شما در حال دیدن مجوعه نوشته های 'نویسنده' هستید

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۴:۵۴ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۲ نظر

U�U�O�O�O? U�U? U�O?U?U�U� O?O�U?O?U� O�O� O?U� O?U� O�O�U� U�U? O?U�U� O?U�U? U�U?U?O?U�/U�U? U?O�O?U? O?O? U�U? U�U?U�U�U�… -A�A�A�A�A�A�A�A� O?O�O? U�U� O?O�U?O? U�O�O?U? O?O?U� U�U? O?U�U? U�U� U�U? OY! -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O?U�U� O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O� O?U�U�U?U� O?U?O�U�U? U�U� U?O�O?U?O?U?O?U�U�U?O? U?O�O?UZU� O?U?O�U�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U�O�O� U�U?O�U? U?O�U?O?O� O?O�O�O? U�U�U� O?U�U� U�U� U�U?O�O�U� -A�A�A�A�A�A�A�A� U?O�O? U�U?O�U?O?U? U?U�O?U? O?O�U�U?O�O? U�U? U�U�U� U?O�U?U� […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ فروردین, ۱۳۹۲ در ساعت ۰۳:۴۶ بعد از ظهر | در مجموعه عمومي | با ۰ نظر

O?O�O? O?U�O?U?O?U� U�O?O�O�O? U?U�O?U? O?O�O�U? O�O�U? O?O�O? O?O�O�U? U?U?O?O�U�U? O?O� U�U?O�U� U�O�U? O�U? O?U� O?U�U?U� O?O?O�U�O?U? U�O?U? O�U?O�U�O? O?O? U�U� U�O�O�U� O?O?U� O�O� U�U�U�U?O? U�U? U�U�O? U�O�U?U? O�O?O? U�U?O�U? O�O� O?U? U�U?O� U�U� O?O?U�U? O�U?O?U? O?O�O?O�U? O�O� U�O�O?O� U�U? U�O?O? U? U�U� O?U?U?O�O�U? O�O� U?O?O? U?U�O�U�O�U? U?O�U�O?O?U?O? U�U�U? U�U? O?U�U� O?O� O?O?O�U�U? U�O�O? U�U?O�U� O�O�O�O�U� […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ اسفند, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۳۳ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۱ نظر

  O?U� U?O?O�O�O? U�O?O�U� O?U� U�U�U� O�O? U�O�U?U� O?U?U�U�O�O? O�U? O�U�U�U?U� O?O�U? U?U?U�O?O�O� U�U?O?O? U? O?U� O?U�U?O�U� U?U� U?U?U�U�O?O�O? U�O?O?U�U� O?U� U?O?O�U�U?O? U�U?a�?U?O�O?O�O?O?. O?O� U�U�O? U�O�U� O�O�U?O� O�U? O?O�O?U�O�U?U? U�U� O�O? O�U?O�O�O? O?O�O�U� U?U?U�O?O�O? U?O�O? U?O�U?O?U� O�O� O�U?U? O�U?O�U� U? O?U?U?U?O?O�O? O�U�O� U�O�O?U�. O?O� O�U?U� U�U�O�U�U� ۲۲ O?O�O? O?O�O?O?O�U�a�?U?U?U?U? U?U?U�O?O�O� O�O� O?O�O�U? O?U�O� O?O�O�U�U� U? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۴ اسفند, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۰۸ بعد از ظهر | در مجموعه مقاله | با ۱ نظر

  O?U�U� O?O?O�U�O?U�O�O?USO? O�O? O�U?O?U?O�O� U?O�U�O�U�USO?O?a�?U�O�U? O�U?O?U?O? A�O?O?O�U� O�O?O?U?A� O�O� O�O? A�O?O?O�U� O�O�O�O�O?U?A� (O�O�U�O�O? O�O?O�U�U?) O�O?O� U�O�O? U? O�O�O�O�O� O?O�O?O? U�U� A�O�O?O?USO�O?A� U? A�O?O?O�U�A� O?U? O�U?O?O� a�?U�O?U?O�U?O? U�O?O?U�O?.[1] O?U� O?O?O? O�U?U� O?U?U�U?U�O? O?O� O?U�O? U�O�O�U�O?O�O? O�O?O?U?O? O?O?U? O�O?O?US O�O? O?O?O�U� O?O�O?U? U?O� (O�O�U�O�O?US) U�O?U�O�USO? U?O�O� U�U?a�?O?U?O?. O�O? U�O?U?U� O?O?O�U� O?O�O?O�O�U� U? U�U?U?O?U�O?U?O�U� U�O?U?O�O� O?U?O?U� O�O?O?O� […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۸ دی, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۲:۲۲ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۲ نظر

O?O�O�U?O� O?U� U�O�O�U? U?O�U� U�O� U�U? U�O�O?O?OY A�U?U�O?U? O?U�O�U� U?O?O? U�U?U?O�U� U�O�U? O?U�U� O?O?U�O? O�U�O?U� U�O� A�O�O� U?O? U�U? O?U�O? O�O�U�U? O�U?O� O?U�O�U�O?… O?O?U�U?O? O?O�O�U? O?U?O�O�O? O?U�U?U?U� O�O? U�U?O? U�O�U? O?U�U? O�O?O?O�O�O�U� U�U? U?U?O�O? U�O�O?O� U�O�U?U? U�U� O?U� O?O?O?U�O�U� O?U?O?U�O?O�U� U�U?U?O? U�U? O?U�U�O? U? O�U�O�U? U�O�O?U�U� O�U? U�U� O?O?O� U�U�U? O?U�O�O?O?. O?O� U�O?U� O?O?O�U?O?O� O�O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۸ دی, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۲:۱۱ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۱ نظر

… U? O?U? O?O� O?O?U�O�U� U?O� U�O?U?O?U� O�O� U�U? U�U?O�U? U�U?O�O�U�O? O�U?U� O?O�O� O?O�O?O?O�U�U? O�O?O? U�U� O�O? O�O�O�O?U� U�O�U? O�U?U�O�O�U?U� O?U�U?O� U�U? U�U�O? O�U?O? U�U?O?O�U�U? U�U� O?O� O?O�O?O?U? O?U?O�U?O? U? U�O�U?U?O?U?U� U�O?U� U�O�U�O?U� O?U� U�U?O�U�O? O�O�O? O�O� U�U� O?U�U?O? O?O?O?O?U? O?O� O?U?O�U�O?O�O�U?O?O�U�U?U? O�O� O?U�O?U?U? U�U�O? U?O�U�U? O�O? U�U?U�U� U? O�O�U? U�O�U? U�O� O?U�O�U� U?O�U�U? O�O? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۱:۱۲ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۹ نظر

O?O�U?O?U? O?U?O? O?O�O�U? O�U?U�U?U� O?O�O� O�O?O�U?U? U�U� O?O?O?U?O� U�U?O�U�O? O�O� O?O� U�U�O?U� U�U�O? U�U? O?O? U�O�O?U?O? O�U�U?U? U? U�U?U�U� U�O�U? O?U?U?O�O�U?. O?U? O�O�U?O� U�U�O?O�O�U?O�U� O�O� U�U?O�O?O? U�O�O?U? U?O�O�U�U� O?O?O�U?O? O�O�U� U�O?O?U?U� U? O?O�O?U� O?O?U� O?U?O?! O?U?U� U�O�O?… O?U?O?U� O�O� U�U? U?U?U?U� O?O�U? O�U?O�O?U? U? U�O?O�U�O? O�O� O?O�U� U? O?O? U�O�U? O?U? O?O�O?U? O�U�O�U?U? U? O�U?O?U�O�U? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۰ آبان, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۰۱ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۳ نظر

O?U? U�U? O?U?U? O?U�U?U�O? U�U� U�U�U� U�O�U? U�U?U?O�U? U?O�U�O�U?U� O�O� U�U?O? U�U�U�O? O?O� O�O�O�O�U� U?O�U?O?O�U� U�U? O?U?U? O?U�U?U�O? U�U� O?O�O�U� O?O�O�U� O?U? O?O�O? U�U? O?U?U� U�U?O� U�U? O?U?U? U?U�O?U? O?O?O�U�U? U�O�U?U� O?U� O�O�O� O�U?O?U�! O?U?O?O�O? U�U? U�U�O? U?O�U?U?O? O?O� O�U?O�O� U? U?U�O�O�U� O�U? U�U� O�U? O?U� O?U?O�U?O? O?U?O? U�O?U� U�O� U�U? U�O�U�U�O? O?O� U�O�O?U� U�O�U? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۲۰ تیر, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۷:۵۶ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۵ نظر

O�U?O? O?O?O�O�U? O?O?O? O?O?U� U?U�U?U�O�U?U�O?O�U�U�U� O�U�U�U� O?U?O� U? U�O�O�U? O?O�O?U�U?U? U�O�U? O�O� U�O?U?O? O?O? U?O�U? U?O�O�U�U� O�O� O?O? U�O�O?O?O?O� U�O�U�U? U�O�O�U� O�O� O?O� U�O�O�U� U�O�U? O�U?U� U?U?O� O?U?U� O?O� O�U?O�O? O�U?U� O�O?U?O�U�… U�U� U�O�U� U?O?O? O?U?O?U� U�U� U�O�U� U?O?O?! O?O?O�U�U� U�U? U�U�U?O?. O?U�O�U� U?O�O?O?O�U� U�O� O�O?O?O�O?O�U� O?O?U�O? U�O?O�O?O� U�U?O? U�O� O?O�O�U? U�U� O?O?U?O?U? O?O� O?U?U? […]

نوشته شده توسط هیژا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱ در ساعت ۰۶:۱۴ بعد از ظهر | در مجموعه شعر | با ۱۴ نظر

O?O�U?O? O?U?O?O�O�U� O�U? O�O?O? O�U�U?O�O� U�U? O?U?O? O? O?U?O� O?O?O? U�O� U�O?O�U?O�U? O?O�O?O? U�U� O�U�O�U? O?U�U? U�O� O�O� O?U�O? O?U� O?O�U�U? O�U�U?U? O�O? U?U� O?O?U? O?O?O�O?O? U? O?U? O�O� O?U� U?U� O?U�O? O?O� U?O�O�U? O�U?O�U� O?O?U�U�O? U�U?U�U� U�O�U? O�U?O? O?O?U� O�O� O�U?U�O�O� O�U�O�U? O�U�U?U�O? U?A� U?O�U�O?U?O? U�U? U�U�O�U?O? U?O�O�O?O� O�O? O?O�U?O� U?U� U�O?O�U�O? O?O? O�O?O? […]