O?O�O?O�O�U� O�U? . O?U? O?O�U�U?U�O�O�
نوشته شده توسط ماه ايزد يار در تاریخ ۱۰ مهر, ۱۳۹۳ در ساعت ۰۱:۲۶ قبل از ظهر | در مجموعه تاریخ ادبیات | با ۰ نظر

O?U�O�U�U? O�U?. O?U?. O?O�U�U?U�O�O� O�O� U�U�U�a�?O?O�U?U� U�U?U?O?U�O?U� O?U�O�U?U?O�U?U? U�U?a�?O?O�U�O?O?U�O? U?U� O�O? O?U�O�U� O�U�U? O�U�O�U�U? O?U?U� O?U� O?O?O? O?U�U?O� U?O�O?O� U?O?U? U?U� O?O?O?a�?U�O� O?U� U�U?U?U�U?O? U? O?U�O�O? U?O?O? U?O�O? U? O?U� U�O�O? O?O�U?O? O?U�U?O�U? O�O?O?U?O�O? O?O?O?U?U� O?O?. O?O�U�U?U�O�O� ۹۱ O?O�U�U� U�U?O?U� U?U?O? O?O� U�U�O?U�O? U?O�U�O? O?O� O?U�O� U?U?U�U? U?U?O�U�U?O? U?U� ۵۰ O?O�U� O?U�O�O� O?O� O�U�O?U?O� O?U�O?U?U? U?O�O?U� O?U?O? O�O? O?U�U?O� O�U?O?.

O?U?O�U�O? U�O�O�U?U�O? O?O?O� O? U�U�O�U?U�O?U� O�O?O?U? O?U�O�U? O?O�U�U?U�O�O�O? O�U�U� O�O?U�O�U� O�O?O� U?U?O? O?O�U�U?U�O�O� U?U?O?: U�O�U? O?O�U�U?U�O�O� O?U� O?U�O�U?U� O�O?U?O?U? O?U?O?U� O�O?O?. O?O� O�U?U� U?U� O?O� U�O�U� U�U? U?O�O?O?U� O�O?O?O�U?O�U� U�U?U�O? O?U?O?O?U� O?U?O?O? U?O�O?U?O? O?U�O�U�O?O? O?O�U�U? O?U?O? O?O� O�U?U� U?U� U?O? O�O? O?O�U?O? O?O�U� U�U?U? U�U?U�O�O?U? U�O�U?U�O�U� O?O?U�O? O�O?U?U? O?O?. O�U? U?U?O? O�O? U�O�U?O? U? U�U�U�U�U?U� O?O� O?U�O�U� U�O�U? O?U�O�O� U�U?U� U?U?U�U� O?O�O? U? O?U?U�O�O�U?a�?O�U? U�O?U?O?.

O?U�O�O? O?U�O�U? O?O�U�U?U�O�O� O?U� O?U�U?U� U�O�U�U?O?U�a�?O�U? U?U�a�?O�O�U� U?U�U? O?O?U?O�O� O?O?O�U?O� U?O�O�O� O�O? O?O�O�O� O�O?O?U? U�U�O?O?O� O?O?U� O�O?O?: O�U�O�U� A�U�O�O?U?O� O?O?O?A�O? U�O�U�U?O?U� A�۹ O?O�O?O?O�U�A� U? 2 U�O�U�U?O?U� U?O�O?O?U?O�U? O?O?U� U?U� U�O� U?O?O�U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?U? O?O�O?O�O�U� U?U? O�O�U�U?O�O?U� O?O�U?U�U? O?U� U�O�U� U?U�O�O? O?O� O?U� U�O�U? O?O?U� O�O?O?. A�U?O�U�U? U? O?U?U?U?A� U? A�O?U?O� O?U�U? O�O� O?O�U�O� O?U?U?O�U?O? U�O�O�O�a�?U�O�A�! U? A�O?U? U�U?O�: U?U? U�U�O?U�U�.A�

O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? O?O�U� ۱۹۵۱ U�U�O?O?O� O?O?. O�U?U�U?U� O�U�U�U� O?U� U?U�U? a�?O?O?U?U� O�U�U�U�a�?O�U? O�O? U�O�O�U? O?U?O�U?U� O?U?O? U? U�U�U?U� O�U�U�U�O? U�O�U� O�O?U?O�O�U�U� U? U�U?U?U? O?O� O�O?O?U?O�O? O?U�O�U?U?O� O�U?O�O�O? U?O�O?U� O?U?O?: A�O�U?O� U?O�U�O?O� U�U?a�?O�U?O�U�U?O? O�O? U�O�O�O�O� O?O�O�O?O� O?U?U?O?O? O�O�O?U�O�U�O� O�U?U�U?U� U�U?O?U? U?U� O?U?O?O? O?O�O�U?O? O�O�O�O? O?U� U�U� O?O?O�U�U?O? U�O�U� O?U?U�O?U� O�O?O? U? O�U?U� U?U� O?U?O�O�U� U?U�O? U?U?O?U?U? U�U� U�U?U?U�U� U?O�O?O?U� U? U?O?O� U? U�O�O?O�U� U�O?U� O�O? O?U� U?U� U�U� O?U� O?U�U?O� O?U?O�U?U� O?O?U�a�?O?O�U� U�U� O?U?O?U� U? O�U�O�O�U� O�O? O�U?U� O�U?O� O�O�U?a�?U�O�U? U�O�O? U? U?O�O? U?U� O?O?U� O�O� U?O�O? O?U?U?U?O? U?O�U?O�U?U?U�O? U�U?a�?O�U�O?O�O?O?O? U?U�U? O�U�U?U�O?O? O�O� O?O�U?O�U�U?O? O�O�U� U? O�U?O�U�U� O�O? O�O� U�O?O�O�U� O?O� U�U?O�O? O�U?U� O�U?O� U�U?O?a�?U�O� O�O�O?O? U?U�U�.A�

U�O�U�U�O? U�U�U� (O?O�O�U?O� U�O?U�U�a�?U�O� U? U?O?O�O?O?O�O�a�?U�O�) U�U�U?a�?O?O�U�O?O?U�O? O?O� O�U?U� O�U�O�U� U�U� O?O�O�U?O�O?U? O?O�O?O?U� O?O�O?U�O?. O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? O?U�O�U?O�O�U�U� O?U� O�O�O�U? U?O� U?O�U?O? O?O?O?U?U� O?O? U? O�O�U?U? U? O?O�O�U?O? O�O�U�U? O?U� U?O?U�U? U�U?U�O?U� U?O�U�U?U?U�O? U�U?O�U?O�U�U? U?U� O?O?O�O?U?U? O�O? U?U? O?U�U?O?O?U?O�U� U?U?O? O?O�U�O?U?O�U�U? O�O�O�O�O� O?O?U� O?U?O? U?O? O�O? O?U�O�U� O�U�U� O?O�O�U?O?U? O?U� U�O�U� U�O�U?U�O?O�U? U?U?U�O? O?U� U�O?O�U?U?a�?O?O�U?U� U�U?O�U?O�U� U�O?O�O?U� U?O�U?O? O�O?O?U?O�O? O?U�O�U?U?O� O?O?O?U?U� O?O?.

O�U?U� O�U�O�U� O?O� O?U� U�O�U� O?U�O?O�O�O?U�U?O? U? O?O?O�O�O�O? O?O�U�U?O�U�U� A�(U�U�O�O?U?A� U? A�U�O?U�O?U?A� O?U? O?O� O�O? U?U�U�O�O? U�U?O�O? O?U�O�U�U� U?O�U�U?U?U�O? U�O?O?U�O?) U? O?O�U? U�U�O?U�O�U�U�a�?O�O? O�O? O?U?O�U� U�U?O�U?O�U�U? U? U�U?O�U� O�O?U� U? U�O�U�U�O? O�O? O�U?O? O?U?U?O�U�U� O?U� O?U� O�O�U�O�U� U? O?U?a�?O�O?O?U�O�O?U? O?U� O?U�U?O�U? O?O?O�U?O?O�U�O�U� O?U?O�U�O?O? O?O� O?U�O�U?U?O�U? O?U?O�O�U� O�U�U? O?O�O? O?U?O�U� O?U�U?U� O�O� O?U� O�U?O? O�U�O? U?U�O? U? O�U?U�U? O?O�U?O? O?U� U�U?U�O?U?O? U?U? O�O�O� O�O�U?U�a�?O�U? O?O?O? U?O�O?O?O? O?O�O�U?O� U�U?O�U� O�U?O�U�O�U�. O�U?O�U�O?U� O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?U� U?U? O�U�O?O�U� O?O?O?U?U� O?O?U� O?U?O? U? O�U�U�U?O? O�U?O�U�O?U� O?U�O�U?O?O� O?U� O�U�O?O�O?U� U?O�U?O?U� U?U?O�U�U?U�O�U�U� O�O�U�U�O?U?U? O?U?O?.

O�O�O�O?U� O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? O?O� O�U�O�U?O? U�U� O�O?O�U�U� U?O�U?O?U�O? U�O�U�U�O? O�U�O?O?U� O?O�O�U? O?U�U�O?O?U?U�U?a�?U�O�U? U�U?U�O?U� O?O�O�U? O�U?O�U�U�O?U� O�U�O�U?O?U? U?U�U?a�? U?U�U�U� U? U�O?U?U�U?a�? O?U� U�O?O� U�U?a�?O�O?O?. U�O?O�U� O?U?U�U?O? O�U?U� O�U�O�U� U�U�U�U�O�U� O?O�U�U? 250 U�O?O�O� U�O?O�U� U?O�U?O? O?O�O�O?. U�O�O�U? O?U?U?U?O? U�U?U�U� U?U� O�O�U� U�U�U?U� U?U?U? O�O? O�O?O�O�U? U?O�U?U� U�U?O?U?U�U? O?U?O?U�O? O�O� O?O�U� ۱۹۸۰ O?U� U�O?U� O�O?O�U�O?O? U?U?O? O?U�U?U� O�U?U� U?O�O� O�U? O�O� O?O� O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O?O� U?O�O?! U?U?U�U?U? O�O�O� O?O� O?O�U� ۱۹۷۴ U�U?O?O?: A�U?O�U?U�O? O?O�U�O?O�U?U?O�U� O?U� U?O�O�a�?U�O�U? O�U?. O?U?. O?O�U�U?U�O�O� U�O?O�U� U�U?a�?O?U�O? O�U?U� U�U?U?O?U�O?U�O? O?U� O?U?O�U� U? O?U�O�U�U� O�U?O? U?O?O? U�U?O�O?U�O? O?U�U?U� O?O� O?U?O?O? O�U�U?O?O? O�U?O? O�O� O�U?U? U�O?O�O�O?U� O?U?U� O�U?U?O?O?U� U? U?O�U�U�U? U�O�O�O� O?O�O?U� O�O?O?.A�

O?O?U?O�O�U? O�O? U�U�O?U�O?O�U� U�O�U�U?O?U� A�۹ O?O�O?O?O�U�A� O�O� U?U� O?O�U� ۱۹۵۳ U�U�O?O?O� O?O?U� O?U?O?O? O?U?O?O?O� O?O�O?U?U� U?O�O?U�O?. O�U?U� U?O?O�O? U?U�U? U?O�O? U�U?U?O?U�O?U?O�U�U? U�U?U� U?U?U�U?U? O�O�O� U? O�O�U� O?U?O?O�U?U? U?a�? U�O�O�U?U�O? O?O�O�O?U?U? O?U?U� O?U?U?O�U�O?. U�U�O? O?O�U�U� O?O�O?O� O?O?U� O?U?O? O?O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U?U� U�O�U�U?O?U� O?U� O?O�O�O� O?O� O�U?O� O?U?O�U�U? O?O?O?U?U� O?U?U�O?. U?U?U? U�U?O�U� O?U?O? O?U�U�O� O?U� U�O?O�O�U� O�O�O?U�O�O?U?O? O?U?U?O�U? O?U?O�U�U?U?a�?U�O�U? O?U?a�?O?U?O? U? U�U�O� O?U�U�O� (O?O�U�U?U�O�O� U?U� O�O? O�O�U?U? O�U?O?O�U�U?U? U�O�U� U�O?a�?U�O�U? U�U?O?U?U�U? O�O?O?U?O�O?U� U�U?a�?U?O�O?O? O�O?O?O�O? O?O?O�U� U�O�O�U?O�U�a�?O�U? U? O?O�U�U?O�U�U� O?U?O? U? U�U� O?O?O�U� O�O?U�U?a�? U? O�O?O?U?) U? O?O�U�U� O?U?U?O� O�U?U� U?U� O�U? U�O� O?U�U�U� O�O� O�O? U�U?O�O?O? O?O�O�O?O�O�U? O?U�O?U? O?O�O?O?O�U� U?U?O?O�U� O?O�U�U? U�O�U�O?U� O?U?O?O? O?U?O� U?O� U?O�O�O?O?U� O?U?O? (U�U�O�U� O?O�O�O?O�O� U�O?U?U�U? a�?O?O?O�O? U�U?O�U�U� U?O�U?O�U�) U? O?U� O�O�U? O?U�U�O� O�O? O?O�O�O?O�O� O?O�O�U?U? O�O?O?U?O�O?U� U?O�O?U� O?U?O? U?U� O�O?U� O?U� O?O�O?O?O�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?O� O�O?O�O? O?O?U?U?O� U?U?U�U?U? O?O� O�O�U� U? U�U?O� U?O� O�U�O? O�O�U?O? U?U�O?. O?U�O�U? O?U?O?O�U?U? U?U? O?O�O� U?U?O?U� O?U?O? U?U?U?U?U? O�U� U�O�U�U�O? U? O?O�O? U? U�O�U�O�O?U?O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?O�U�U?U�O�O� O�O� U?U� U?O�U?O�U� U�O�O?U? U�O?O�O�U�O?O? O?O�O?U?U� U�U?a�?U?U�O?. O?U�O�U? O?O�U�U?U�O�O� O?O� U�U?O?O?U�a�?U�O�U? O�U?O? O?O�U?U�O? O?O?O�U? O�U�O? O�O?O?U? O�O� U�U� O?U� U?U�O�U� O�O?O�U�O?U� O?U?O?. O?U� O�U?U� U�O?U�U? U?U� U�U?U?O?U�O?U� O?O� O?U?O�U� U?U�O?O� U?O� U�O?O�O�O? O?U�U�U� U�O? U�O?O�O? O?U?O?U�O? U�U�O?U?O� O�U?O? O�O� O?O�O?O�U�O?.

O?O�U�U?U�O�O� O?O� O�U?O�U�U? O?O�O?U?U? U�U�U?U� O?U?O�U�U? O�O� O?O�O?O?. O?O� O?O�U�O?U?O?U� U?O? O?O�O?U?a�?U�O� U? O�O?O?O?O?O�O? O�O?O?U?a�?O�O? O�O� U�U?a�?O?O�O? U? U�O�U�U�a�?U�O�U? U?O� U?U?O? U? O�U?O�O?U�a�?O�U? O?O�O�U? U?U?O? O?O�U�O?O? O?O�O?O?U?O� U�O�U�U� O�O?O?U?O�U? U�U?a�?U�U?O?O?O� U?U�U? U�U�U?U� U?U� U�U?U?U�U?O? O�U?U? O�U?O?O? O�O� O?U� O�U? U�O?O�U� O?O�O?O? O�U?U�U? O?O�U?O? O�U�U? O?O�O�O? U? O?U?U?O� O?O�O�U?O? O�U�U?U�a�?O�U? U�O?O�O?O?. O�U? O?U� O?O?U?O�O�U� O?O?O�O?U? O�U?U?U?U? U?U?O?U� O?U?O? U?U� O�O�U�O? O�O? O?U?O?U� O?U?O? O�U?O?O? O�U?U? O�U�O? O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? O?U� U�U� U�U?a�?O�U?O�O? U? O?U�O�O�O� U?O�O? O?U?O? O�U? O�O� O?O� U�O�U?a�?U�O�U? O?O?O?U? O�O? O�U?U? O�U�O? U?O?O�O? O?O�O?O�O�U�O?. O?U� U?O�O�U?O?O�O�O? O?O?O?U?O� O?O�O? U�O� U�U� U�O�U�U� O�O? O?U�O�U�U�a�?U�U�O?O�U�O? O?O� O?O?O? O?O�O�O?O? O?O?U?O?O�U�O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O�U� ۱۹۵۳ U?U� O?O�U?U� O�U?O�O?O�U� U?U�O�O�U� U? U�U?O?U� O?O�U�U? O?O� U�U�U�O?U� O?U?O?O? O?U� O�U?O� U?U�U? O�O? O?U�U?O�U? O�O?O?U?O�O? O�O?O�O�O�U?O?U? U?O�O? U? O?U� O?U�O� U?U?U�U? U?U?O�U�U?O? O�U?O? U? O?O�U?U� O�O�U�U�a�?O�U? O?O� U?U? O?U�U?U� ۳۶ U�U?O?O�O�U? O?O� O?O�U�U�U� U?O� O?O�O�O? U?U? O?U?U� O?O?.

O?O�U�O�O� O�U? O?U� O?O�O?U?U? U�U?U�O?U� O�O�U�U� O?U�U� U?U?O?O�U�O?U� O?U?O?: A�O?O�U?U� O?O� U?U?U�U? U?U� O�U?O?U� O?U� O?O?O? O?U?O�O?U� O?U?O?U� O?O�O�U? O�U?O?U� O�O�U?U? U?U? U?U�O?U� U?U?U�U? O?O?O�O?U� U? O?O�U�U? O?U�O�U� O�O� O?U�O�O� O?U?O�O�O�U�U� U? O?O� U�U?U� U?O? O�O�U?a�?U�O�U? O�O�U�U�O�U�U� U�O?U�O?U? U�O?U�U�.A� O�U? O�U?U�U? U?U� U?U?O�U�U?O? O�O� O?O�U? U�U?a�?U?O�O?O? O?O�O? O?O�O�U? O�U?O?U� O?U� O?O?O�U?U�O�O? O?O� U?U�U?O�U?O?O� U?O� O?U?O?O�O� O?O� U?U?U�U?O�U� O?O�U?U�O? O?O�O?O?U?O� U?U�O? U�U?U?U?U?O�U?O� U?U� O?U�O�U?O?O� O?U� O�U�O?O�O?U� O�U?O? O�U? U�U�O?U?U? O?U?O?. O?O�U�U?U�O�O� U?O? O�O? O?U� U?U� O?U� U�U?U? U�U�U?O?O�U?O� U�U�U� U�U?O�U� U?O�O? O?O�O?O? O�U�O?O?O�O� O?O�O�O�O? O?O?U?O�O� U?U�O? U? O?O� O�U�O?U? U�O?O?U? U?O�U�U�O� U�O?U?U�U? O?O?.

U?O�U�U? U? O?U?U?U? U? O?U?O� O?U�U? O�O� O?O�U�O� O?U?U?O�U?O? U?U� U�U�U?U? U?U?O?O?O� O?O� U�U?U?U?U?O�U?O� U�U�O?O?O� O?O?U� O?U?O?U�O?O? O?U� O?O�O?U?O? O?O� O?O�U�a�?U�O�U? 1961 U? 1963 U�U�O?O?O� O?O?U�O? U? O?O�O�U?U� O�O�O�U? U?U� O�O? O?O�U�U?U�O�O� U�U�O?O?O� O?O? O?O�O?O?O�U� A�U�U? U?O�O� ۱۶O? 1924A� O?U?O?O� U?U? O?O�O?O?O�U� ۲۵ U�O?O�O� U?U�U�U�a�?O�U? U?U� O?O�O? O�O?O?U� O?U�O�O�U� ۱۹ U?U?O�U� ۱۹۶۵ U�U?U?U?U?O�U?O� O�O� O?U� O�U?O? O�O�O?O�O�O� O?O�O?U� O?U?O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O�U� ۱۹۹۷ U�O?U?U� U?O�O? U?U� O�U�O?O?O�O�O�O? O�U?O�O?U?O?U� O?O�O?O?O�U� U�U? U?O�O� O�O� O?O� U�O�U�O? U?U? U?O?O�O? U�U�O?O?O� U?U�O?O? U?U�U? O?O� O?U�U?U�U� ۹۰ O�O? O�U�O�O� U?O�O?U� U�O�O�O�O?O�O? O�U?O?O?O�O�U? U?O�O?. O�U? U�O�U?O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?O�U�U?U�O�U�O?U� O�U?O? O�O� O�U�O?a�?O?U?O�U? U�U?O�O? U? O�O�O�O?U� O�U�O?O?O�O� O?U�U�O� O?O� O?O�O?U�O�U�U�a�?U�O� U?O� O?U�O?O�U�U?U?U?a�?U�O� O�O� U�O?O�O?.O?O� O�O?O�O? U?U?U? O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U? O?U� U�O�U� A�O?U�U? U?U?U?U�U? O?O� U?O�U�U?O?U?U?U?O?A� U?U?U�U�U? a�?O?U� U�O�U� A�U�U�O? O�O�U�U� U�U�A� O?O�O�O?U� O?O?. O�U?U� U?U?U�U� O?U�U�O?O� O�O?U?U? O?O�O�O?U� O?O?U� O?U?O? U?U� O?O�U�U?U�O�O� O?U?U?O� U�O�U?O? U?O?U?O?U� U�O?O? O�U�U?U� O?U?U�U�O�U?U? O?O�O�O�O? O�O� O?U?O�U?O?O?.

 

O�U?O�U�O? U? O�U?O�U�O?
O?O�U�U?U�O�O� O?O� U?O�U?U?O? O?O�U� ۱۹۵۳ O?O� O?O?O�U? U�U?O�U?O�U�a�?U�O�U? U�O�U� O�O�O� O�U?O�U�O? O�U?O�O? U? O?U� O?U�U�O� O�O�O�O?U� O?O�O? O?O� O�U? U�O�O�O�O?U�a�?O�U? O?U?U�U�O?O? U�U?U� O?U�U�O� O?U� O�U? U?U?O?U� O?U?O?U�O? U?U� O?U� U?U?O?U?U? O?O� O�U?O�U� U�O�O�U?O� O?O?U?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U?U? O�U?O?U�O�U�U� U�O�U�U? U�O�U? U�U?a�?O?U?O?O� U?U�U? O?U� U?U?O?U?U? O?U�U�O� O?O� O�U?O�U� O?O�U�U�O�U�U� U�O�U? O?O? U? O?O�U�U?U�O�O� O�O�O?O�O? U?O�O? O?O?O�U?O�U? O?U� O�U? O�U?O�U�O? O?O?U� U? O�O�O?O?O�O�O? O�O� O?O� O?U� U�U?O�U?O�U�a�?U�O� U�O�O? U?O�O? U? U?U? O�O�O�O� ۲ U�O?O�U? O?U?O� O?O� O?U?O� U�U�U? O�U?O? U?O?U?O?. O�U? U?O? O�O? O�U?U� U�O�O�O�O� O?U?U?O� O?U�O?O�O? O?O� U�O�O?U?O?O�O? O�O�O?O? U?O�O?O? O?O�O? U?U? U�U?O�O? O?O� O?O�U� ۱۹۷۴ U?U� U�U?U� U�U?a�?O�U?O�O?O? U�O�O�O?O? O�O?O?O�O�O� O�U?O? O�O� O?U� O�U�O?O?O�O� U�O�U�U?O?U� O?U?O�U�O�O�O?U? O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U?O�O�U?U�O?U� O�O? O?O�O?O�U�O?O? O?O� O�O?O�U�U?O�O� O�U?O?U�O�U�U� U�U?U?U?U?O�U? O?O�U?U�O? U�O�O�O�O?U� U?O�O?: O?O?U� U?U�O?U? O?O�O�O�O? O�O� U�U�O?O?O� U�U�U?a�?U?U�O? O�O? O?O�O�U�O? O?U?U?O?a�?O�U�U?U?O?U? O?O�O�U?O�O?O�O� U�U?a�?O?U?O?. U�O�U? U�U?O�O?U� O?O�O�O�O? O?O�O�U�O? O?O�O? O�O?O?. U�O�U? U?O�O?U� O?O�O�O�U� O?O�O?O� U�U?a�?O?U?O? O?O?O?O? O?U� O�O�U?U� O�O�U?O�U?a�?O�U� O?O�O�U?O? O?U?O?. U�U� U�U?O?O?U� O�O� O?U?O?O? O?O�O�U�. O?O�O?U� U�U?O?O?U�U�O? U?U�U? U?U�O� O?O�O�U? O�U?O?U� U? U�O�O? O?O�O?U� O�U?O?U� U�U?a�?U�U?U?O?U�.

U?U�U? O�U? U�O� U�U� O?U?O?O?O� O?O� U?U? O�U?O? O�O�U?U� O�O�U?O�U? O�O? O?O� U�U?a�?O?U�O?O? O?U?O?O?O� U�O?U�U?O� U�U?a�?O?O?O? O?O�O�U?O� U?O? O�O? O?U� U?U� O?O�U?U?O�O? O?O� O?O�U� ۱۹۶۱ O�U?U? O�U�O? U�U?O?U� U�O�U�U� O?O�U?U� U�O�U? O?O?. O?O� O?O�U�a�?U�O� U?O�O� O�U?O?U�O�U�U�a�?U�O� U? U�O�U�O�O? O�U?U� O?U?O? U?U� O�O?O�U�U?O�O�O�U�a�?O?O�U� O�O� O?U� U�U?U? U�U�U?O?O�U?O� O?U?O�O?O?U�O? O?U� O�U?U� O�U�U?O? U?U� O?O�U�U?U�O�O� O�O� O?U�O�O� U�O?O�U�O?U� U?U�U�O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O� O�U?O�U�U? U�U�O�U� O�U? U?O?U?O?U� U? O?U�U?U?U� U? U�O?U�O�U�U? U?O�O�O�O?O�O? O?O�O?O?O? U?U�U? O?O� U�U�O? O?U?O? O�O?U?O?U? U?U� O?O� O?O�U�a�?U�O�U? O�O�U?O� O�O? O�U? U�U�O?O?O� O?O?U�O? U�O�O?U? U�O�O?O� U? U�O�U?U? O?O� U�U?a�?U�O�U? O?U?U?O? U�U?a�?O?U?U�U?U� U?U� U�O�U� O?O?U�a�?U�O�U? O?U?U? U�U�O�O?U?a�?U�O�U? O�U� U?O�U?U?O?O?. O?O?O�U? U?U�O?a�?U�O� U?U?O?U� U�U?a�?O?O? O�U? O?O�O�U? U?O�U�U?O? O�O? O�O�U?O� O?O� U�U?O�U� U�O�O?U� U?U�O? U? O�U�O�U?U? O?U?O?O?O�U? U�O?O?O? O?U� O?U?O?O?O� O?O?U�a�?U�O�U? O?O?U?U� O�U?O?O? O�O�U? U�U?a�?U?U�O?.

U?O�U?O? U?O�U?U? O�U? U?U�O� O?O�O?O� U�U?a�?O?O? O�U?O?O�U�U�a�?U�O�U?U? U?U� O?O� U�U?O�O? O�U? U?O�U?O? O?O�O?O?O? O?U?O?O?O� O?U?O?. O?O�U�U?U�O�O� O�O? O?U?O? U�O�O?U� U?O� U?U? O?U?U?O�U�U� O?U?O? U?O� O?U?U�O?O?U?U? O?U�O�U?U?O�U?U? U?U� O�U?O? O?U?U?O? O�O� O?U� U?O�U?O�a�?O?O�U?U� O�O�O� U�U�O�U?a�?O�O? O?O?O?U?U� U?O�O?U� O?U?O?. O?O?O�U?a�?U�O� U�U?a�?U?U?O?U�O? O�U? O?O� O�O?U� U�O?O?O?O�O� O?O�O?O?O�U� U�U?a�?U�U?U?O?O? U? O?O�O�U? U�O?O?U? O?O� O�U?O�O�O� O?U�U� ۱۹۷۰ O?O�U?O?U� O?O?U� O?U?O? U?U� U?U?U�U?O�U� a�?U�O�O�O?U?U�O? U�U?U?O?U�O?U� A�O?O�O?U?A� U�U�O�U� O?O�U�U?U�O�O� O�O?O? U?U� O?O�O�O? O?O� O�O?U� U�O?O?O?O�O� U�U?a�?U�U?U?O?O?.

O?O� O�U?U� U?U� U�O?O�O� O?O? U?U?U�U?O�U�a�?U�O�O�O?U?U� O�O?U� U�O?O?O?O�O� U�U?U?O?U�O?U� O?U?U?O�U? O?U� O�O?U� O?U�O?O�O? O?U? O?U�U� O�O?O?. U?O�U� U�U�U?U�O?U?U�O? U�U�O?U�O? O�O?O?U? O�O? U?O?U?O� O?O�U?O?O�U�U?O� O?O�U� ۱۹۸۴ O?O� U?U?O?U� O�U?U� U?U� U�U?a�?O�U?O�U�O? O?U?U?U?O�O�U?U? O?O�U�U?U�O�O� O�O� O?U�U?U?O?O?O? O?U� O�U? U�O?O?U?U? O?O?O� O�U�O?O?U� O?O�U�U?U�O�O� O?O?U?U� O?U� U?U� O?O�O?O� O?U?U?O?U? U?O?U? O?O?U?O?O? O?O?O? O�O? O?U� O?U?U�U� U�U�U?U�O?U?U� O?O? U? U?U?O?: A�O?O� O?U�O?U?U?a�?O�U� O?U�U�O?O� O?U� O�O�U?U� O�O�U?O�U?a�?O�U� O?O�O�U?O? O?O?U� U? O�O? O?U� O?U?O?O�O?O?U?O�O?U� O?O?U� U?U� O?O�O�U? U�U?O? U?O?O?U� O?O? O�O?O?.A� U?U�U? O?U�O�U? U�U�U?U�O?U?U� O?U� U?O�O� O�U?O?O? O�O?O�U�U� O?O�O? U? O?O�U�U?U�O�O�O? O?O�U� ۱۹۸۶ O�U? O�O� O?U� O?O�O?U?O�U� U?O?O�U�O? O?O� O�O�O�O?U� U�O?U�O? O?O� O?U?U?U?O�O�U?U?a�?O�O? O�O? U�U�U� U�U?U�a�?U�O� U? O?U?O?U?O�a�?U�O�U?U? O�O? U�O�U�U�a�?U�O�U? U�U�O?O?O� U�O?O?U�a�?O�O? O�O?O?U?O�O?U� U?U�O?.

U?O�U?U�O?U� O?U� O?U?U?O�U� O?O�U�U? U?O?U?O� U?O?U?O?U� O?O? U? O?O� U�U?O�U� O?O?O�O? O�U?U�U?a�?U�O�O? O?O�U�U?U�O�O� O?O� O�U?U� O?O?U?O� O?O�O�U�O�O�U� O?O�U�O?U� O?O?. O�U?U� U?U?O�U?O?U? O�U�O?O?U� O?O�O�U? O�O�U?U� O�O�U?O�U? O?O?U?O?O? O?U?a�?U�O?U?U�U� U�O?U?O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O� U�O�U� U?U?O�U� ۲۰۰۹ U�U� O�O? U?O�O?O�U?U? U?U?U�O?U?U�U?O? U�U?U?O?U�O?U� O?U?O�O?U? U?U� O�U�O�U�U? O�O� O?O� O?U�U?O�U� O�O?O�U�U� U�O�O?U?O� O?O?O? U�U?O?O?U� O?U?O?O? O?U?O�U?O? U?O�O?. O?O� U�O�U� O�U?U�O�U? U?U? U�O�O�U? O?O�O?U?O�U� U?O?O�O�U� U�O�U? O�U?U� U?O?O�O? O�O� U�U�U�U?O? O�O?U�O�U� U?O�O?.

O�O�U?U� O�O�U?O�U? O?O�U�U?U�O�O� U?U? O?O�O� O?U?U?O� O?O�U� ۱۹۹۸ U? O?O�O� O?U?U?O� O?O�U� ۲۰۰۰ U�U?O�O? O?O�O�U?O? U�O�O�O� U?O�U?O?O? U�U?U� O?O� O�U?U� O?U?O?O�U�O? O�O?O?O?O� O�U?U?O? U�U?a�?U�O�O�O? U? O?O?O? O?O�O?O�O? U�O�O�U?O�O�O? U?O?O�O? O�O�O�O�O�O? U�U�O?O?O� U?O�O?U�O?. O?O?O�U? U�U�O?U�O?O�U� U?U�U� U?O�O?U�O? U?U� U�O?U? O�U?U� O?U? O?U� O�O? U�O�U? U?O?O�O?U? O?O� O�O�O?O?O�O� O?O� O?O�U�U?U�O�O� O?U?O?O�O?O?U?O�O?U� U? O?U?O?O�U?U?U? O�O?O?. U�O?U?U?U?O? U?O?O� O?O�U�U?U�O�O� O?O� U�O�U�U�a�?O�U? O?U� U�U?U?U?U?O�U? O?O?O?O�U?O� U�U?O?O? U?U� O�U?O�U�O�O? A�O�U?O�U�U? O?O?U?O? O?O?U� U? U�O�O?O�O�U�A� O?O�O�O? U? U�O�O?U? O�O� U?U� O�U?O�U�O�O? O?O� U?O?O�O? O�U?O? U?O�U? U?O�O?U�O? O�O?O�U? O?U� O?O�U�U?U�O�O� U?O�U�O?U? U�O?O�O�O?O� U?U�U? O�U?U� O?U? U?O?O�O? O?O�U?U?O� O?O�O? O?U?O�U? O�O� O?U� O�U?O?O�U�U� O?O�U�U?U�O�O� O�O�O�U?U� U?O�O?U� O?U?O?U�O?.

O�U?O�U?U� O?U�O�
O�O�U?U� O?U?U?U?O? O?O�U�U?U�O�O� O?O� O�U?U�U?U� O�U?O? O?O�U� U�U? U�U?U�O�O?U? O?O�U� ۱۹۱۹ O?U�a�?O?U�U?O�U� O?U?U�U?U� U?O�O?U�O? O�O�U�U?O�O?U� O?U� O?U�U?O� O?U�O?. O�U?O�U�O�O? O?U?O�U?O? U?U� O?O�U� ۲۰۰۱ O�O? O?U�U?O� O�U?O?O? O?O� O?O�U�U?O�U� O?O�U� U�O?U�U?O� O�O�U?O? O?O�O? U�O?O�O? U?O�U?O?U? U?O�U?O?U?O�U� O?U�U?U�U?U� U?U?O? O?U?O?. O?O�U�O? U?O?O� O?O�U�U?U�O�O� O�O? O�O�U?U� U?O�O�O? U?O�O?U� U?U�U?O� U? U�U�O?O�U?O� U?O?O? O?O�O?U�O? U�U?a�?U?O�O?. U�O�U? O�U?U�U?O?O? U�O�O?O� O?O�U�U?U�O�O� O?O?O�O� O�U?O�U�U�O?U? O?O�O?O? U? O?O�O?U� O�O?U?O�O?U�U�O? O?U?O?. U?U�O?U? O?O�U�U?U�O�O� O?U� O?U�U?O� O?U�O?O? U?O?O� U? U�O�O?O�O? O?O�U?U� U�O�U�U� U�O�O�U�U� O?U?O?U�O?O? U?U�U? U?U�O?U? O?O�O?U�O? U?O?O� O?O�U�U?U�O�O� O?O�U�O� O�U?O? O?U�U�O� U�O�U� O?U�O?U?U? O�U?O? O�O� O?O?U?U?O� O?O�O?U�O? U? O�O?O?O?O� O?U� O�U?O�O?O�U� U�O?O?O�O? U? O?U?U� O?O�O?U? U? O?U?O? O?U� O�U?O�O?O�U� U?O�O�U? U�U�U� U�U?O�U� U?O�O?U�O?. O?O�U�U?U�O�O� U�O�U?O? O?O�U�O?O�U?U? O�U?O?U? U�O?U?O?. O�U? U?U� O?O� O?U� O?U�O�U� O?O�U�U? O�O?O�U?O? U�U?a�?U?O�O?U�O?O? U?O�O�O? O?O�U�O?U?O?U� O?O? (O?U� U�O?U?U?U�O�U� U?O�U?O�O? O�U?U� O?O�U�O?U?O?U� U?U?O?U� O?U?O? O?U� O�O?O?U?O�O? O?O�O�U�O�O?U?U? U? U�O�U�U?a�?U�O�U? O�O?O?U?O�U?U? O?U�O�U�U�a�?U�U�O? O�O?O?) U?O? O�O? O?U? O?O�U� O�O? O?O?U� O?O� O�U�O?O�O�U�O�O? O�O? O?O�U�O?U?O?U� O�O�O�O�O� O?O? U? O?U� O?O�U�O?U?O?U� U�O?O�U�U?a�?O�U?O?. O?O�U�U?U�O�O� U�O�U�U�O? U�U?U�O?U� U?O�U�U?U?U�O? U�O?U?U?U� O?U?U� O?U�O?U?O� O?O�O?U? O?O�U�O?U?O?U� O?U?O? U? O?O�O?O?U?O�U? U?O?O�O? O?O�U� U?O�O�O?a�?O�U�O?O�O�U?U�U? O?U�O�O� O�O� U�U?O? O?O� O?U�O?U� O?O�O?O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O�U� ۱۹۳۷ U�U�O�O�U� U?O?O�O? O?U� O�O?O�U?O? U? U�U�O?O?O�U� O�U?O?. U?O?O�O? U�U?a�?O�U?O�O?O? O?O�O�O�O? U�U�O?O�U?O� O�O� O?U� O�U? U?O�O? O?O?U�O?O? U?U�U? O?O�U�U?U�O�O� O?U� O�U?U� U�O?U?O�U� O�O?U?O? U?U� O?O�O�U? O?U� U?O�O� O?O�O�O?U� U�O?O?U� O�O?O?. O�U? O?O� O�U?U� O?U�O�U� U?U?U? O?U? O?O�U� O�O� O?O� O?O�U�O?U?O?U� O�U?O�O?U?U�U?O? U?O�O�O�U�O?. U�U� O?U?O�U�a�?O�U?a�?U�O�U?O? O?O� O�U?U� O?O�U�O?U?O?U� U�U?a�?U?U?U?U�O? U?U� O�U? U�U�U?O?U� U�U?a�?U?U?O?U� U�U?a�?O�U?O�U�O? U?U? O�U�O�U� O?O?O�U? O?U�O�U?U?O�U?U? O?U�U?U?O?O?.

O?O�U� ۱۹۳۹ O?O�U�U?U�O�O� O?O�O? O?O?O�U?O� O�O�U�U�U�O�U?U?a�?U�O�U? O�O?O?O�O?O? U?U?O? O?O�U�O? O?O� O?O�U�O?U?O�U� U?U�U�O?U?O� O�U?U�U?U� O?O�O?O?O�U� U?U?O?O�U� O�U?O? O?U� U�O�U� A�O�U?O�U�O�U�A� O�O� O?U� U�O�U�U� O�O?O?U?O�U? U?O�U?O�O?. O�U? O?O� O�O?O�U�U� O?U� U�O?O�U?U�a�?O�U? U�O�U� O�O?U?U?U?O�U?O� U? U?O�U�U?U?O�O? U? O?O?O�O?U? O�U?U?U�U?U�U?a�?U?O?O? O?O�O?O?O�U� U?O�U?O�O?. O?U?O?O?O� O�U?U� O?O�O?O?O�U�a�?U�O� O?O�O�O�U? U?U�U?O?U�a�?O�U? U? O?U?O�O�O�U? O?U?O?U�O? U?U� O�O�O�U�O? U�U�O?O�U�U? O?O� O?U�U�O� O?U?O?U� U�U�U?a�?O?O?. O?O�U�U?U�O�O� U?O? O�O? O?U� U?U� U�U�O?U?U�a�?O?O�O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U?O? O�O? O?O?O? O?O�O�U�O�O�U� O?O� O?O�U� ۱۹۴۱ O?U?O�U�O?O? O?O� U�U?O?U� U�O�U�U� A�U�U?U?U?U?O�U?O�A� O?O�O?O?O�U� U�O�U? U?U�O?O� O?O� O?U� O?U�O�U� U�O�U? O?O�O?O?O�U� O?O� U�O�U�U� U�U?U?U?U?O�U?O� U�O?U? O?O�U?U? U�O� U�U?U?O?U�O?U� O�U?U?O�U? U�O�U�U?a�? O?U?O?. O?O�O?O?O�U�U? U?U� O?O�U�U?U�O�O� U�O�U? U?O�O?U� O?U?O? A�U?U? O?U?O�O? U?U?U�U? O?O� U�U?O?O�U� U�O?U?O?U?U�A� U�O�U� O?O�O?O? U?U� O?O?O?a�?U�O� O?U� O�U�O�U� U�O�O?U?O� O?O?O? O?O?O?U?U� O?O?.

O?O�U�U?U�O�O� O?U� O�O?U�O? O?O�O?O�O?U? U?O�O� O�U?O�U�O?U� O?O?. U�O�U� O�O?U�O? O�U? O?O� O?U?U?U� O?U� U�U?O�U� U?U?U? O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? U�O?O�U?U?O? O?U� U�O�U� A�O?O�O�U? O�O?U�U�O� O?O� O?O?U� U? U?U�O�U?O?A� O?O?O?U?U� O?O?. O�U?U� O?O�O?O?O�U� O?O� U�O�U�U?O?U� ۹ O?O�O?O?O�U� O�O�O?U�O�U�O� O?O�O�U?U?a�?O?O�U?U� O?O�O?O?O�U� O�O?O?. O?O�U�U?U�O�O� O?O�U� ۱۹۴۵ O?O� O?U?U�O�O�O?O?O�U� O?O?O?O�U? O?O?O� O?U�O? O?O?O?O�U? O?O?U� O�U? O�O?O?U?U? O�U�U? O�O?U�O�U� O?O? U?U� O�U�O?O?U� O�O?U� O?O?O?U?O�U? O?O�O�U? U?O�U?U?O�O?U? O�U?O�U�U? U�O�O?U? O�O? U?O?O�O�a�?U�O�U? O�U�U? O?U?O?. O�U? U?O? O�O? O?U�O?U?O? O?O� U?O�U?O�U� O�U�U? O?O� O�O�U?U?O� U�O�U�O?.

 

U?O�O?O?U?O�U? U? O?U�O?U?U�:U?O�U?U� U?O�U�U�U? U? U�U�O� U?O�O?U?U� U?O�O?U?O�
www.persianpersia.com/artandculture

O�O�U� O�U� O?U�U�O�U?U� :U�U�O?O?

 

Be the first to like.
ماه ايزد يار

درباره -

نظرتان را بنویسید

XHTML: شما می توانید از این برچسب های استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>