شما در حال دیدن مجوعه نوشته های 'نویسنده' هستید

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۸ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۲:۵۰ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۱ نظر

O?O?O�O�U� O�U?U�USU?O�U� U�O?O�U�US O? O� O?U�O? O?O�O� U�USO?O? U�U�U?O�U� O�O�U� O�U?O?U� O?O?O�U�U?O�U�O? O?U� O�O�O? O?O�USO?US O?U� O?O�U�O� U? U?O�USUSU� U�O?U�O�USU� U�US O?O? O? U?O�O�O? O�O�U� U?USU�O�USUS O?O� O?U�USU� U�O�US O?U�U?U�O�O� U? U�O� U�U�U?O�O� U?O?O? U?U?U� U�O� O? O�O�U� U?USU�U?O?U� O?O� O?U�USU� U�O�US O?O?U?O�U�O?U� O�O� O?O�O�USO? O?O?U?O�O� U?O�O?U� O?U?O? .A� O?USU�US O?O�O�O? U? U?O�U� O�O?O�U?O�U�O? O?O� […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۸ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۲:۵۶ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۱ نظر

U�U?O?O�U�O?O� O�O? U�U?O?O�U� U�O?U�U� O?U� O?O�O?U?U? U�U�O?O� O�U?O? O�O� O�O? O?O?O? O?O�O?U� O?U?O? O? U�U�U?O�U� O?O?O�U?O? O?U� U�O�U? O�U?O� O?U?O?U? O�O? O?U?U�U� O�O? O?O� O?U?O�O?U� U? U?O�O�U? U�U�O�O? O�O� O?U� O?U�U?O? U�U? U�O�O? …O?U? U�O�U� O?O?O? O�U?O�U�O� O�O�U�U?U�O? U�U�O?O�O? O?O?U� O?U?O? . A�A�A�A�A� . ………………………………………………………………………………… O?O� U?U�U? O�O? O�O?O�U?O� O?U?O� O�U?U?O?O�O?U� U? U?O�O�U�O?U� O? U�O�O?U? […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۸ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۱:۲۴ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با دیدگاه‌ها برای O?O�O? U�O�U? بسته هستند

A�O?O�O?U�O�U? A�A�A�A� O?O? U�U�O�O? O?U?O�U� U?O?O�O�O? O�O�O�O?U�U�O�U� O?U?U?O?O? O?U� U�U�O�O�U? U�U?O?O? U? U�U�O�U�U�O? U�O?O? U?O�U? O?U?U�O�O?O�U? O�U?U�U?O�U�U?O? O?O�O�U� U?O? O�O? O?U?U�O? U?O�O?U�O? O�O?O� O?U� O?U�O?U?U? O�U?U?O? U?O�U?O�U� U�U?O?O�O? O�O�U�U� U�O�U? U?U?U�O�U?U? O�O?U?O? O?O� O?U�U�U�O�U? O?O�U?O? O?O�U�U�O�O� U�U�O?U� U�O�U? O�U?O?O?O�U?U? U�U?U�U?O?U� U?O�U?O�O?U?O?U� O?U� U�O?O� U�U?O�O?U?O?U�O? U?O?O� O?O�O?O? U�U?O� O�U�O�U?U? U�O�O?O� O?O?O?U?U� O?O?U�O�U� O?O?U�O�O� U�U? O?O?U�O?. O�U�U?U�O�U? […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۸ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۱:۵۸ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۴ نظر

O?U�O?U�O?O?U� U�U�O�O�O?U� O?U�O�O� O�O? O?O�U?U�O�U? O?U�O� U?O?O� U�U?U? O?U�U?U� O? U?O�U� O�U?O�O?U� O?U?O? U? U�U�O�O�U� O?U� O?O�O�O?O� O?O?O�U?O? O?O� O?O?U?O�O? U�O?O�U� O�U? U�O?O?U?U� U�O�O� O?U?O? . O?O�O�O?O� O?O?O�U?O? O?O�O�O�O� O�O�O?O? U?U?U?U? O?U�O�U� O�U?O�O� U?O?O�U� O?U?O?A� U? U�U�U?U� O�O�U�O? O�O�O?O�O�U� O�U? O�O� O?O� U�U?O�U� O?U?O?O?O�U� O?U?O?O?O� U�U?U�U�U?O? . U?O?O�U� O?O?U?O�O�U�O�O?U� O? O?U?O� O�O?O? U? O?O�U�U� U?U? […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۱۸ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

A�O?O�U?O�U� O�O�O?O? U�O� O�O?O�U? O?U�U� O?U�U?U� O�U�O? U�O�U? O?U�U? U? O?U?O? U? O?O�U�O�U? O?U�O?O?O�U� O?U�O�U�U? U�O?O�O? U�O�U? O�O�U?U� U? O�O�U?U?O� O�O� O?U� O?U?O�U?U� U�O?U?O?U� O?U?O? . O�O?O� O?O�O?U? O?U?O? O? O?U�U�O� U�O?O�U? U�U� O?O�U�O� O?O�O�U? O?U�O�U� O?O�O� O?U�O�U� U�O�O?U?O? U�U? O?O? U? O?O? O�O� O?O� U�U�O? U�O�O�O?U� O?O� U?U?O?U� U? U�U�O�O� U?U?O�O?U� O�U? U�O� O?U� […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۳۳ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

U�O�U� U? U?U�U?O� O�O?O� O?U� O�U?O? U?O�U?U?O? O?O�U�U?U� O�U?O? O�O� U?O�U?O?. O?O�U�U�O� O?O� U�O�O�O�O�U�U� U�O?O�O�U? U�O?O?U?U� U�O�O� O?O� O?O�O? O?O� O?U�U?O�O?U� O�U�U?U�O� U?O?O�U?U?U� O?U� O?U� U�O?U�O? O�U�U?O�O?U? O?U?O? . O?O� O�U? O�U?O�U� U�U� O?U�U�O� O�O? U�O�O?U� U�U�O�O?O?U? O�O?O?U?O�O?U� U�U�U? U�O�O? O?U�U�U� O?O� O?U? O?O�U� U?O�O?O?U� O?U�U?U?U� U�O� U�U?O? O�O? U�O�O� O�U?O?O�O?U� O?U?O?U�O? . U�O?O? U�O� […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۲۷ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

U�U�O�O? U?U?O� A�A�A�A�A� A�U�U�U?O?U� U?U�O� U�U? U�O�O? U�U?O?U�O�U?U? O�O� U�U? O?U?U�O? U�U� O?U?U?O�O�U� U�O�O?O� O?U� O?O�U�O? U�U?O?O?U�O? . U�O?O?U�O� O?O� U�U�O�U� O�U? O�U?O?O?O�O?U� U? O?U� U�O�U?O� O�O�O�O�U?O? U�U?O�U� U�U? U�O�O? O? O�U�U?O�O� O?O� U�O?U�O�U�O? O�O? O?U�U�O� O?U�O? U�U? U?O�U?O? . O?O� U�U� O?U� U? O?O�U�U�O�U?O? U�U?O�U�U� O�U?O?U? U�O?O�O?O? . O?U�U� U�U� O?U?O? O?O?U? U�U? U�O�O? […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۳۵ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A�A�U�U?O�O? O?U?U?U�O?U� O?O�U?U?O?U� O?U�O� U? O�O?O?O?O�U? O�O?U?O?O�U� U�O�O�U?O�O? O?U�O�U� O�O?U?U�O�O?U?U�U? U�O�O�O� O?O�O?O?. U�U�O?U?U� O�O? U�U� O?U�O�O� O?O� O�O?O? U? U�U� O�O�U? O?U?O?U�O?. U?U?O�U�O�O? O�O?O� O?U?O? O?O� O�O?O�U�U� O?U?O?U� O�U? O�U?O?O�U?U? U�O�U� O?O?O?O?U?U? O�O?U?U�O?U?U� U�O� O?O� O�U?U? O�U�O?U�U? O�O�O�O?U? O�U?O? […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۲۸ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�U�O�O? O?U� O�U?O?U�A�A�A�A�A�A� A�A�A� U�O�O? O?O� O�U?O? U�O?O�O�O?U?O?U� U? O?U�U�O?O? U�O?O?U�O� O?U?O? O?O�O�U? O?U?O�U?U� O?U�O?U� O�O? O�O�U�U� O�O? O?U�O�U?U�U? U�O?O�O?O? . U?O�U�U? O?O�O�U? O�O�U?O? O?U?U?O�O� U�O�O?U?O� U�U? O?O? O�U?O? O�O� O?U� U�O?O�O?U� U? U�U?U�U� U�U�O�O� U?U� O?O�O?O�U�O? . O?U� O�U?O? O?O�O�O�U� […]

نوشته شده توسط آرتا در تاریخ ۷ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۰:۰۷ بعد از ظهر | در مجموعه داستان | با ۰ نظر

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� O?O?U?O?U� O?O� O�U?U? U�U�U� U�O�U? U�U�O�O� O�U?O?O�O�U�U� U�O?O?O?U� O?U?O? . O?O� O?U?O?U� U�O�U?U� U?U� O?O?O? U? U�O�O?O? O?U�U�O� U�U� U�U�U�U?U� O�U?U� O�O�U� O?U�U� O?U? O?U?U? O�U?O?O�O�U�U� O�O� O?O� O?O� U?O�U?O?U� O?U?O?U�O? O?O�O�U?O? O?O�O? O?O�O�O? O?U�O?O? . O?O�U�O� O?O?O?O? O�O� O?U�U?U� U?O�U� U�O�O?U� U? O?O� U�U? O?O?O? O?O�O? O�O� U�U?O�U� O?O�O?O? . O?O�O?O? O?U? U? […]