O?O�O?O�O�U� O?O�U?U?O? O�U�O?O�O?U?U�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۲۶ آبان, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۱۰ قبل از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۰ نظر

O�U?O�O?O�U�: O�U?O�U? O�U?O?O�

 

O�O?O�U? U�O�O?O�U� U? O?U�O�U� O?U�O�U�O�U? U?O�O�U�U?O?a�?O?O?U�

 

U?U�O?U? O?O?O? O�O? O?O�U�a�?U�O� U�O�O?O?O�UZ O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?O�U?U?O? O�U�O?O�O?U?U� O�O� U�U?a�?O�U?O�U�U?U� O?O� U�O�U�U?O?U�a�?O�U? O?U� O?O?O? U�O�U�U�U?U?U� U�U?O�O�U� U�U?a�?O?U?U?U�O? U�O�U�U�O? O�O? O?O�U?O�U?O?U� O�U?U�a�?U�U� O?U�O?O�U?U� U�O�O�U�O�U? O�U? U�U�a�?U�U�O�U� O?O�O?U� U? O?O� O�O�O�U?O? O�O?O? O�U?O?a�?O�O�U� U�U?a�?O?U?U?U�. U�O?O�O?a�?U�O�U? O?O?U?O�O�U? O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U� O?O?O? O�O? O�U�O?O�O?U?U�- O�U? U�O?U?U�O? O?O�U� ۱۸۷۶ O�O?O?- U�U� O?O� O?U?O�O� O�U?O? O?O�U?O�O?O�U? O?U?O�O?U? O?U� U?O� U�O�O?U� O?U?O?U�O?O? O�U�O�U?O?U� O?O� U�U?O�U� U�O�U�O?U�U�a�?U�O�U? O?O?U?U� O�O?O? U�U?O?O� U�U�O�U? U?U?O�O? O?O� O?U�U�O?O� U?O�U?U�U?U?U�O? O�O�U? U?O�U?O?U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� U�U?O? U?U�O?U? O?O� ۱۹۱۹ U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U? O�O� U�U�O?O?O� U�O�O? O?O�U?O�O?O�U? O?U?O�O?U? O?U� U?O� O?O?. U�U�O?U�O?O�U� U�O?U� U?O�O?O?U� U�O? O?U� U�U�O�U�O?O? U?O?U?O?U�O?O? U�U�O?U�O?O�U� O�U?O�U�a�?O?O� O?O�O?U?U�O? U�O�O?U�O?O? O�U? O�O� U�O�O? O?U� O?U�O�U�O� U�O?O�U?U� U�O�U�U?O?U�O?O? O?O� O�U?U� O�O�U� O�U? O?U?O�U�O?O?U� O?U?O? O?O� O�U?U� O�O�O� U? O?U?U?O� O?O�O�O�O? O?O�O�O?U? U?O�O�U? O?U�O�U� O?U�O�U�O?. U�O�O?O�O?U? O�O? O?U�O?U?U? O?U�O�U?U�O�U?U?O�U� U?O�U?O? O?O�O�O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O�U?U�U?U� U? O?O�O�U?U� O?U?O�U?U?a�?U�U�U�O?O� O?U�a�?U�O� O?U?O?U� O�O?O?.

 

O�U�O?O�O?U?U� O�U?U�U? O?U?O? U�U?U?O?U�O?O� U�U?U?O?U�O?U�a�?U�O� O?O?O? O?U�U�O� O?O�O?O?O�U�a�?U?U?U? U�O?U� O�U?O? U�U� U�U?U�O�O? O�O� O?O� O?O?U� U? O?U?O?U?O�U� U�O?U� O?O?O? O�O? O�U?O? O?O�U�U? U?O�O�O?O?. U�U�U?U�U?U?U?O? U?O�U�U�O�O? U?U�U?O? O�O?O?O�U?U�a�?O?U�O? U�O�U�O?U?U�O? O?O�O�U?U?O�U�O? U�U�O�U? U�U?U�O� U? … O?U?a�?O?U� U�O?U?U?U� O�U�O?O�O?U?U�a�?O�U�O? U? U�O�U� U�O� U?U� O�O? O?U�a�?U�O� O?O�U?O? U�U�O�U?U�O?O� O?U�a�?U�O� U�O�U� O?U?U?O� O?O�O?O?. U�U�U?U�U?U?U? O?O� ۱۹۲۰ U�U� U�U�a�?O?U�O�U� O?O� O�U�O?O�O?U?U� O?O� O�U?O�U�U? O�U?U�O� O?U�O�U� O?U?U�O�U?U? O?U�O?U?U? U�U?a�?U�O�O?O? O�O? U?U?O�U?O�U� O�U�O?O�O?U?U� U�O�O?U?O? U�U?a�?O?O?. U?O�U�U�O� U�U?a�?U?U?U?O? U�O?U� O�O? U�U�O�U�O�O?O? O?O� O�U�O?O�O?U?U� O?O� ۱۹۲۵O? U�U� U�O?O?U? U?O�O� U?O�U�O�O?U� U? U?U�O?O?O�U� U�U� O?O?U�O?O? U?O�U�a�?U?O?O�O�U?A� O?O?O� U?O� U�O�O?U�a�?O�U? O?U?U�U�U?A� U�U?O?O?U� O?U?O?. O?O� O?U?O?U� O�U�O?O�O?U?U� O?U?O? U�U� O�U? O?O� O�U?O? U?U�O� U�O�O?:A� O?O� O�U�O?O�O�O? U?U?O?O� U�U?U?O?U�O?U?U? U�U� O?U�O?U?U? O?O�U�U? U? O�O�O�O?U? U�U?a�?O?U?O�U� O?O�O?O?.A� U? O?O�U?O? U�O�O? O?U� U�U?O?O?U� O�U?U�U?U� O?O�O?O?O�U�O? U�O?O? O?O�O?O�O?O? U? O�U�O?O�O?U?U�O? O?U�O�U�U? U�U� O?U?U?O� O?U?O?O?U?a�?O?O�U� O�U? O?U� O�U?U?U� U�U�O�O?U� O?U?O?O? U�O�O?O�U? O?O�O�U? O?U� U?U?O?O� U�O�O?. O?U?U�O�O? U?U�U? O?O� ۱۹۳۶ O�O?O?O�O�U? U�O�O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� A� O?O� O?U�O�U?U�O� O?U�U�O� U?O�O?U? O?U?O? U�U� U�U?O?U? O?U� U�U� O?U�U?O�O?A�O? O�U�O� U?U� O?O�U� O?O?O? U�U?O�U�O� O�U?U� O?U? O?U�a�?U�U� O�U?O�O? U? U?U�U? U?O�U?O�O? O?O�O?O�O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?U� U?O�U?O�U� O�O� O�O?U?O?U� U? O?O� U�U�O�U� U?U� U�U?U?O?U�O?U� O?U?U?O� U�O�O?U� O�O?O?. U�U�O� U�O�U?O?O�U� O�U�O?O�O?U?U� O?U?O� U?O� O?U?O? O�U? O�O� O?O�U� U�O�O?U�O?O? O�O? O�U?U� O�U? O?O?O�U?O� O�U�O?O�O?U?U� O?U�O?O?O�UZ O?O� O?O�O�O� U�O�O?O?U?U� O?U�a�?U�O� O?U?O?U� O�O?O?O� O?O� O�U?U� U�U�U� O�U?U� O?O?O�U?O� O?O?O�U?O�U? O?O�U�U?O?O?a�?O?O�O? O?U?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?U?O? U�U� O?O�U�O� O�O� O?U� O�U?U? O?U�a�?U�O� U?O?U?O? U?O?U� O?U�a�?U�O� O�O?O?U�O�O? O?U� U�U?O? O?O�O?. O�U�U�O�O? O?U?O� O�O� U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O�U? O?U� U?U?O?U�U� U?U?O?U� O?O�O?O?:

 

U�U� U�O�O?U? U�U�O�U�O�U�O�U� U�O?O?U�O?

 

U�O?U? U�U� U?U?O? U�U� O?U?U�U�a�?O�U? U?O�O�O�a�?O?O� O�O? O?U?U�O� U�U� U�U?a�?U?O?O?O�O?

 

U?O�O�O�U? O?U?U�O� U�O�O� U�O?O�U� U�U?a�?O?U�O?O?

 

U�O?U? O?U?O?O?O�U?U� O�O�O?O�O�U� O�O� O?U� O?O?U� U�U� U�U?a�?U?O�O�O�O?

 

U�U� O�O? O?U�O? U�O�O?U?O? U�O�O?U� U�O�O?U?a�?O�O? O�O� U�U?a�?O?U�U?O?O?

 

O?O� O?O�U�a�?U�O�U? O?U�O� ۱۹۳۰ O?U?O?O?O� O�U?O�U�U�O?U�a�?U�O�U? O�U�O?O�O?U?U� U�U?O? U�O�U� U?U?O�U?O�U�O? O�U? O�O� O?O�U� U�O�O?U�O?. O?O� U�U�O? O?O�U� O?O?O? O�O? U�U?O?O?U� O�U�O?O� O?U�O� ( ۱۹۲۵) U�U�U?O? U�U� U�U?U?O?U�O?O� U�O�O?U?O?U? O?U?O?O? U?U�U? O?O�O�U?U� O�O�O�a�?U�O� U? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?O?O? U�U� O?O� U�U?O�U� O?U�a�?U�O� O?O�O�U? O�O? O?U�O?O�U?U� U�O�O�U�O�U?O? U�U?O? U�O�O�O� O?O�O�O?O? O?U� U�O�U�O�O� O?O� U�O�U�U?O?O� O?O�U?O?U? O�O? U�O�U�U�a�?U�O�O? O�O?U?U�a�?U�O� U? O�U�U?U�U�a�?U�O�U? O�U?O?U�O�U? U?U�a�?O?U�O?O� O�U?O?U�O�U�U�a�?U�O�U? O?O�O�U� O?U? O?U� U�O�U? O�O?U?O?. U?U�U? O�O? O?U?U?O?a�?O�U�U?U?O?O?O�U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U? O?U� U�O�U� A� O?O�O?O�O�U�A� O?O� O?O? O?O�U� O?O?O? O�O? U�O�U?O? O?O� ۱۹۴۱ O?U� O�U?O�O? O?O?O?a�?U�U?O?O?U� O?O�U�U? U�O�U�O?. U?O�U�U? U?U�O� U�U?a�?U�U�U� O�U?O� O�U? U�U�O? U�O�U� O?O�O�U?O?O� U? U�U?O�U?O?O? O�U�O�U�a�?U�U?U?O? O?U?O?O? O?O�U?O? U�O�O?U� O?U?O?O?O� O?U?O?O?O? O?O�O?O?U�O?. O�U�O?O�O?U?U� O?U�O�U?U� O?O� O�U�O�U�a�?U�O�U?U? U�U� U�U?U�U�a�?U�O�O�U� O�U�O� U�O�O?O? O?O� O�U?U� O?U?O?O? O?O�U� a�� O�O? U?O?O� U?U?U�O?U? U�U�a�?U?O�O?U?U�( ۱۹۱۶) O?O� U�U?O? O?O�O�U�O?U�( ۱۹۳۶) a�� U�U?O? O�U�O�U� U�U�O?O?O� U�O�O?. O�O? O?U?U� O�U?U� U�U?O? O�U�O�U� U?U�O� O�U�O?O� O?U�O� O�O?U? U?O�U?O�U?O?a�?O?O�U?U� U�O?O�O?a�?U�O� O?O?. O�U�O�U� O?U?U?O? O?U?U�U?O�( ۱۹۲۰) U�U� O?U�O?O�U?U� O�O�O� O�U?O?O?O? O?U� O?U�U?O�U� O?O�U?U?O�U? O�O? O�U�U�U�O�O? O�U�O?O?U? O?O� O?U�O�U? U�U?U�U� O�O? O?O�O? U�U?O�U�U� O?O� O?O�U�O?U�O?U�a�?U�O� O?O?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?. O?O� U�O� O�O�U� O�O?U? U?U�U? O�O? O�U?U� U�U?O? O�U�O�U� U�U� O�U�O�U�U? U?O�U�O?O�UZ O?O?O�U?O�a�?U?O�O�O� U�O�O?U?O? U�U�U?a�?O?U?O?O� O�O?U? U?U�U? O�O? O?U�a�?U�O� U�U� O?O?O�U?O� U�O?O?O�O?U� U? U�O�U�O?U?O�O� U�O?O�O�O?O� O�O?U? U?U�U? O�O? O?U�a�?U�O� U�U?O?O? U�U� O?U�U�a�?O?U�U� U�O?O?U� U?O� O?O� U�U?O�O�U�U? U�O?U�U� U?U� U�O?O?U� O?O�O?O?.

 

O?U� O�U?O�U?O? O?O�O�U? O�U?- O?O�O?O?O�U� U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U?U? ( 1924)O? O?O�O�: O?U?O�O�U� U�U?O?U�U? O?O� O?O�O? U�U?O�U�U�( ۱۹۲۶) U? O�O�O�O�O�O? O?O�U?U?O? O�U�O?O�O?U?U� ( ۱۹۴۲) a�� O?O�U?O�U�a�?U�U�U�O?U�a�?O�U�O? O�U�O� O?U�U?U� U�U?O?O?U�O?O� O?O�U?O�U�O? U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O? U�U� U�O�U� O�U�O�U�a�?U�O�U?O? O?O�U?U�U?a�?O�U�O? U? U�O�U� O?U�a�?U�O� O?O�O�O?O�O�U? U�O�O�O?O� O?O�O�U�O?. O?U�a�?U�O� U�O?O�U� U�U?a�?O?U�U�O? O�U�U�U�a�?O�U? O�O? O?U�O?U?U? O?U?O�O�U� O?U�U?O? U�U?U?O?U�O?U� U�U?U�U?O? O?O?U� O�O?O?O? U�O�U�U�O? O?U?U?O� O�U�U�U�a�?U�O�U? O?U�O?U?U?a�?O�O? O?O?U?O�O� O?U�U? O�O?O?. O�U?O�U�U�O?U� O?O� O�U?U� O�U?O�U�O?U� O?U�a�?U�O� O�O�O?O�O? U�U�U?a�?U�U�O? U�U� O?O� O�U�O?U? U�O?U?U� O?U� O�U�U? O�O�U�O? U�U?a�?U�U�O? U? O?U� O?O�O�U� U�U� O�U?O? O�U�O?O�O?U?U� U�U� U�U�U?U� O�O�O?O�O?U? O?O�O?O?U� O�O?O?. O?O�O�O?O� O?O�O�U� O�O?O? U? O?U�U?O?O? O?U� O?O�U�a�?U�O�U? O�U?U�U?O� O?U�O?U?U?a�?O�O? U�O�O?U?O? O?O?U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O?O? O�O? O?O?O?a�?U?O�O?U? O?U� O?O?O�U� O�O�O� O�U?O? O?O� U�U�U� O?O�U�U?U? O?U� O�U�O?O�O?O� O?U?U?O� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�O?U? O?O?U?U?O� U�U�O�O?O� O?O�U?O? U�U� O?U�O?O� O?O�O?O? U�U�U�U?U� O�U?U� O�O?O�O? U�O?U� O�U? O?O�O?U?U�O? U�U?U� O?O?U?U?O�O�O? O?U?O?O?O� U�U?U?O?U�O?U?O�U� O?U�O�U?U�O�U?U? O?O� O�U?U� U�O�O�U�U� O?O� O�U�O? O?O?O?O� O?O?U� O?U?O?U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?U?O?O?O� O?U� U�U?U?U?O?U? O�O�O?O�O?U? O?O?O? U?O�U?O?U� O?U?O? O?O� O�U�U?U�O?U? O?O?U�O�O�O? O?O� O�O�U�U? U�U� O?U�O�O? O?U?O�O?U? O?O�O�U? U?O�U�O�U?O? U? O?O?U?U?O� O?U�U� U?O� O�O?U? O?O�U� U?O�U�O?U?O? U�U�U?a�?U�O�O?O� U? O?O� U?O�U?O�U� O?U�O� O�O�U?U�a�?O�U?a�?O�O? U�U?O? U�U�U?U� U�O�U�O?. O?O?O�U? O�O? O?O�O�U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U�O?O�O?U?U� a�� U�U� U�O?U?U�O�UZ U�U�O� O?U�a�?U�O�- O?U�U?a�?O?O� U? U�U?O?U�O�U?O�U�U�a�?O?O� O�O? U�O�O�U�O�U? O�U?U�U?O� O�U? U�O?O?U�O?O? U�O�U�U�O? O�O? O�U�O�O? O?U?U?O� U�U�O?O�U� U�O?U?O�U?O? U?O� O�U?U�U? O?U�O?O� O�O? O?U�a�?U�O� U�U?O?O?U�O?.

 

O�U�O?O�O?U?U� U�U?U?O?U�O?U�a�?O�U? O?U?O? U�O?U�U? O?O� O�U�U�O�U� U? O�O? O?U�U?O?U? O�U?O?O? O?U� O�U?U� U�O?U�U? U�U� O�O�O?O�O?a�?U�O�U?U? O�O� U�U� O?O� O?O�O�U?O?O? O�U� O?O?U� O?U?O?O? U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O? U�O?O�U?O? U�U�O?. O�U? U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O?U� O�U?O? O?U?U?U?O?:A� U�U� O?O�U?O? U�U�U?U� U? U�U�O�U� O?O?O�U?O�U? O�O� O?O� U�O?O�O?U? U�U�U?U� U? U�U�O�U� O�U?O�O�O? U�U�U�A�O� O?U�O�U�U? U�U� O�U�U?O�O� U�O?O�U?U? O�O? O?O�U?U�O? U�U?a�?O?U�U?O? U�O?O�O? O�U?O?a�? U�U?O?O?U� U�U?a�?O?O? U?O� O?U�O?O� O?U?U?U?U� O�O�U? U�U?a�?O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O� O?U�O?U?U? U�O�O�U? O�U?O? O�O?O?O?O?O�O?U? O?U?O�U? O?O� O?O�U�O�U�U�a�?O�U?O?U? U? O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?U?U?O�O�U� O�O? O�U?O? U�O?O�U� U�U?a�?O?O�O?. O�U? O?U� U?U�U?U?O? O?U� U?U?O?U� O?U?O?:A� O�O? O�U?U? O?O�U?O?U� U�U�U?O?U� U?U� U�U?O? U�U?a�?O?O�U�O?O?U�O? O�U?U�U�U� U�O�U?O� O?O� U�O�O?U� O?O� U�U�U�O? U?O�O?O�O�O?O�U� U�U�U� U�U�O�U�U? O?O�O?U�O? U�U� U�U� U�U?a�?O�U?O�U�U� U? U�O�O�U? O�O� O?U�U�U�O? U�U� U�U� O?U?O?O? O?O�O�U�. O?O�O�O?O� O?U?O�O?U? O?O� O�U?U� U�O�O� O?O�O?O?U� U? O�U�U?U�O? O�U?U� O�O?O? U�U� O?O?U� O�O�O�U�a�?O?O�O?O� O�U?O? O�O� U?O�O�U�U? O?U?O?U�.A� O�U? U�O�U?O? U?O�O? U�U?O�U?O? U�U� O�U?U� U�U�U�O�O? O�O� U�U� O?U� U�U�O�U� O?U?U?O� O?U?O�U�O�U�U� O?U� U�O�O� U?U?O�O?. U�U?U?O?U�O?U?U? U?O?O�U�U?O?U? O?U?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?U� O�O� O?O� U�O�U?U�a�?O�U? U�O�O?O� O�O? U?O�U?O? O�U?O?O? O�O�U? O?O�O?U� O?U?O?O? U�O�U?U�a�?O�U? U�U� O?O� O?U� O?U� O?O?U�U? O?U?O� U?O�U�O?a�?O?U?U� U? U?O� O�O�O?O�O? O?O?O?U?U� U�U?a�?O?O?. O�O?U?O?U� O?U� O�U?U� U�O�U?U� U?O�U� O?U� O?O?U� U? O?U�O�O?U? O?U?a�?U?U�U?U� U�U?O�O? O?O�O?O?. U�U�U?O�U� O?O�U?O? U�O�O?U� O?O�O?O?O�U� U�O�U� O�U?U� O?U?O? U�U� O�U? O?O� O?O�O?O? O?U� O?U�O? U�O�O�O�U? U�U?a�?O?U?O? O?O� O�O? O?U� O�O� U�U�O�U�O?O� U?U�U? O�U?U�U? O?U?O?O? U?U�O?U? O?U� U�O�O�O� U�U?a�?O�O?U?O? U? O?O� O�O�U?U? U�U?a�?U�O?O?O?O? O�U?O? O�O� O?U� O?U� U�U?a�?O?U?O�O? O?O� O�U? O�O� U�O� O�O� U�U� O�U?O�O?O? O?O?O�O?O� U�U� O�O?U�O? U�U� O?U� U�U�O�O?U? O�O?O?O?O�U� U�U?a�?O?O�O?.

 

O�U�O?O�O?U?U� O�O? O�U?U? O?U� O�U?O? U�U?a�?O?O�U�O?O? U�U� U?U�O�U� O?O�O?O?O�U�O? O�U?O? O�O?O? U?O� O?O?O? O�U�O� U�U�U?O�O�U� U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O?U�U?U� O?U� O�O� U�U� O?O?O�U�O?. O?O� O?O?O?a�?U�U?O?O?U�a�?U�O�U?O? U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O?U�a�?U�U� O�O� U�U?U?O?U�O?U?O�U�A�pencil workA�[۱] U�U?a�?U�O�U�U�O? O�O?U�O�U� U�U�O?O? U?O� A� U�U�U�U�a�?O�U? O�O� O�U?U�a�?O�O� U? O?U�a�?O�O� O?O?U?U?O� O?U�O?A�O? U?U�U? U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O? O�O�O� O?O�O?O?O�U� O�O� O�U�O?a�?U?O�U?O� U�U�O?O? O?O�O?a�?U�O�U? O�O?U?U? O�O� O�O�U? U�U�O�U?O?O? U?U?O?U?U?U�O� O�O� O?U� O�U?O� O?O�O?O�U�O?O? U? U?O� U?U?U�O?U? O?O� U?O�U?O�U� U�O�O� O?U�a�?U?O�U?O? O?U?O�O?O� O�U?O� U�U?a�?O�U?O�O?O? O?O�O?O?O�U�U? O�O� O�O�U�O�O� U�U�O? O?O�U?O? O�O?O� U�U?a�?U�O�O? O?O� O?U?O?O�O�U� O?U� U�U�O�U� O�O�U� U? U�U?O�U?U? U�U� U�U?U�O? U�U?O?O?U� O?U� O?O�O?O?U� O�O?O? O?U� O�U? O?O?O? O?U�O? U? O?U�a�?U?U�O? O?U?O?O�O�U� O?U� O�O� O�O? O�U?U� O?O� O?O�O� U�U?a�?U�U?O?O?. O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?U? U�O�U� A� U�O�U? O?O� O�U�U?U�A� O�O�O? U?U?O? O�O? O?U�a�?U�U� O?O?O�U�O? U�U� O?U?U?U�a�?O�U? O?O�O�U? O?U?O�U� O?U� U�U�O�O?O? O�O?O?O? O?O� U?O�O�U�O� U�U�O?U?U� O?O�U� O?U�a�?U�O� O?O�O� O?O�O?U�U?U?O?U? U�O�O?U� O?U?O?. O�U�O?O�O?U?U� U?O�U�U? O?U? U?O� O?U� O�U?O�U?O? O�O? U?U� O?O�O?O?O�U� O�O� O?O� U�O?O�O?a�?U�O�U? U�O�O?U�U? U�O�U? U�O�O?U� O�O?O? U? O?U� O�U?U� O?O�O?U?O? U�U?a�?O?U?O�U� O?U?O? U�U� U�O�U?O� U?U� O?O�O?O?O�U� O?O� O�U�U?O� U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�U? O�O?O? U?O�U?O?U� O�O?O?. U?U�U? O�O? U?U?U?U?U?a�?U�O�U? O�U?U� U�O�O�U?O?O?U?O�U� O�O? U�O�U�O� O?U�O�U� O�O?O?: U?U?O�U�O�O? O?O� O�U?O�O?a�?U�O�U?O? O�U?O? O�O� U?U� U?O?O�O?U�U� U�U?a�?O?U?U�O?O? U? O�U?O�O?O� O?U? U�U�U� O?O�U� U�U�U�U� O�O?O? O?O�U�U� O?U�U?O�O?U� O?U?O?. U?U?O? O?O�O?U� O?U�O�U� O?U� O�U?O�O? O?U?O�U�U? U�U�O�U�U? O�U?O�O?O� O?O?O�U?a�?O?O�U?U� U�O?U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O� O�U�O�U�a�?U�O� U? O�O?U? O?O�O?O?O�a�?U�a�?U�O�U? O?U�U�O?O? O?U?O?. O�U? O?U�O�U�a�?U�O� O�O� O?U� U�U� U�U?a�?O�U?O�O? U? O?O� U?U� U?O�O�O�U?O�O�U? U�U�U�U� O?U?O? U�U�O�U�O�U�a�?U�O�U?O? O�O� O?U�a�?U�O� O?O�U� O�U�U? U?O� O?U�O? O?O?O�O?. O?U�a�?O�U?O� O?O�U?O?U? U�U�U� U�U?O? O�O� O?U� U�U� U�U?a�?O?U�U?O�O?O? U�O�U� O?U�a�?U�U� O?O� O�U?O�O? O?U?O?U� O�O?U?O�U� U�U?a�?O�U?O?O?.

 

 

 

O�U�O?O�O?U?U� O?O� U?U� O?O�U�a�?O�O�U�U? O?O� O?U�U?O�U� A� O?O�O?O�O?O? U�U?U?O?U�O?U� O�O? U?O�U�O?U?O?A� O�O? U�U?U�U� O�U?U?O�U?U? O�O�U? U�U?a�?O?U�O? U�U� A� O?O�O�U�O� U? O?O�O�U�O�A� O?O� O?U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� O�O?O?. O�U? U�U?a�?U?U?U?O?:A� U�U?O�U�O?U? U�U� O?O�O? U�O�O� U�O�O?U� O?O�O?U� U?U�O?U? O?U� O�O�O?a�?O�U?O�O? U�U?a�?O�U?U� U�U�U?a�?O?U?O�U�U� O?O�O�U� U? U�O�O�O� U?U?O?O� U�U�U�. O?O� U�U�U?U� U�U?O�U�O?U? O?O� O�O�U�O?U? U�U?U�U� O�O�U?O� U?O�U? U�U?a�?O�U?U� U? U�U�O�U�a�?U�O�U?U? O?O� U�U�O�O?U�U� O?O�U�O� U�U?a�?O?U?U�O? U? O?O� O�U�U? U�O?U�a�?U�O�U?U� O�U�U?O�O� U?U?O� U�U?a�?U�U�U�O? U? U�U?a�?U�O�U�U�O?O? U?O�U� O?U�O�U�U? U�U?O?O�U� U? U?O�U�U? O�U?U�O�U�U?. O?O?O�U? U�U�O�U�a�?U�O� O�U�O?O�U�a�?O�U�O?O? O?O?O�U?a�?U�O� O?O?O? U? U�U?O�U?O? O?O?O�U? O�O?O?U�O? O?O?O�U? U?O� O�O? O�U�U?O?…A� O?O?O? O�O?O�U�U� U�U?a�?O?U�O?:A� O?O�O?O�O�O� O�U?U� U�U?O�U?O? U�U� O?U�O�O� U�U?O?U? O?U?U�U� U�O?O?U�O? O�U?U� U�O?O�U�U� O?O?U?U� O?O�O?U?O? O?U� O?U?O?U?O�U� O?O�O?O?O�U�a�?U?U? O?O�U�U?a�?U?O�O?O?. O�O�O?O�O? U�U� O�U?U� O�O?O? U�U� U�U�O�U�a�?U�O�U?U? U�U� O?O?a�?U�O� O?U� O�U?U� O�U?O�O? O?O� O?O�O�O?O�U� O?O�U�O� U�U?a�?O?U?U�O? O�O? O?U� U�O?O�U�U? O�O?O? U�U� U�U?a�?O�U?O�U�U�O? O?O�O?O?O�U�a�?O?O�U� U?U?O?U� O?U?O? U? U�U� O�O? O?U�a�?U�O� O?O�U?U� O?U?O?U�a�?O�U�.A�

 

O�U�O?O�O?U?U� U�O�U?U� O?U?O? O?O�O?O?O�U� O?U�O�U� U�U�O�U�a�?U�O�U?U? O�O� U�U� O?U?O?U� O?U?O?O? O?O�O? U?U?U?O?. O�U? U�U�O�U�a�?O�U?O� U�U� O�U?O? O?O� O?U� O�O�O�O�O� O?O�O?O? U?U� O�U?O�U?O?a�?U?O� O?U?O?O� U�U�O� O�U? O�O? U�U?O?U? O�O�O� O?U?O?O? O�U? O?U?O?O?O� O?U� O?U�O? U?U?O?O�O�U? O?O?U�U� O?O�O?O? O?O� U�U?O?O?O�O�U?. O?U�O�U�U? U�O? O?O?U� O?U?O? U�U� O�U? O�O� O?O� U�O�U?U? U�U�O�U?O?U� U�U�U�O? U? O?U?U?U?U�O? O�U? U�U�O�O? O�O� O�O? O�U?O?a�?U�O� U?O�O? U?O�U?O?U� O�O?O?. O�U?O? O�U�O?O�O?U?U� U�O�O� O?U?O? O?U� U�U�U� O?U?U?U?O? U�U� O?U� O?U�O�U� U�U� U�U�U?U� U�U�O�U?O?U�a�?U�O�U?U? U�U?a�?U�O�O?U�a�?O�U�O? O�U? O�O? O?U?O�U?U�U?U? U�U?U�a�?U?U� O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U� O�U?O? O�O� U�O�U?O�U�O?U� O?U?O?. O?U?O?O?O� O�O?O?O�O?O�U� O�O?O?U? O�U? O�U�U?U�U?O?U? U?O� O?U�O�U?U�O�U?U? O?U?O?U�a�?O�U�O?: O�U?O�O� O?O�O�U?O? U?O�U�O? U?U?O?U�U�O? U�O�O�U� O?U?O�U?U�( O?U?O? O�O? O?U�a�?U�U� O�U?O? O�O�O?O�U� O?O�O?O?) U? U?O�O?O�U?O? O�O?O?O�U?U�. O?U?.O�U�. U�O�O�U�O? O�U�O?O�U� U�U�O?O�U? O?O�O�U? O?O?O�U?O�U?O�O�O�U? O?O� O�U? O?O�O?O?U� O�O?O?O? O?U�a�? U�U� U?U�O� O?O� O?O�O�U?U� O�O�O�O?. O�U?U�U?U� U? O?O�U?O? O�O�U�U?a�?O?O�U?U� U�O?U�U� O�U? U?O?O�O?A� O�U?O�U?A� O�U�O?O�O?U?U� O?U?O? U�U� O?U�O�U�U? O?O� O?O?O�U?U? U�O�O?U� U�O�U�a�?U�O�U?U? O�O? U�O�O�O�O�U�O�U? O?O�U?O�U�U�O�O?U�U? O�U?O? O?O� O�U�U? O?O�O�U�U? U�U�O� U�U?a�?O�O�U�U�a�?U�O� O�O� U�O�U� U�U?a�?U�O�O?U� O�O?O?. O�U?U�U? O�O? O?U�O?O�U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U?O?O�O? U�U?O? O�U?U�U?U� O?O�O� O?O� U�U?a�?O�O�U�U�a�?U�O� U?U?O?U� O?O?. O?O?O?U�O� O�U?O? O?U� U�U?U� O�U?O?O?O? O�O?O�U?U�O?U?O�O� A� U�O�U�O? U?U?U?U?A� O?O? U? O?O� O?U�a�?U�O� U�O?O�O? U? O�O�U?O�O�U�O� U�O�O?O�O? U�U� O�O?O?O�O? U�O�O�O? O?U?O?O? O?O� O�O�O�O�U? U? O�U�U�O�U? O?U� O?U?O� U?O�O?O�O�O?. O�U�O?O�O?U?U� U�U?a�?U?U?O?:A� U�U� U�O?U? U�O?O?U� U�U� U�O�U� U?U� U�O?O? U�U? O?O�O?U� O?U?U? U�O�U�O?U� U? O?O�O?U� U�U�O?O�O� O?O?O?O� O?O?O�U?U? O�O? U�O�O?O� O?U?U?O? U�U� O�U�U�O�U� O�O�a�?O�O�U? U�O�O?U�O?O�U� U�U�U?O?U� O?O�O?U� U�U?a�?U�U�O?A�O� O�U�O� U?O?U?O?O� O�U?U�U?O� O�U?O? U?U?O?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?O? O?U?O? U? U�U� U�U?O?O?U� O?U�a�?U�O�. O?O� O?U�O?O�U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U? O?O?O�U�O? O�O�O?O�U�U�U? U? O?O�U?O? O�O?U? O?O?U?O�U� U?U?O? O�O�U�O�O? U�O?U? U�U� O?O� O?O?U�U? O?O� O�O�U� O�O�O?O? U�O�O?U� O?O� O?U?O?O?O�U� O�U?O? O�O?O?O? O�U?O? O?O?U� O�O?O?.

 

O?O� U�O�O�U�U?O? O?U�O? O?U?O�U�U? U�U?O? O�U�O?O�O?U?U� O?O?O�U?U? O�O�O� O�U?O? O�O� O�O? O?O�O?O?O�U� O?O�O?O?. O�U? O?U�O�U?U�U? O?U� U?U?O?U� U�O�U�a�?U�O�U? U�O�O�U?O�U�a�?O�U? O?O�U�U?O�U�U�O? U�U� O?O� O?U�a�?U�O� O�U?O�O?O� O�O? O?U?O�O�U? U�U�U�a�?O?O� O�O?O?O? U�O?O�O?O?. U�O�U�a�?U�O�U? O?O�U�U?O�U�O� O?U�O�U?U�O�U?U? O�O?U�O?A� snapperA� O?U�O�U� U�U?a�?O?U?O?- O?U� O�U?U� O�U?O�O? U�U� O?O� O?O�U�O�U? U�O�U�U�O�UZ O?O�U?O�U�O�O?U�U? O?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?O? O�O? U�O�O�U�O� O?O� O�O?U? O?O�U?O�U�O�O?U�U? O?O?U?O� U�U?a�?U�U�O? U? O?O� U?O�O?U?O?U? O?U� U�U�U? O?O�U?O�U�U�O�O?U�U? O?U� O�U�O?U�O� U�U?a�?O�O?O?O? O?U�a�?U?U�O? U�U�O?O?O� O�U�O?U� U�U?a�?U�O�U�O?. O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?O�U?U�U? U�O�U�O�O?O? O?U�O�U�U?- U? O?U?O?O?O�O?O�U� U�U�U?O? U�U�- O�O? O�U�U?U?U?U? O?O?O?U?O? U�U?a�?U�O�O?U�O? U�U� O?U� O?U�O? U�U?O? U�O?U?O�U?O?U? O�O? U?O�U?O�U� A� snapperA� U�O?U?O?U� U�U?a�?O?O?O? U?O?U�U? O?U� O�O�U? O?U�U�O? U�O�O?U� O�O?O�U? U�U�U�U�O� O?U�U?U�O?U�O? O?U�U? O�O? O?O� O?O?O�O? U?O� O�O�O?O�O? O?O?U?O?U?U? O�O? U�U�O�O? O?U�U?U�O?U� O?O�U�U?a�?O?U?O�O?. O�U�O?O�O?U?U� O�U?U� O�U�U?U? O�O� O?O� U�U?O?O?U� O?O�O?O?O�a�?U�a�?U�O�U?U? U�U� U�U� A� snapperA� O?U?O? U? U�U� O?O� U�U?O�O�O?U? O�O?U? O?O�O�O�U? O�O�O� O?O� U�O?U�O�U? U�O?O?O�U?U� O?U�O? O?U�O?O?. U�O�U�a�?U�O�U?U? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O� U�O�U� U�O?O?O�O� O?O�O? U�U?O�U�U�a�?O�U? O�U?O? O?O?O�U?U? U�U?a�?U�O�O? U�U� U�O�O�O�O� O?O�O?O? U�U� O?O�O?a�?O?U�O?U?O? O�O�U?O�UZ U�O�O?U�a�?U�O�U?U? O?U?O? U�U� U�O� U?U� O?O� O�O�O? O�U?O? U�O�U�U� O?U?O?.

 

O?U�O?O�U?U� U�O�O?U�a�?U�O�U? U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U?A� O?O�U?O? U�O�U?U?O?U�A� U�O�U� U?O�U?O?U� O�O?O?. O�U?U� O?O�O?O?O�U�- U�O�U�U�O? U�U�U�U� O�O?O? O?O� O�U?U� O�U�O�O�U� U�O�O?U� O�O�O�O?O? U�U�U�- O?O�O?O�O�O� O?U? U�O�O�U?O� U�O?O�O?U� O�O?O? U�U� O�U?O?U? U�U�U?O�U� O?O�U?O?O? O?O� U�O?O?O?O�O�U? U�O?O?U?U� U�U�O?U� O?O�U?a�?U�O�U? O�O�O?a�?a�?U�O� U�O?O?U�O?. O�U? U?U?O�O?U?U� O�U?O?U�U�O?O? O�O?U?O? U�U?O�U�O?O�U� U? U?O?O� U�U?U�a�?O?U?O�U?U� O?U�O� U�O�O?O�U�O�O?U�U? O�O?O?O� U�O�U� U?U?U�O?O�O? O?O�O?O? U�U?U�U� U? O�U?O�U� O�O?O? U? O?U� O?O�U?O� O?U?O?U� O?U�O�O? O?O�O�O?. O?O� O?U� O?O�U?O?O? U?U?U�O?O�O? O?U?a�?U�U�O?U�U� O�U? O?U� U�O�O? U�O?U�a�?O?O� U�U?a�?U�U�O? U?U�U?a�?U?U?U?O?:A� U�U� U�U� U?U?U�O?O�U? O?U? O?O�O?O?O� O�U�O?O�O�O?U�. O�U?U�U? O?O�O�U� U?U�O� O?U� O?U? U�U?a�?U?U�O? O�U�O� O?U? O?O�U?O? O�U�U? O?O?U?U�O?U? O?U?U?O�U?.A� O?O?O?a�?U�O�U?O? O�O� O�U?U? O?O�U�U�a�?U�O�U? O�U? U�U?a�?U?O�O�O�O? U? O?O� U�O?U�a�?U�O�U? O�U? U�U?O�U� U�U?a�?U�U�O?. O?O?O? U�U?a�?U?U?U?O?:A� O�O?O? U?O?O� O�O�U�O? O?U?O� U? U�O�U?O�O?U� U�U�. O?O�U?O? O?U? U�U� U?U� U?U�O?U? O?U? U?U� U�U�a�?U�U?U� U�O�U�O�U�a�?O�U? O�U?O?O�O?U� O?O�O?U?. U�U?a�?O?U?U�U� O?U?U?O�U?U� U�U� U�O�O�U? O�U? O?U?O�U?U� U�U?a�?U�U�U�O? U?U�U? U�O?O� O?U? U�U?U�OYA� U�U?U?O?U�O?U� O?U�a�?U?O�U� O?U�O?a�?O?U�O? U�U?a�?O�U?O? U? O?U� O?O�O�U?O?a�?U�O�U?O? U�U?O�U�U? U�U?a�?O�U�O?O�O?O?.A� O?U� O?U? O?O� U�U?O�U� U�O?O�O?U�a�?O�U? U?O?U?O? U? O�O�U�U? O�U?O?O?O�O?U� O?U?O?U�O?O? O?O�U?U�a�?U�O�U? O?U?a�?O�O�U�O? O�O�O? O?O� U?O?O? O?O�O?O�U� U�U?O?U� O?O?U� O?U?O? U? O?U?U�a�?U�O�U? O?O�O? U? U�O�U�O? O?O� O?U?O�O?O?O?a�?U�O� U?U?O?O� O?U?O? U? O?O� O�U?U�a�?U�U� O?U? U�O�O�U?O� O?O�O?U� O?U?O? U�O?U?O?U�O? O?O� U�O?U� U�U�O?U?U?O� O?O�O�U?O� O?U�O?U� O?U� U�O?O� U�U?a�?O�O?U?O?U�O?.A�

 

O�U?U� O?U�U�O� U�O�O?O� U�U�O�O�O� O?U�a�?U?O�O? O?U�O?U� O?U?O?U�- U? O?U�a�?O�U?O� U�U� O�U?U?O? U�U�U�U� O?U?O? O?U?U?U?O?O? O�U?U� O?O�U�U? U? O?U?O�U?U� O?U�O?U� O?U? O?O�O�U?O? O�O? U?O?O? O?U?U?O�O� U�U�U�U?U? U? O?O?U?U�U�U?- O?O?O�U?O�U? O�O?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O?U? U�U?a�?U�U�O? O?O� O�U?O�U�U�O?U�a�?U�O� U?O� O?U�U?U�O?U?O�U�O? O�U�U� U�U�O?. O�U�O?O?U� O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�O�O?U?O�U?U? O?U?O? O�O? O�U?U� O?O�O�O?O? U?U�U? O�O�O�O�U? O�O�U�U? O?U� O?U� U�O�O? O?O�O�O?O?U� U�O�O?U� O?U� U�O�O?U� O�O?O?. O�U? U?U?O�O?U?U� O?U� O�O?O?U?O�O� O�U?O?O? U?U�O� U�U?a�?U�U�O?O? O?U� O?O�O?O�U? U�U� O?U?U? O?O�O?O?O� O�U�O?O�O�O?U� O?U?O?O? U? O?O?U?U� O�U?U�a�?U�U� O?O?U?O�U�O? O�O�U?a�?U�O�U? U�O?U�U?U� O?O�U�U?O�O? U?O?U?U?U� U? O?U�U�U?U? O�O� O?O�U�U� U�U�O?O? O�O? U�O�U� O?U?O� U�U?a�?O?U?O?. O?O�U?O?O? O�U?U� U?O?U?O?U� O?U� O�O�U�O? U�U?a�?O�U?O?O? U�U� O?O�U?O? U? U�U?O�O�O�O? O�U?O�U� O?O� O?O�U� O�O?O�O�O? O?U?U?O?O?. O?O� O�U?U� U�O?O�O�O? U�O�O?U?O�U�U� U�U?a�?O?U?O? U? U?O�U?O�O? U�U?a�?O?U�O? U�U� O?U�U�a�?U�O� U?U�O� O�U?O�O?O� O?U�O?U?U?a�?O�U�O?. O?U� U�O�U� U�U� U�U?a�?O�O?O? U�U?a�?O�U?O?O?O?O? O?U?O�U�O�U?U? O?U�O�O�O� O?U�a�?U�U� O�O� O?O� O?O�O? U?O�U?O�O? U�U?a�?O?O?U� O�O?O?O? U�O?O�O�O?. O�U?U� U�O�U� O�O?O? U�U� O?U�U?O? O�O� U�U?a�?O?U�U�O?. U?U�O� U�O? O�U? O�O� U�U?a�?U?U?O�O?O? O�U? O�O� O?U�O�U� U�U?a�?O?U�O? U? U�U?a�?U?U?U?O?:A� U�U� O?O?U� O�O�U�U�U? U�U?O?… O�U?U� U�U�U� U�U� U�U?a�?O�U?O�U� O?O�U�O�O? O�O?O?U?O�O� U�U�U�. U�U?a�?O�U?O�U� O?O�U?O?O�U�U?U� O?U?U?O�U� U? O?U�U�a�?O?O�O� O?U�.A� U�O� O?U? U�O�O? U�U?a�?O�U�O?U�O?O? O�U�U?O�O� O?U�a�?U�U� O�O� O?O� U�O?O�O?O� O�O�O? U?U?O? O?U�O?U� O?U?O? U?O�O�U�U?O? U�O�O?U�a�?O�U�O?. O�U? U?O� O?U� O?O�U?U� O?O�O�U?U�U? U�U?a�?U?O�O�O�O?O? O�O�U�O� O?U?U?O� O?O� O�U?O?a�?O�O�U�U? O?U� O?U�U�a�?U�O�U?O? U?U�O� U�U?a�?U�U�O? U? O?O� O�U?O? O?U�O?U�U� U�U?a�?U�U�O?:A� O?O�O?O?O? U�U� U�U�U?U�U�. U�O� U�U?O? O?U?U?U�a�?O�U? U�U� O?U�O? U�U?a�?U?U?O?U� O?O�U?O? O?U?O?.A� O�U?U� U�O�O?U�a�?O�U? O�O? O?U�O?U?U? O?U� O?U? U�O�O? O?U?O?. O?U� U�O�O?U� O?U?U?O� U?O�O?O?U� O�O?O? U?U�O�O?O�O� U?U?U?U�O? O?O�O�U?U? O?O�U�O�O�O�O?O?U� U�U?O? O?U�O?O?U� O�O?O?O? U?U�U? U�U�U?O? O�O�O?O�O? U�U?a�?U�U�U?U� U�U� O?U� O?U? U�O�O? U?O�U?O? U?O�U�O?U? O�U?O? O�O� O?O?U�O�O� U�O�O?U�a�?O�U�O?. O�U�U?O�O� U�U� O?U�O�U?U? O?O� U�O?O�O?O� O�O�O? O�U?U�O�U?U? O?U�O�U� O?O�O? U�O�O?U� O?O�O?O? U? O�U�U?O�O� U?U�O� U?U� U�O�O?U� U�U?O�U? O�O? O�O?U�O�U� O?O�O�O?U?O?U� O?O�O?O? O?O� O?U�a�?U�U� O�O� O?O�O�U? O?U� O?U? U�O�O? O�O?U?O�U� O�U?O?O�O?U� U?O� O?O�U?O? O�O?U?O�U� U�U?a�?O�U?O?O�O?O? O�U?O?U� U�U�O?.

 

O�U?U� U�O�O?U�a�?U�O�U? O?O?U�O�O� O?O?U� O?O�U?U�O? O?O�O?O?O�U�U? O�O?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O�O�U�O� O?O�O�U�O� O?U�O�O�O� U�U?a�?U�U�O? O?O?U?U� O�U?U�a�?U�U� O?O�O?U?U?a�?O�O? O�O� O�O? O?O?O? O?O?U�O?O? U�U?U� O�U?U� O?O�O?O?O�U�O? U�O�U� U�U�O�U�a�?U�O�U?U? U�U� O�U? O?O� O�O�U?O�U�O�U?O? U�U?a�?O?U?O?O? U�U�O�U�a�?U�O�U? U?U?U�O�U?U?U� O?O�O�O?. U?O?O? U?U�U? O�O? U�U�O�U�a�?U�O� U�O�O?O� U?O�O?U�a�?U�O?U? U�U�U?O?U� O�O?O?O� U?O?O? O?U� U?U�U? U�O�O?O� O?O?U�U?U�( U�O�U� O?U� O?U�O�U� U�U� O?U�U?O? U�U?U�O?U�U� O?U� O?U?O? O�U?O? O�O� U?O�U�U?a�?O?O�O�O?:A� O?O� O?U�O�U�O? O?O� O�U?U� U?O�U�O?U?O? O�U?O?O�O�U? O?U?O? U�U� O�U?U�U? O�O? U�O�O?U� U�O�O?U?O�U�O? O?U�U�O� O?U�O?U?U? U�U�U�O? U? O?U�U�O� O?U�U?O�U�O?O? O�O?U? O?O� U?O�U?U�O?O?O�U?.A�) O� U?O?O? U�U�O�O� O?U?U� U�O�O?O� O�U?O?U?O�O?U? O�O?O?O� U? U?O?O? U�U�O�O� U�U�O�O�U� U�O�O?O� O�U?O?U?O�U?O?U? O?U?O�U�O�U�U�. O�U?U� U�U�O�O�U�U?O? O?U�a�?O�U?O� U�U� O?O� U?O�U�U? O�O? O�O�O�O�O�O? O?O�U?U?O? O�U�O?O�O?U?U� O?U�O?U�O? O�O�O?U�O�U�O�UZ U�U�O�O� O�U?O�U�O� U�U?U?O?U�O?U� O�O?O?. O�U? O?O�O�U�O�U? O?U?U?O� O?O�O?O�O�U� U�U?U� U�U�O�O�O?U? U�O?O�O?O?O? O?U�O�O?O�O�U?U� O?O� O?O�O�O?O�O? O?O�U?U?O? O?O�O�U? U�O?U� O?O?U� O?U� O?U?O�U?U� U�U?a�?O�U?O? U? U�U?a�?O�U?O�O?O? U?O�U�U�U?O? U�U�O? U�U� O�U? U�O? O?U?U?O�U?a�?O?O?. O?O�O�O�U� O?U�O�O?O�U? U�U?O�a�?U�O�U?U? U�U� O?O�O? O?U?O� U�U?O� U�U�O?O�O? O�U?U? O�U?O?U�a�?U�O�U? U?U�O?U� O�U?O�O�O? U�U?a�?U�O�O? O�U? O?U� O?O�U?U?O? U�U?a�?U�O�O? U? U�U?a�?U?U?O?:A� U�U�O?O� O?U?O?O�O?O? ! U�U?U� U�U� O�U?U�O?OY A� O?O?O? O?O�U?U?O? O�O� U�U?a�?O?U?O?U?O? U? O?O� U?U?O?O? O?U�O?U�U� U�U?a�?U�O�O?:A� O�U?U�O�O? U�U�U? O?U?O?O? O?O�O�U?OYA�- U? U�U�O� O?U�U�O�U?U? U? U?O�O�O�O? O�O? U?O�U�O?U?O? O?O� O�U?U� U�U�U�O�O? O�U�O�O�U� U�U?a�?O?O?. U�O�U?O�O� O�U�O?O�O?U?U� O?O� U�U�U?U� O�U�O�O�U� U�O�O?U� O?U?O?O? O?O� U�U�U?U� O�U?O�O?U� U?U� O?U�O� O?O� U?U� U�O�O?U�.

 

 

 

O�O? O�U?U� U�O�O?U�a�?U�O�U? O�U�U?U�O? U�O�O?O?O?O�UZ O?O�U?O? O?O� O?U�O?U?U? O�U?O? O�U�O?O�O?U?U� O?U� U?U?U?O� U?O�U?O? O?O�O?O?U� O?O�O?O?O? U? O?U�a�?O�O�U?O� U?U�U? O�O? O?U�a�?U�O� U�U� O?U� U?U� O�O?O�U?O�O� O?U�O�U?U�O�U?U? O?O?U� O?O?U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U�O? O?O?O? O�O? O�O?U�O? O?O�U?O�U�O?O�U�U� O?O� O�U�U? O?U�O�U?U�O� U? O�O?U?O�U�U?O�O� U? U�U?O? O?U�U�U?U� O?O�O�U?U�O�O? O?O�O?U?O�O?O?O�U�U? O�U?O? O?O� U�O�U�O� U?U?O?U�O?O�U? O?O?O? O�O? O?O�U�a�?U�O� O?O�U� O?O�O�U?U�O� U? O?O?O? O�O? O�U?U�a�?U�U� U�O?O?U? U�O?O�U�a�?U?O�O?O�O? U?U�U? O�O? U�O�O?O?O�O? O?O?U�U?O?O�O?U? O?U?U�O�U?U? O?U?O?O? U�O?O? U?U�O�O�U? O?O�O�U? O�U?O?O? O?U� O�O�U� O�U�O?O�O�O? U? O?O� O?U?a�?U?O?O? O?O�U�U?U? O?U� U�O?O? U�U�O? O?O�U� U�O�U�U� O�O�U�U? U? U�O?U?O�O?O�U�U� U?U� U�O�O�O�O�U�O� O�U�U?a�?O?O�O?U? O?O� O�U�U?O�U?O�U? O�U?U�O�U?U? O?U?O?. U�O�O�O�O�U�U� O?O� U�O?O?a�?U�O� O�U?U�U� O?U?O�O?U? O?O�O?O?O? O?U�O?O?O�UZ O?U� O?U�O? O�O�U�O�O?U?U�a�?U�O�U? O?O?O�U?O�U?O�O�O�U? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O�O?O?O?O?O�O? O�O�O�U? O?O� U�U?O?O?U� O?U�a�?U�O� O?O�O?O?. U?O�U� O�O?U? O�U�O?O�O?U?U� U�O?U�a�?O�U�O?O�O? O?U?U� U? O?O�O�U?U� O?O?U� O?O� O�U�O?O? O�U�U?a�?O?O�O?U? O�O� O?O� O�U�U� O�U?O? U�U?a�?U?O�U?O�O�U�O?. O�U? U?U?O?a�?O?U?U�U?a�?U�O�U? O?U?U?O�U? U�U� U�U?a�?U�O�O?O? O�U?U�a�?U�U� U�O�U�U?U� O?O�O?O? O?U�O�U� O?U�O�O? O�O� O?O� O?U� O�O�U?U� O?U?O�U? U�U�O?. O?O� O?U?O�U�a�?O�U? U�U� U�O?O?U?U� U�U?O?O?U� O�U�O�U�a�?U�O�U?O? O?U?O? a�� O?O�U?O�U�O? O�U?U? U�U�O�O� O�U�O�U� O�U?O? U�O�O� U�U?a�?U�O�O?- O�U?U� O�O�O?O�O? O?O� O�U? O?U�a�?U?O�U?O? O?U�O? U�U� O�O�U�O�O?U?U�a�?U�O�U? O?O?U�U?O?O�O?U?a�?O�O? O?U?U�U?U� O?U� O?O?U� U�U�U�U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� U�U?a�?U?U?U?O?:A� O?O?O�U?O� O?U� O�O? O�U?U� O�U?O�U�O? U�U?O? U?O�O�O?O� U�U?a�?O�U?O?- O?O�U?O? U�U� O?O�U�U� O?U�U?U?O? O?U� O?U?O?U�- O?U?O? O�O? O�U�O?O�O?U� U�O�O� U�U?a�?U�O�O?U� U? O?U?U?O� O?O�O?O? O�O?O�O�O?U� O?U�a�?U�U� U�U?a�?O�U?O�O?… O�U?U� U?U�O� O?U� O�U�U�U� O�O�U?O� U�O�O? U�U� O�U?O� U�O�O?U� U?U�O� U�U�U�O? U�U�U? O�U� O?O?U�a�?O�U� O?O�U?O? U�O�O� O?O?O�O?U�O? U�U� O?O�O�U� U�O�O�U? O�O� U�U� O?O� O?O?O?a�?U�O�U? O�U?O?O?O�U� O?O� O?U� O?O�U�O�U?U�a�?U?O�O�O�U? U�O�O?U�a�?O�U�O? O?O?O�U?U� U�U?a�?U�U�U�.A� O?O?O? O?U�O�U�U? U?O�O� U�U?a�?O�O?O? U�U� O?O�U?U?O? U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U�O�U� U?U�O? O�U?O? O�O� O�O�U? O�O�O�O�O�O? U? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?O�U?U�U? O�U?O? U�U�O?. U�O?O?U?U� O?U?U�O?U� U�O�O?U� U�O�U�U�a�?O�U? O?U� U�U�O?U? O�U?O? O?U?O?: A� U�O�U�O�U�O�U?U? U�U� O?O�O�U?O�O?O? U�O�O?U�a�?O�U?O? O?O� U�U?O? O�U?O? O?U�O?O�U?U� U�O?O?U�O? U? O�O?…A� U�U� U�O�U?U�O�U� O�U�U�U� O�O� U�O�U�O� O�U�O� U�O�O?. O?U�O�U�U? O�U?U�O�U�U? O?U� O?O�O?O� O�U?O�U� O?O? U? U�U�O?U? U�U?O? O?U� O�U? U�U?O�U� U�O�O? O?O� O�U�U? U�O� O?U? U?O�U?O?. O?O?O? U?U�U? O�O? O?U� O�U�O?U�a�?U�O�U? O?U�O�U?U�O�U?U? O�O� O?O� O?O�O? U�U� U�O� U�U�O?U?O�U? O�O� U�U?a�?U?U?O?O�U�O?O? U? U?U?O?:A� O?U?U? U?U� O�U?O?O�U?U�O� O?O?O�U? O?O?U� O?U?O?U� O?U� O?O? U? U?O�U�O�U� O�U?O? O?O?U�.A� O?O�O�U? U�U�U?O?U� O�O? O?U?O?O� O?U?O�U?U� O?U�O? U? U?O�U? U?U?O�O?U� O?O� O�U�O?O?O�O? O�O� a�?O?U�U� O�U? O?U� O?O�U�O? O?U� O?U�O? U�U�U?U?U�U�O?O? O?U� O�O�U� O�U?O?O�O?. O�U?O?O? U�U?a�?U?U?U?O?:A� U?U�O� U?O� O?O? O?U�O�O� O?U? O�U?O?U� U?U?U� O?U?O?.A�

 

O?O� O�U?U�a�?O�O�O? O�U?O�U?O? O�U?O? O�U�O?O�O?U?U� O�O�- U?O� O?U�O?O� O?U?U?U?U� O?U? O?O� O�O? O�U?O�U?O?a�?U�O�U? O?O?U?O�O� O?U?O�O? O�U? O�O�O? U�U?U� O�U? U�O?O�U� O?U�a�?U�O� O�O� O?O?U?U?O� U�U?a�?O?O�O?- O?O�O?O�O�O� O�O�O?O�U�a�?O�U? U�U� O?U�O?U?U?a�?U�O�U�U�a�?U�U?U?O?O�U� O�U? O?U� O�O?U�O�U? U�U�O�O?O? O?U?U?O� O?O�O?O?O�O?U? U�O�O?U�a�?O�U�O?O? U�U�U� U�O�O?U�. O�U?U� O?U�O?U?U?a�?U�O�U�U�a�?U�U?U?O?O�U� O�O? O?U�a�?U�U� O?U� O�U?O?O? 27 U�U?O�U�O?O� ۱۹۱۲O? O?O� U�O�O�O�O�U�O� O�U�U?a�?O?O�O?U? U?U?O? O?U�O?O? O?O�U?U?O� O?U?U?O�U? O�O�O�O�U� U�U?a�?O?U�U�O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O� O�U�O?U?U�U? O�O? U�O?U�U�O�O? O?U�O?U?U? O?U�O�O?U?U?U?O? U�U�O�U? U?U�O�O�U? O?O?O? U?U?U�O�U� U�O�U� U�U?a�?U�O�O?. U�O?O�U�U� O�U?U� U�O?U?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� U?O�U�U�U?O? U�U?a�?U�O�O? U�U�U? O�U� U? O?U?U?O�U�U� O?O?U� O?O� O?O�U�O�U?U�a�?U?O�O�O�O�U�U? U�U� U?U?U�O?O�U� O?U� O?O�O? O�U?O?U� O?U?O? O�U? O�O� O?O?O�O?U�O?O? O�U? U?O�U�O?O�UZ a�� O�O?U� U�O?O�O�U� U?O?O?U�U?- O�O�O?U�O�U� O?O�O?U? U?U?O?O� U�O�O?U� O?U?O?O� U�O?O�U�U� O�U?U� U�O?U?O? U�U� O�U? O?U?O�U�O�U�U� O?O�U�U?U� O?U� O?O�U� U�U�O?O�O? O?U� U?O�O?U�O? U? U�O�O� U? U�O�O?O?U? O�U?O? U?O�U?O?U� O?O�O?O?O? O�U? O?O� U�U?O?U? O�O�U�O? O�O? O�U?O?O?U?a�?O�U?O?U? O?O?O? O?U� O?U�U� O?O?U� O?U?O?. U?O�U�O?U?O? O�U?U� O�O?O? U�U� O�U? O?O� O�O?U? O?U�U?U�a�?O?O� O�O? O�O�O�O?O� O?U?O�U�O�U�U� O�U?U� O?O�U�U?U� O�O� U?O�U?O?U� O?U?O?O� O�U?U� O�O�O?O�O? O?U� O?O?U� O?O?O? U�U?a�?O?U�O? U�U� U�U�O� U?O�U?O? O�U?O? O�U?O� U? O�O?U�O? O?O� U�U�O? O?U� O?U�O?U?U? U�O�O�U? O?U� O?U�a�?O?O?O? O�O?U?O?U� O�O� U?O? U�U?a�?O?O?. O?O� U�O�O�O�U� O�U�O?O�O?U?U� U�U?U� O?O�U�O�U�U�a�?O�U? O?O�O�U? O?O?O�O�U� O?U�O?U?U? O?U?U?O�U? O?O�O?O� U�O?O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O�O�O? O?O?O? O�O? U�U�O�O� O�U?O? U?O�O?U�a�?O?U�U? O?U?a�?U�O?U? O?O� U�U�U?U?U�U�O? O?U�O�O?O�U?U? U? O?U� O?U?U�O�O�O?O?O�U�U? U�U�O?U�U� U�O�O?U�O? U? O?O� O?U�a�?O�O� O?O�U?O�U?O?U�O? U�U� O?U�O�O� O�O?O?U?U? U�U?O�O� U? O?O?O�U�a�?U?O�U?O?U? O?O?U� O�O?O?.

 

O?O?O?U�O�O? U�O�O?O�O� U�U� O�U�O?O�O?U?U� O�U?U� O?O�O?O?O�U� O�O� U�U?a�?U?U?O?O? O�O?U?U?O�O? O?O�O?U�O�U� U?O�O�O� O�U?O? O�O� U?O�O�U�U?O? U?O� U?U�U�O�U� U�U?a�?U�O�O? U? O?U� O�O� O?U� O�U?O�O? O�U�U?U?U?U? O�U?O?O�O�U? U�O?O�U?U? U�U?a�?U�O�O? U�U� O?U?U?O�O�U� U�U� O?O�U?O? O?U� O�O� O?U�O?O�U� U�U�U�O?. O�U�O?O�O?U?U� O?U?O?O? O?O�O?O? O?U?U?U?O? O?U�a�?U�U� U�O� O?O� O?U�O�U?U�O� O?U� O?U� U�U?O�O? O?O�O�U?U� O�O?U�U�a�?O�U? O�O?U?O? O�O? O�U?O�O�O?U? O�O?O? U�U�A� O?O?U?O�U�U�O? O?U� U�O� U�U?U�O? U�U� O?O�O�U? O�U?O?O?O�U� U? O?U?U?O�O�U�A�- O�O�O?U�O�U�O�UZ O�U�O?O�O?U?U� O?O� O�U?U�a�?O�O� O?U� U�U�O?O� O�U?U� O�U?O? U?U�O� U�U?a�?U�U�O?-A� O?U�O�U� O?U?O?O? U�O�O� U�O�O?U� O�O� O�U�O� U�U�U�O?O? O?O�U?O�O?O�U� O?U?U�O? U? O?O?O�O? U?O� O?U�O�O? O?O�O�U? U�U?U?U� O?O?U� O?O� O?U�O?U?U? O�O� U�U�O�O� O?U?O�O�O�U�O?.A� O?O� U�O?U� O?O?O?O? O�O?U�O� O�U?O�U� O�U?O�U�U�O?O� O�U�O?O�O?U?U� O�O�U?O�U�O�U? O�U?O? O�O� O?O�O?O�O�O� U�O?O? U�U?U?U�U?O?a�?U�O�U? U�O�U�U? O�U�O� U�O�O?U�O? U? O�U?O�O?O?U�O? U�U�a�?U�U?U� O?U� O�U?O�O�O? U?U�U�O�U�U�O?O�U� O?U�O?U?U? U�U�U�O?. O?O�O�U? O?U�a�?U�O� U?O�O�O� O�U�O?O�O?U?U� O�O? U�O�O�O�O�U�O� O�U�U?a�?O?O�O?U? O?U�U�U? U�U�O�U�O�U�O�U�U� U?U�U�a�?U�U?U� U�O�O� U�U?O�O� O?O� U�U�O�U?O?a�?U�O�U�O� O�U?O?O?U�O? O?U�a�?O�O� U�U� O�O? O�O?O�U� O?O�U?O?U�O? O?U?O�U?U� O�U?O? U? O?O� O�O� O?U� U�U� O?O?O? O?U� U?O�O? U�O�U�O?U�U? O?U?O?. O?O� U�U?O�O? O�U?O? O�U�O?O�O?U?U�O? O?U�a�?U?U?U�U� U�U� O?O� O�O�O�O�O�O?O? U�U?a�?U�U?U?O?O?O? O�U?U� U�O�O?U� U�O�O?O� O?O?U?U?U�a�?U�U�U�O?O� O?U�O?U?U? O�O�U?U�a�?O�O? O?U?O?U� O�O?O?.

 

O?O� O�U?U� U�U�U� U�U?a�?O?U?O�U� O�O?O? O?O? U�U� O?O?O�U?O� U?O�U�O?U? O?U� O?O� O?U�O?U?U? O?O�O�U? O�U�O?O�O?U?U�O? U�O?O?O? O?U� O?U�a�?U�U� U�O�O�U�O�U�U� O?O� online casino dgfev U�U?O?O?U�a�?U�O�U?O? O?O� O?U� O?O?U�U?O? U�U?a�?U�U�O?O? U�U�O?O�U� U�U� U�O�U?U�O�U�U? U? O?U�U?U� U�O?U?O?U�. O�U�O?O�O?U?U� O?O�U?O�U�O? O?U� O?O�U?O�O?O�U�U? O�O? O?U�O�U? O?U� O?U�O�U?O? U�O?O�U�U�U� U�O�O?U� O?O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?O? O?O� O?O�O�O?O� O?U�U�a�?O�U? U�O�U� U? U�U?O?O?U� U�O�O?U� O?U�U?U� U�U?U?U�U?O? O�O?O�U�U� U�O?O�O?. O?O?O? O�O? U�O�O�O� O?O?U� O�O? O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?U� O�U�U?O�U?O� O?O�U?O?O?O? O?U� O�O?O�O? U? U�O?O�O?a�?U�O�U?O? O�O?U?O?U?U? U�O�O?O? O?O?O? O?O� U�O�O�O� O?U� O?U?U�O�U?U? O�U?O? U? O?O� O?U�a�?O�O� O?O� U�U�O�U� O?O�U�O?U? U�U� U�O?U� O�O? O?O�U?O? U�O�O� U�O?O?U�U� O�U?O? O?O� O?U�a�?O�O� U�O?O?U?U� O?U?O?O? U�O�O�U? O?O?O?a�?U?U?O� U�O�O?. O?U� U�O�O� U?U?O?O� U�O�O?U� U�O�O� O?U�O?O�U� U�U�O?O� U? O?U�U�a�?U�O�U?O? U?O�O?O?O�O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O�O? O?U� U�U?O?O?U� O�O�U�O�O?U?U�a�?U�O�U? O?O�O?U?O?a�?U�U�U�O?U�- U? O?U� U�U?U� O�U?O?O? O?O�O�U?O? U�O�O?U� O?O?O�U�- U�O?O?U?U� O?O?. O?O?a�?U�O� U�U?O? O?U�O?O?O�UZ O�U?U? O?O�O?O?O�a�?U�a�?U�O� U? O�U�O�U�a�?U�O�U?U? U�O�O� U�U?a�?U�O�O? U�U� U?U�O?U? U�O?U?O� U�O�O�O�O�U�U� O?U?O? U�U?O?O?U� O?U?O?. O�U?U� O�U?O�U� U�O?O?U?U� O?U� O?U? O?O�U�O? O?O� U�O?U� O�O? O�O?O� O?O?U� O�O? U�U�O?O� O�U?U�O?O? O�U?U� U�O?U?O?. O?U� O?O�U�U? U�U� O�U?U� U�O?U?O? O?O� U�O�O� O?O?U�U?O?O�O? O�O� O�U�O� U�O�O? U? O?O�U�U?U� U?O�U?O? O�O�U?O�UZ O�O? O�O�U� U�U?O?O?U� O?U�O?U?U?a�?O�O? O�O� O�O?O�O�U� U�U�O? U? O�U?U� O?O?U?U?O� O?O�O?O� O?O? U�U� O?U� O�O�U? O?U�O?O�U� U�O�O?U� U�O�O?U�a�?O�U? O�O? O�U�U?U�O? O?U� O?U�O?O�U� U?O�O�U?U�O? O?O?O�U?O�U? U?O�U?O?U� U�O�O?O� U?O�U?O�U�U�O?U� O?O�O?O?.

 

U�O�O?U�a�?U�O�U? U�O�U?O�U? O�O?U�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?U�a�?U?O�U?O� O�U�O?O�O?U?U� O?U�U?U�O�UZ U�O�O?U�a�?U�O�U?U? O?U?a�?O?O?O�U?U� O�O?O?O� O�U?U� U�O�O?U�a�?U�O� U?O�O�U�a�?U?O�O�U� U? O?U?a�?O?U�O�U�a�?O�U�O?. O?U� U�U�U?U� O?U�U?U� O�U�O?O�O?U?U� U�O?U?O�U�O?O? O�U�O�U�U? O?U�U?U?O?O? U? O?U� U�U�U?U� O?U�U?U� O?U?O? U�U�O? O�O? U?U� O�O?O?O�U�O�O? O�U�O?O�O?U?U� O�O?U? U?U� U�O?O�O? O?U� U�O?U�O�U? O?U�U?U� U�U�U�U� U�U�U?O?O?. U�O?O�O? O?O�U?O? O?O�O�O?O�O�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O? U? O?U�U�U? O?U?U?O�O?O? O?O� O�U?O�O?U? U�U� O?O�O�U? O�U�O?O�O?U?U� O?U�O?U� O�U?U� O?U?O? U�U�O? O?O� O?O�O?O�U�O?U� U?O�O?U?U?O? U?O�O?U� O�O? O�U?U? U?U� O?U�O?U?U? O?O�O?O�O�O?O? O?U?a�?O?U�a�?U�U� O?O?U?U?O�U? O?O� O?U� O?O�O?U� O?O�O?O?.

 

O?U� U?U� U�U?O�O? O�O?O?O�U�O� U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U?O?O? U�U� O?U� U�U�O?U?U� O?U�U?U� O�U�U?U�O?O�UZ U?U� U�O?O�O? O�O?O?: U�U?U� O?U� U�O�O�O?U� U?U� U�U� O?O�U?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?O� U�U?U� O�U�O?O�O?U?U� U�U?O�U?O?U? O�O� U?O�U?O?U� U�U� U?O�O?U� O�O? O�U?U? O?U?O�O�U? O?U?U�a�?O?O?U�a�?O�O? O?O�U�U?a�?O?O�O�O?O� U�U?U� O?O�O? O�O?O?U� U�O?O�O? O?O� O?U�U?O�U�U? O�O? O�U�U�O�U�U? U�U�O�O�O�a�?O?U�a�?U?O�O? U�U?O?O?U� O?O?U� U? O�O? O�U?U� O�U? U�O�U�U� U?U?O?a�?O?O� U�U?a�?O�U?O? O�O?O?O�U�O�U� O?U?O?O?O�U? U�U?a�?U?O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O�U?U� U�O?O�O? O�O� O?O� O�U?O�O�O� U?O�U?U?O? 1915 O?O�U?O? U�O�O?O? O?U�O�U�U? U�U� O?U�U�O� O?O� O�O?O�U�U? O?O� O�O�U�O� O?U�O�O�O� ۷۳۵ O�U?O�O?O�U� U�O�O? O?O� O?O�O�U� O?U�O�U�U? O?U?U�O�U?U? O?U�O?U?U? U�U?a�?U�O�O? U? U�U�O�U�O�U� O?O� U�O�O?O?O� U�O�U?U�U?U?U�O? U�O�O� U�U?a�?U�O�O?. O�U?O�U?U� O?U� O?O�U� O?U? U�O?O�O? O�U?O�U�O?U� O?U?O? U�U� O�U�U�O? O�O� O?U�O�O?O� U�O�O� U�O�O?U� O?U?O?. U?U�U? O�O? O?U� O?U? U�O?O�O? U�U�O?U?U�O� O�O?U?U?U� O�U?U?O� O?U�O?U?U�U?U?U? O�O�O� O�O?U?O�O� U�U?a�? U�O?O?O�O? O?U?O?O? U�U� O�O�O?U�O�U�O�UZ O�U�U?U?O?O� U�U?O?O?U� O?O�O?O�O�O� O?O�O?O? U?U�U�O�U� U�O�O?U� O?U�O�U? O?U?U?O� O�O? O?O�O? U�U?O�U�U� O�O� O?O� O�U? O?U?O?O�O� U�O�O?. U�O?O�O? O?U?U?O� O?U� O?U�O?U?U? U?O�O?O�U?O? O�O?O?O�U?U� O?U?O?U�U� O�O�U�U? O?U� O?U?U? O�O?O?U?O�O?U� O�O? O?O?U�U? O?O�O?U�a�?O?O� U? U?U�a�?U�U?O�O�O?a�?O?O� U�O?O?O? O?U� O�U?U�U?U� O�U�O�U�a�?U�O�U? O�U�O?O�O?U?U�- U?O?O� U?U?U�O?U? U�U�a�?U?O�O?U?U� U? O�O�U�a�?U?U?U�O�U?O�U�- O?U� O�U? U�O?O�U� O?O�O?O� O?O?U�U? U�U� O?U� O�U?O?U� U�O�O�U?O�U�a�?O�U? O?U�O�U?U�O�U?U?O�U� U�O?O?U?U�a�?O?O� O?U?O?. O�U?U� O?U?U�O?O�O? O�O� U�U�O�U� O�U?O?U�O� U�O�O?O�U? O�U�U?U�U?O?U? U�O�U? U�O�O?U� O?U?O?. U?U�U? O�U�O?O�O?U?U� U�U�a�?U�U� O�O�O?O�O? U�U?a�?U�O�O? U�U� U�U?U�a�?U?U� O�O? O?U�a�?U�O� O�U?O? O?O�U?U�U? O�U? O�O� O?U?O�U� U�U�U?a�?U�U�O?. O�U? O�O?O?O�U? U�U?a�?U�O�O?O? U?U�O� U�U?a�?U�O�O? U? O?U?U�U?a�?U�O�U? O?O?U�U?O?O�O?U? U�U?a�?U�U?O?O?.

 

O?O?O? U?U�U? O?U?U?O� O�O? U�O�O?U�a�?U�O�U? O?O?U?O?U?U? U?O�O� O�O?U?O? U�U� O�U?O? O�U�O?O�O?U?U� O?U� O�O� A� O�O�O�O?a�?O?O�U?U� U? U�U?O�O�U�a�?O�U�U?U?O?O?O�U?U� U�O�O?U� O?O� O?U�O?U?U? U�O� U�U?U?O?U�O?U�A� U�U?a�?U�O�U�O?A�… U�O�O?U�a�?O�U? U�U� U?O�O?O? O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O�O? U�O?U?O�U� U�U?a�?O?U?O? U?U� U�U?U?O?U�O?O� U?O�U�O?U? O�O?O?.A� O�U?U� O?O�O�O?U� O�O� O?U?O?O? O?O�U� O?O?O? O�U? U�O�U�U�a�?O�U? O?O�O?U?U? U�O�O?O? O�U�O?O?U� O�O�O?U�O�U�O�UZ O?O� O?O?U?U?O� U?O�U�O?U?O?a�?U�O�O? U�U?U� O?O�U�U?O�O? U?O�O?O?U?O�U? U�O�O�U�O�U?U? U�U� U�O�O?U� O?U?O? O�O?U? O?O�O?O?O? U�O�U�U�O? O?O�U�U?O�O? U�U?O?U�O�U?U? U�U� O�O? U�O�O?U� O?U?O? U�U�:

 

… O?O� U?U�U? O�O? O�U?O�O?O�U�a�?U�O�U? O?U�O�O? O?U?O� O?O�U? U�O?U� U�U?a�?O?O?U�. O?O?U�U? O?O�O?O?U� U�U� O�O? O?U� U�O?U�U?O� O?U?O?U�. O?O� O?U� O?U�O�U� U�U�O?U?U� O�U�O�U� O?U�U�O? U�U?O?O?U� O?U?O?U�. O?U� O�U�O�U�a�?U�O� O?O�U?O�U�O? O?O?U�U�U? O?U� U�U� U�O?O�O?O?U�O?. O?U?U�O�O�O? O?O�O�U?O�O?U� U? O?O?a�?U?U?O�O? O?U?O?U�. O?O� U?O�U�O?U?U?U�U? O�O�O?O�U�a�?U�U?U�O? O?U�O?U?U? U�U?a�?U�O�O?U�. U?O�O?U� O�O?O? U�U� O�O? U?U�U�a�?U�O� O?O�U�O� O�U?O?U� U? U?O�O�O? O�O?O�U�U� O?O?U�. O�O?O�U� U?O�U�O?O�UZ O?O�O?a�?U?O?O�O?U?U�U? O?U?O?. O?O� O?U�O� U�U?U� U�U?U�a�?U?O�U?U?O?U? U�O?O�O?O?U� U? U?U�O� O?U?O?O?O�U�U? O?O�O?O?U�. U?O�O?U� O�O?O? U�U� O�O?O�U� U�U�O?O� O?O�O? O?U?O?. O?O?O?O�O?O?U�O� O?U� O�U?O? U?U�U�U?O?U� O?U?O?U� U�O�O�O� O�O?O? O�O�O�O�O� O?U?U�.

 

…U�O�O?O�U�O�U?U? U�U� U�O?U�O�UZ O�O�U?O?U� O?U?O?U� O�U?U? U�U?O? O?O?U?O?O�O�U�U� O?U?O?. U�O�O�O? O�O� O�U?O?U� U�O�O?U� U?U�O?O?U?U� U�U?O?O?U� O?O?U�. O?O?U?U� O�U?U�a�?U�U� O?O�U� O�O� O?U�U�O? U�U�U� U?U� O?U�O? U�U?O?O?U�- O?O?O?U�O� U�U?O? O�O?U? U?U� U�U�U�O� O?U� O�O� O?O?U?U?O� U�O?O�O?U�- O�O?U� O?O�O?O?O�U� O�O� A� O?O?O?a�?U�O� A� U?O�O�O?O?U�. O?O�O?O?O�U� O�U?U�U? U�O?U�U?U? O?U?O? U? U�U�U?O? U�U� U�O?O?.

 

O?O�O?O?O�U� O�O� U�U?O?O?U� U? O�O? U?O?O? U�U?O?U? U�U� U�O?O?O?U� O?U?O?U� O?U�U�O? O?O?U�. U�U�U?a�?O?O�U�O?O?U� U�U�O?O� O�U?U� U�O?U?O?U� O�O?O?O? O?U� O�U?O�O?O�U� O�U?O?U�. U?U�O� U�O�O?U� O?O�U? U?U�a�?O?O�O�U� U�U�O?O� O?U�O� O�O� O?U?O?O� U�O�O?U�… U?U�O� U�U?a�?U�U�U� U�U�O?U?U� O?O�O?O? U?O�O?O? O?O� O�O�O�O? U�O�O?U� O?U� O�O?O�U�U� O?O�U?O�O?U� U?O?O�O?O?O�U�U� O�O� O?O�U?O�U�U�.

 

O�U?O? O?U?O?. O?U?a�?U�U�O� O?U?O?. U?O�U�O?U? O?U?O?. O?U� O�O�U? U�U?O?U� O�U?O?U�. O?O?U�a�?U�U? O?U?O�O?U? U�U�U?U� U�O�O?O�O?U? O�O� O?O�O�O?U� U�O�O?U�a�?O�U�O?. U�U�U?a�?O?O�U�U� O?U�a�?U�O� U�U� U�O�O�U? O�U�O�O�U� O?O�O?U�a�?O�U�O?. U�U� U�U� U?U�O� U�U?a�?U�O�O?U� O?U�U?O� U�U�O?O� O?U?O?O� O?O?U� U? U?U�O� U�U?a�?U�O�O?U� U�U� U�U� O?U?U?O?U?a�?U�O�U?U? O?O� O?O�U?U� U�U� O�O?O?.

 

A� O?O?O?a�?U�O�A� U�U�U?O? U�U� O?U?a�?U�U�O� U? U?O�U�O?U? O�O?O?O� U�U�O�U�a�?O�U?O� U�U� U�U�O�U? O�U?U�O? O?O� U�O�U�O� O�O�O?U?O�U�U? U�U?a�?U?U?U?O?:A� O�U?U� O?O�O?O?O�U� O?O� O�U?O? U�U?O?U? U?U�O�O� O?O�O�O? U�U� O?U?O�U� O?U� O?O?U?O�O� O?O?U?O�O� O�O?O? U? U�O� O?O� U�O�O� O�U?U� U�U�O�U�U�O? O?O�O�U? U�O�O?O?U?U� O?O�O� O�U?O�U? O�O� U�U� O?U� O?U� O?O?O? U?O�U?O?U� O�O?O? O?O�U�U?a�?U?O�O?U?U�. O?O�U�O�O�O�U�O?A� O?O?O?a�?U�O�A� O?U?U�U?U� O?O�O?O?O�U� U�O?O�O? O�O?O?O? U�O�U�U�O? O�U?U�U?U� O?O�O?O?O�U� U?O?U�U?A� U�O?O�O? O?O�O�U?O?A� O?O� O�U�U� U?U?O?a�?O?O�O?U�O?U? U�U�U? O�O?O?. O?U?U�U?U� O?O�O?O?O�U�A� U�O�O�a�?U�O�U? U�O�O?O�U?A� O�O?O? U? O?U� O?U�O?O�U� O�U� U�O�O�O�O�U�O�O? O�U? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?U?O? U�U�O�O?U?O? O?U� U�U�O�U� O?O�O?U?O?U? U�U� O?O� U�O?O�O? U�O�O�O� U?O�U?O?U� O�O?O?O? O?U�O?O�U� U�U?a�?O?U?O?. U�U�O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O� O?U� O?O�O?O? U? O?O� U�U�O?O�U?U� O?O�O?U?O?a�?U�O?O� O?O?O?U? U�U?O?O?U� O?O?U� O�O?O?. U�O� U?U� O�O? O?U�a�?U�O�O? O?U� U?U?O?O� O�U�O?O�O?U?U�O? O�U?O?U�a�?O�U? O�O?O? U�U� O?O� U�U�U?O?O? O?O�U?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?O? U�U�O�U�a�?O�U?O� U�U� U�U?a�?O?U?O�U� O?U?O?U? O�O� O�O? U?U� O?O�O? U�U?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O� U�U?O�O?U? O?O�U?U�O�O� O?O�O?O? U�U� U�U� O?O�O?U� U? U�U� O?O?U�O� O?U?O?. O?U�O� U?O�U?U�O?O?O�U? O?O� O�U?U? O�O�O�O�U�a�?U�O�U? O�U�O?O�O?U?U� O�O? O?U�O� U�U�O�U?O? O�U?U�O�U?U? O?U�O� O?O?U� O�O?O?O� U�U�O�U� O�O�U?U? U�U� O?U?O?O?O� O?U?O�O�U� U�U?O?U�U? O?O�U?U?O? O?O� O?U� O?U?O�U? O?O?U� U? U�O�O?O�O?O? O?O� U�U�O�U� O?U�U? U�U� U�O�O?O� U�U�O�U�O�U� U�O?O�O?O? U�U?a�?U�U?O�O?O? O?O� O?U�a�?O�O� O?O?O�U?O? O�U?O�O? U?U?O?U� O�O?O?. U�U�O�U�O�U� U�O?O�O?O? U?O?U�U? O�U?O�O� U?U?U�O�O�O?O? O�U?O? U�U?U?O?U�O?U� O�O?O? O?O� O�U?O�O�O� O?U?O�O� U�U?O�U?O�U�U?a�?O�O?. O?U?U?O� O?O�O�U?O?a�?U�O� U�U?O? O�O? U�U�O�U?O? U? O�O�U�O�U? O?U?U?O� O?O� O�O�O�O�O� O�U�O?O�O?U?U� U�U�O? O?O?O?U� O�O?O?. O�U�O?O�O?U?U� O?O� O?U?O?O?O� U�U?O�O�O? O�O?O�O�U� O?U� U�U�O�U�a�?U�O�U?U? O?O�O�O? U�U� O?O� U�O�O?O�O?U? U?O�O�O� O?O� O�U?O�O?O�U�a�?U�O�U? O?U?U�O�U?U? O?U?O?U� O?U?O?. U�O� U�U�O�U�a�?O�U? U�O�O?U�O? O�O�U�O?O? U?O� O�O�O?U? O�O� O?O�U�U�O� U�U?a�?U�U�O? U�U� O?O� O?U�U� O?U�O?U?U? O�U�O?O�O?U?U� U�U�U?O?U� O?U?O?U� U? O�U? O?O�O�U�O�O�U� U�U�U�O�O? U�U�O�O?O? O�O� O?O�O�U? O?U?O�U� O?U� U?U?O?O� U�O�O?U� O�O?O?.

 

U�O�U�U� U�O?O�O? O�U�U?O?O� U�U?a�?O�U?O? U�U�O�U�a�?U�O�U? O?U?O?O?O� U? O?U?O?O?O�U?- U�U�O�U�a�?O�U?O� U�U� O�U?O�O?O�U�a�?U�O�O? O?O�O�O?U�O�U�a�?U�O�O? O�O�U?U�a�?U�O� U? U�U�O�O?O� O?U?O?O?O�U?- O�O? O?O�O?O?O�U�U? O?U� O?O�O?O?O�U� O?U?U?O� O�O�U� U�U?a�?U?O�O?O?O? U�O?U?O�U� O�U?U�a�?U�U� O?O� U?O�U?U�O?O?O�U? O?U�O?U?U?a�?O�U? O�O?U?O?U? U? O�O�O?U�O�O?U? O�O�U?O�U� U�U?a�?U?O�O?O?. O?O� U�O�O�O?O?O� U�U�O�O� O?O�O? O?O�O?O?O�U�A� O�U?U�O�U�A�- U�U� U�O� U?U� O?O� O�U?O? O?O�O?O?O�U� U�O�U�U�U? O�O?O?- U�O?O�O? O?O�U�U� O?U?O?O?a�?U?U?U�O� O?O�O?O?O�U� U?O� U?O�U� O�O?O?. U�U?U�a�?U?U� O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�- O�O?U?A� O?O?O?a�?U�O�A� U?O�A� O?O�U?O? U�O�U?U?O?U�A�- O?U�a�?O�U?O� U�O�O?O� O?U�a�?U�O?O� O?O�O�O?O?U� U�U?O?O? U�U� O?U�O?O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�O?O�O? O?U� O�O?O�O? O?U?O?O? U?U�U? U�O� U?U� O�O? O?U�a�?U�O� O?U� O?U�U?O� O?O�O?O?O�a�?U�a�?U�O�U? U�O?O�O? O?U�O� U�U?a�?O?O�O?O?O? O�U�O?O?O�O�U? U�U� O?O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U�O?O�O?a�?U�O�U? O?O?O?U? O�U? O?O�O?U?O�O?U� U�U�U?a�?O?U?O?. O?U� U?O�U� O?O�O� U�O?O�O?- A� U�O�U?A�O?A� U?O�U�U?O�O?U?U?A� U? A� O?O?U?U�O?A� – O?O� U�U�O? U�O�U� O?O?O�U?O� U�U?O?O?U� O?O?U� U? U�O�U�U�O�UZ O?O?U�O�O� O�O?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O�U�U?U� U?O�U?O?U� O?U?O?U� U�O?O�O? O�O� O?U� U?O�U?O�U� O?O�O?O�U�O?. O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? U�O�O?O? O?O� U�O�U? U�O�O?O�O? O�O? U�U?O? U?O�U?U�O?O?O�U? O?O?O�O?U�U?a�?O?U?O?O� O?U�a�?U?O�U� O?O�A� U?O�U�U?O�O?U?U?A� O�O�O?O�O? U�O�O?O?O?U� O�O� U�U?a�?O?U�U?O?O?O� U? O?O�O�U�O�O�U� O?O� U�O�O�O� O�O?O� O?U?O? O?O�O?U� O?U�O� U�U?a�?O?U?O?O? U? U�U�U� U�U?O? O?O� O?O�U?U?O�U? U�O�O?a�?U?O�U?O?U� U?O�U?U�O? U�U?a�?U�U�O?.O�U�O?O�O?U?U� U�U?a�?U?U?U?O?:A� U?U�O?U? O�O? O�O�U?O? O?U�U�O? O?O? U? U�U?O�U�U? O�O? U?U�O�O�O� U�U?U?U� O?U� O?U?O�U?U� O�U�O?O�O�O?O? U?O�U?U�O?O?O�U? U�O�U?O?U?O? O?O?U� O?U?O? U? O?U�O?U?U? O�U? O?O� O?U�a�?O�O� O?U?U?O� U�U?O?U? U�O?U?O? O�O? U?O?a�?O?U�U?U�U�a�?O�U? O?O�O�U? O�U�U? U�O�O?U� O?O�O?U?U�O�U? O?U?O�O�U� U�O�O?O�U�U?U?a�?O�O? O?O� O�U?U? O?U�.A�

 

U�O?O�O? O�O? U�O?O� O?O�O�O?O�O� O?U?U� O�U�O�U� U?O�U�O?U? U? U�O�U�U?O?U� O?O�O?O?O�U� O�O�U? O?O� U�U?O?O�U� O�O?O?. U�U�a�?U�U?U� U�O?O�O?a�?U�O�U? U�O?U�U?O� U�U?U?O?U�O?U?O�U� U�O?O?O�O� U�U� O�U?O�U�U�O?U?O�U� U�O�O?O?U?U� U�O?O�O?a�?U�O�U? O�U�O?O�O?U?U� U�O�O?U?O? U�U?a�?O?U?U�O?- U�O�U� O?U�O?O?a�?U�O�U?O�U?O� U? U�U?O?U? U?O�U?O? O?U? U?O�U�U�O�O? U�O�U� O?U?O�O?U?U�O� U?U�O? U? U�O�O�U?O�U�a�?U�O�U? O?U�O?O? O�O?O?O�U?U� O?U�O? U? U�O�U� U?O�O?U�O? O�U?O�O�U?O�U? U�O�U�O?U?U�- O�U?U� U�O?O�O? U�U?O? O?U�O?U�U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?U? O?O� U�U�O?U?U� O?U�O�O� U?O�O?O?a�?O?U�U�O?U� O�O?O? O�O? O�U�U�U� U?O?a�?O?U�U?U�O� U?U�a�?O?O�U�O? U�O�U� U�O?U�O� U?O?O�O�U?O? U�O�U?O�U?. O�U?U� O?U�O�O�O� O?O� U�U�O� U�O�U�U?O?U�a�?U�O� U?O�U?O? U�U?a�?O?U?O? U?U�U? O?O� O?U�O?O�U?U� O?U�a�?U�O� O�O�O�U? U�U�U?O?U� O�O?O? U�U� O?O� U�O� U?U� O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O� O?O?O� U?O� O?U�O� U�U?a�?U?O�O?O?. O�O�O� U�U�U?O?U� U?O� U�O�U� O?O� U?O�U?U�O?O?O�U?O? U�O�U�U�O? O?O?O�U?O� O?U� O?O?U?O�O� O�O?O?O? U?U�U? O?U?a�?O?U� O�O�U?O� O?O�O�O? U? O�O? U�O?O� U�U� U�U?a�?O?U?O�U� O?U� O�O� U�U�U?U� O�U�O�O�U� U�O�O?:

 

O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? O?O� O?U�O�U? U�U?U�U� U? O�U�U?U�U?O? U? U?O� O�O? O?O?U�a�?U�O�U?U? O?U�U�O�O? O?O?O�U? U�U?a�?O?U?O?O� O�U?U� O?O?U�a�?U�O� O�O� U�U?U?O?U�O?U� A� O?O�O�U?O?A� U�U?a�?U�O�U�O?. O?U�O?U?U? O?U�a�?U�O� O?U�O�O� O?O�O�U?U? O?O?U� O�O?O?O? U�U� O?U� O?U� O?U�O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O� U?U?O?a�?O?O�O?U�O? U�O?O�O? U�U?a�?U?U?U?O?- U�U?U� U�O� U?U� O�U�U?U�O?U? O�O� O?O�O�U? O�U?O? O?O�O?O�O?O?U�a�?O�U�O?- O?U�U�U�O? O?U?O?O?O� O?U� O�U?U� O�O�O�O� U�U� O?U�a�?U�O� O�O? O?U?O�U� O�U?O? O?O�O�O?U�O?. O?U�a�?U�O� U�U?U� U�U�U?a�?O?U?O�U�U�O? O�O�O?O?O�O�a�?U�O�U?U? U?O�U�O?U? O?O� O?U?U?O�O�U� O?O�U�O�O�O� U�U�U�O? O?U� U�O?U�U?U�O�U�U? O?O�O�U?U? O?O?O?U?U� O?O?U�a�?O�U�O?. O?U?O?O?O� O�U?U� O?O�O�U?O? U?U�U? O?O?O? O�O? O?U?U?O�U? O?U� O�O�U? O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? U�O?U?O?U� U�U?a�?O?U?U�O?O� O?U�a�?U�O� O�O�O?O�O? U�U?a�?U�U�U�O? U�U� O�U? U�U?a�?O?U?O�U�O? U�U�U�O?O�U� U�U�O?. O?O� U�O�O?U�a�?U�O�U?U? O�O? O�U�U?U�O?O? U�U� O�U�O?O�O?U?U� O?O�O?U� O?U?O�U?U? U�O�O?U� O?U�a�?U�O�O?O?O? O�U?U� O�U?O�O�O? O?O?U? U�U?a�?U�U�U�O? O?O�U?U� O�U?O?O?O�U� O�O� O?O�O�U? O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? O?O�O?U?U? U�U�U�O?O? O?O� O�U?U� O�O?O?U�O�O? U�U� O?O� U?O�U?U�O?O?O�U? O�U? O?U�U�O� U?O�O?U? O�O?O? U�U� U�O�U?O�O� U?O�U?O?U� U�U�U�O�O? O?O�O� U? O?U?O�U� O?O?U?U� O?O�O�U?U? O?U�a�?U�O� O�O� O?O�O�O?. O�U?U� O�U?O�O�O? U�O�O�O�U�U� O�O? O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? U�U?a�?O�U?O�U�U�O? U�U� U�O�U?O�O� O�U?O? O�O� O�U?O? U�U�O? U?U?O�U?O�O? O?U�O?. U�U?O? O?U?U?U?U?O? O?U�U?O?U?O�O� O?O�U�U�a�?U�O�U? O�U? O�O� U�U?a�?U?U?O�O? U? O?U� O�U? O�U�O?U�O�O? U�U?a�?U�U�O?:A� O?U? U�O?O�U?O? O�O�U?O�UZ O?U� O�U?O�O? U?U� U?O�U?U�a�?U?O�U?O? O?O�O?U?O�U?U?. O?U? O?O�U?O? U?O�O? O?U?U?O�U? U�U?O?U�O�U?U? O�O� U�U� U�O�O?U� U?U�O� U�U?a�?U�U�U�O? O?O?U�O�O?U?O? U�U� U�U?O?U�O�U?U? O�O� U�U� O?U� O?O?O�U� U�U?a�?O?U?O�U�O?.A� O?U�O?O� U?O�O�O?U?U?O�U� O?U� O�U? U�U?a�?U?U?U?O?:A� O�U?O� O�O?U?O�U�U? O?U?U?O?O? O?O�U?O? O?U? O?O?U?O�U�U? U�O?O�O?U? O�O� U�U� U�U�U�U� O�O?O? U�U� U�O�U?O? U�O?U?O�U�U� O?U�O�U�O? U�U�U�O? O?U�U?U?O?U?.A� U�U�O� O?U� O?O�O�U?O?a�?U�O�U? O?O�U?O? O�U�U?O?U?O�O�U�O? U�U� O�U?O�O� U?U?U�O�O�O? O�U?O?U? O�O? O?U�a�?U�U� O?O� O?O�U?U� O?U�a�?U�O�O?O? O?O�U� O?U?U?U?O? U? O?O?U?U� O?O�O?U?O? O�O�O?O?O�O� U?O?O?O?O� O?U�a�?U�O� O�O� O?O� U�U?O? O?O?O� O?U?O?O�O�U� O?O�U�O�O�O� U�U�O?. O�U?O�O� O?O� O?U� O?U�O�U� O�U?O�U�a�?O?O� O�O? O?U� O�O?O? U�U� O?O?U?O�U�O? O?U�a�?U�O� O�O� O?O�U� U�U�O?O� O�U�O� U�O?O�O? O?O� O?O�O?U? O?U�O�U� U�U?a�?O?U?O? U�U� U�U?U?O? U�U?a�?O?U�O? O�U? O?O?O? O�O? O?O�U� U?O�U?U�O?O?O�U? O?U� O�O?O�U? U�O�O?O�U� U?O?U�O�U� U�U�O� O?U�O�U�O�U? U?O�O�U�U?O?a�?O?O?U�a�?O�U? O?O?U� O�U?O�U�O? O?O? U�U� O�U?O? U�O?O�O? O?U?O�U� U�O?O�O�U�O?.

 

O�U?O� O?U� O?U� U?O?O?U� U?O�U�O?O�UZ O?U�U� O?U?O? U? O�U?O� O�U�O?O�O?U?U� U�U�U?O�U� U�U?O?O?U�A� O?O?O?a�?U�O�A� U? O?U?U?O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U�O?O�O? O�O�O?O�O? U�O�O?U� O?O�O?O? U�U� O?U� O?U� U?O?O?U� O?U�U� U�U?a�?U�U�O?O? U?O? U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U? O�O?O?O�UZ O�O�O�U? O?O?O?U?U�O�U�U� U?O� O?O?O�U�a�?U�U�U�O?U� U?O� O?U?U�O�O�U?U?U�U� U�U?O?O?O? O?U�O�U?U?U�U? U�U� O?U�O�U�U? O?O� O?U�a�?U�O� U�U?O?U?O?U� U�U?a�?O?O?. U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U? O�O�O�U? O�O?O? O?O�O?O�O�O� O?U?O?O? O?O�O?O?U�O? O?U�O�O?U?a�?O?O? O?O�O�U? O?U�O?O?U� O?U?U?O�O�U�O�U? O?U?U� U?U� U?O�O? O?O� O?U?U?O�O�U� U? U�U?O?O? O?O� U�U?O? O�U?O?O? O�O�O� U?O�O�O?O?U� O?U� O?U�O?U?U? O�U?O?U?O�O� U?U�O?O?O� O?U�O�U�O�U? U�U?U�U� O�O?O?O? U�U� O?O�O?O�O� O�O? O�U?O�O�U?O�U�U? U? U�O?U�U?U?O? O?U?O?.

 

۱- O?O?O? U�O�O�U? O�O?U?U?O? U�O?O�O?U�O�O�U?O? O�O�U�O�O�a�?U�O�U? U�O?O�O?U?

 

O�O?: U�O?O�O? O?O�O�U?O? ( U?O�U?U�O?O?O�U?O? O�U?U�O�U?U?) O�U�O?O?O�O�O�O? U�U?U�U?U?O�O? O?U�O�O�U� U�O�U? O?U?U�: O?O�O?O?O?O�U� ۱۳۸۴

 

O�O�U?U?U�U?U�: O?. U?O�U�O�O�U?O?U?

 

O?O�U?O�U?O?U� O�O? O?O�U?O?A�A�A�http://www.dibache.com

 

یک نفر این مطلب را می پسندد.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>