U�O�U�U�U?
 • O�U?O?O�U�U� U? O�O?O�O?U?O�O?
 • U�O�O� O�U?U�O�
 • O?O?O� U�U�
 • O?U�O� O?O? U? O?U�O� O�O?O�
 • U�O�U�U?O? U�U�U� O�U�O?O�O?
 • U?O�U?O�O?U�O�U? O?U?U?O� U? O?U�U�O?U?O? O�U�U?
 • O?O? O?O� O�U?O�O?U?U� U�U?O�U�U?O�U�
 • U�O�U�U�U? U? O�O�U�U� O?O�U?U?U?U�U?
 • U�O�U�O? O?U�O� (O?O�O?O?O�U�)
 • U�U�O?U?U�O�U? O?U�O?O?U� (O?O�O?O?O�U�)
 • O?U�U? U? U?O�U�O?U�a�?U�O� (O?O?O� U? U�O�U� O?O�O�U? U�U?O?U�O�U�)
 • O?U?U�O�U?U? O?O� U�U?O? (O?O?O� U? U�O�U� O?O�O�U? U�U?O?U�O�U�)

O�O?O?O�O� O�O?O�U?

 • O�U?O�O�

O?O�O�O� O?O�U�U?U�U?O? U�O�U�U�a�?U�O� U? U?O�O?O?O�O?O?a�?U�O�

O?O�O�O�U? U�U� O?O� U�O?O�O? U�U?U�O� U?U?O?U?O�O? O?O�O?O�O�U�U� U�U�O� U? O?O?O� U? O?O�O?O�U? O?O� U?O�O?O?U?O�U? O?U?O�U?O? O�O�U�O?O�O?” O�U�O?O?O�O� U?O�U?O?U�:

 • O�O�O?O? O�O�O?O�O?O�O? O?O� O?U�O?U?U? U�U�O� U?U?O?U?O�U�
 • O?O?O�U?U? U? O?O?O�O�U�
 • O�O�U?a�?U�O�U? U�U�O?O�U?U�
 • U�U�O?U�U� O�O�U�U?O�O?U� O?O�O?O�O?
 • U�O�U�U� O?U� O?U?U� U?O�O?U?
 • U�U�O?U�U�U� A�O?O�O�U?U� U�O?O�O?A� O?O?O�U�O�U? O�O?U�O�O?U?U� O?O�U�O�U?O?U? A�O?U?U�O?U�A�
 • U?O�O?O?O�O?O? O?O�O�U? U�O�U�U?O?U� O?O?O� U�U�U?U�U�O� O?U?O?O�U�U?
 • O?O?O� U�U?O?O?OY
 • O�O? U?U� U�U�O?U�U�
 • U?U� U�O�O�O�O?U�
 • O?O�O?O�O�U� O�O?U?O�O�O�U� O�O? U?O�U�U? O?U�O?U�
 • U?U� O?U?O?O�O�

O?O�U?O� O?O�O�O�:

 • O?U�U?O� O�O�U�U� U�U� O�O?O?
 • U�O�U�U�a�?U�O�U? U�U?U�O� O?U� U�U�O?O�O? – O?O�U�U?U� O�U�O�U�U?U?O�
 • U�O?O?U? O?U?U?O�U�
 • U�O�U�U?O?U� U�O�U�U� O�O?O?O�O�(O?O?U?U?U� O?U?O?O� O?U?O�U?O? O�O�U�O?O�O?)

O?O�O�O� O?O�O?O�O�U� U�U?U�O�

U�U?O�O�U�O�O�O�U?O? O?U�U?O? O�O?U�O�O?U? O?O�O?O�O�U� U�U?U�O� U?U?O?U?O� U�U?O�O�U�O�O�O�U?O? O?U�U?O? O?U? O?U?O�U�O�U�U� O�O? U�U?U�O� U?U?O?U?O� U�U?O�O�U�O�O�O�U?O? O?U�U?O? U�O?O�O?O?U�O�O?U? U�U?U�O� U?U?O?U?O�

U�U�O?O? : U?U?U�U? U?O?U?O�A�A� http://fa.wikipedia.org

یک نفر این مطلب را می پسندد.
ماه ايزد يار

درباره -

نمایش ۳ نظر
نظر دهید
 1. همه ناز می‌گه:

  بسیار عالی.از توجه شما به سبک های جدید سپاس گزارم.پیروز باشید

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. nohsen می‌گه:

  salam
  az site besiar khobeton motashakeram . (y)

  Thumb up 1 Thumb down 1

 3. زنده باد نویسنده دوست داشتنی

  Thumb up 3 Thumb down 1

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>